Voordat ik je meeneem op een ontdekkingstocht, wil ik je eerst iets vertellen over de weg die ik zelf ben gegaan. Niet omdat het een heel bijzondere weg is, maar misschien dat het je kan helpen om mij wat beter te leren kennen. Tenslotte mag ik in de komende weken een eindje met je meelopen op je weg met God. En ik denk dat ik het ook vertel om voor mezelf nog eens wat helderder te krijgen wat er gebeurd is.

Ik ben in 1968 geboren in een gezin van uiteindelijk acht kinderen. Mijn tweelingbroer en ik waren respectievelijk de zevende en de zesde (jawel, ik ben tien minuten ouder dan hij). Mijn vader en moeder gingen hun kinderen voor in een leven met de Heer. Daarbij speelde de betrokkenheid bij de kerk een belangrijke rol. Zo mocht ik in mijn jeugd de God van de Bijbel leren kennen en ontdekte ik de waarde van een kerkelijke gemeente. Ik voelde me thuis in de kerk.

Na de lagere school en de middelbare school (en over die periode van een slordige veertien jaar, in Zuidhorn en Meppel, valt werkelijk niet veel bijzonders te vertellen) heb ik een half jaartje in Enschede gestudeerd aan de HEAO. Maar dat was het helemaal niet, bleek achteraf. Toen besloot ik, het was eind 1988, om naar ‘Kampen’ te gaan, waar de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zich bevindt. Deze keuze is voor mijzelf achteraf altijd nog een enigszins ondoorgrondelijk gebeuren. Er zijn, voor zover ik mij herinner, geen maanden van overweging aan vooraf gegaan. Opeens was mij helder, in een van de laatste decembernachten van 1988, dat ik moest gaan studeren om predikant te worden. In die tijd was ik wel intensiever met Bijbel en geloof bezig dan daarvoor. Maar van een bijzondere periode van bekering en vernieuwing van mijn geloof was geen sprake.

De theologische studie verliep de eerste jaren vrij onopvallend. Ik wilde gewoon dominee worden en nam de studie eigenlijk min of meer op de koop toe. Dat veranderde toen de preekcolleges begonnen. Ik raakte, mee door het onderwijs van professor Kees de Ruijter, hevig geïnteresseerd in alle vragen die samenhingen met prediking in deze tijd. Deze interesse leidde ertoe dat ik voor mijn afstudeerscriptie als onderwerp koos: ‘De meditatie en de preekvoorbereiding’. Inmiddels was namelijk ook het onderwerp spiritualiteit mij steeds meer gaan interesseren: de scriptie bood een prachtige mogelijkheid om me te verdiepen in de spirituele dimensie van de preekvoorbereiding.

Eenmaal afgestudeerd (in 1995) mocht ik aan de Universiteit in Kampen drie jaar lang werken als wetenschappelijk assistent en een proefschrift voorbereiden. Het onderwerp lag opnieuw op het snijvlak van prediking en spiritualiteit. De titel van het proefschrift luidde: ‘Veni Creator Spiritus. De meditatie en het preekproces’. In mijn studie besteedde ik veel aandacht aan het werk van de heilige Geest in en rond de prediking: ik probeerde heel het preekproces te doordenken vanuit dat gezichtspunt. In 1998 zaten de drie jaren erop en werd ik predikant in de Gereformeerde Kerken van Beverwijk en Krommenie. De promotie volgde in 2000.

In dat jaar, 2000, maar misschien ook al wel eerder, bekroop mij steeds meer het gevoel dat ik in mijn nadenken over prediking en spiritualiteit teveel was gefocust op de heilige Geest en te weinig op Jezus Christus. Daarbij speelde de volgende opmerking een belangrijke rol (gemaakt door dr. Kick Bras in het Manifest voor de geestelijke vernieuwing van de Samen-op-Weg-Kerken dat hij in 1995 publiceerde): ‘Het is van groot belang dat er in onze kerken christocentrisch gepreekt wordt, maar van nog veel groter belang dat er christocentrisch geleefd wordt.’ Hier vond ik de term ‘christocentrisch’ voor het eerst verbonden met een ander woord dan prediking. Blijkbaar kon je als gelovige dus niet alleen luisteren naar christocentrische preken, maar zelf ook een christocentrisch leven leiden!

Uiteindelijk werd de 40-dagentijd van 2002 de periode waarin een vernieuwd inzicht doorbrak. Aan het begin van die periode had ik me toegewijd aan een heel eenvoudige vorm van vasten en aan het dagelijks bidden of God me nieuw zicht op Jezus wilde geven. En dat heeft hij gegeven! Ik werd eraan ontdekt dat het in christelijk geloven gaat om Christus, en om hem alleen. Ik ontdekte de waarheid van de uitspraak: ‘Christus is alles’ (Kolossenzen 3:11). Ik ontdekte ook dat het niet zozeer gaat om iets wat we van Christus ontvangen (de rechtvaardiging die hij verdiende voor mij, of de heiliging die hij mij door zijn Geest toe-eigent), maar om hemzelf, om Jezus Christus in eigen persoon. Vanaf toen kregen de namen Jezus en Christus voor mij zo’n bijzondere klank. Waar ik vroeger in de Bijbel en in andere boeken wat ongeïnteresseerd over deze namen heen las, zocht ik er nu voortdurend naar. En ik kwam tot de ontdekking hoezeer het Nieuwe Testament en speciaal de brieven van Paulus volledig beheerst worden door de kostbare en wonderbare namen van de Zoon van God: Jezus Christus. De Bijbel werd voor mij nu – eigenlijk voor het eerst – een open boek, een verrassend boek, een levend boek, omdat ik er Jezus in vond, de levende en sprekende Heer.

Ik heb het ervaren als een volkomen nieuw begin. Ik weet nog de dag waarop ik een map maakte om allerlei artikelen, die ik van internet haalde of die ik kopieerde uit boeken, op te bergen. Op de voorkant zette ik: ‘CHRISTUS en de gemeenschap met Hem – theologische en spirituele kern van christelijk leven en (s)preken.’ Dat was een markeringspunt in een proces dat achteraf gezien al veel langer geleden begonnen was. Zo schreef ik al in 1996 een meditatie met deze titel ‘Christus in mij’ waar heel deze thematiek aan de orde kwam. Toch kreeg dat in 2002 allemaal een verdieping die er eerder niet was.

Toen ik daarover eens iets vertelde in een preek – het was in Middelstum – kwam er na afloop van de dienst een broeder naar me toe, ongeveer van mijn leeftijd, en hij zei: ‘Ik heb Christus een paar jaar geleden ook mogen ontdekken. En weet je: het wordt alleen maar mooier.’ En dat is waar: het wordt alleen maar mooier! Het wordt alleen maar mooier! Zo ontdekte ik in de loop van de erop volgende jaren dat er iets is wat nog boven de gemeenschap met Christus uit gaat: de glorie van Christus! In Jezus Christus, Gods geheimenis, is een oneindige rijkdom en volheid van heerlijkheid verborgen. Door het werk van de Geest 

kunnen we daarvan steeds meer gaan zien, met de ogen van ons hart. Ik kan er nog vele bladzijden verder over schrijven, maar daarvoor is zijn deze bladzijden niet bedoeld. Ik wil nu alleen maar dat je iets proeft van de verrassing, de ontdekking, de vernieuwing die me overkomen is. 

Overigens wordt die ontdekking ook wel eens aangevochten. Bijvoorbeeld als mensen zeggen: ‘Het is Jezus voor en na, maar waar blijven de Vader en de Geest?’ Daar kunnen zelfs gevaarlijk klinkende woorden als ‘Jesulatrie’ en ‘Christomonisme’ aan verbonden worden. Maar dan denk ik altijd aan de passie waarmee de Vader zijn Zoon verheerlijkt (Matteüs 17:5): Christus is Gods oogappel, en juist daarom mag ik als kind van de Vader ook enorm veel, misschien zelfs wel buitensporig veel bewondering hebben voor zijn eniggeboren Zoon. En ik denk ook aan de vurigheid waarmee Paulus, Jezus’ apostel, spreekt over zijn gegrepen zijn door Christus (Filippenzen 3:7-14). Passie hebben voor Christus is bijbels gezien de normaalste zaak van de wereld!

Toch hebben vragen die gesteld worden rond de schijnbaar eenzijdige aandacht voor Christus Jezus me er wel toe gebracht om in de opbouw van dit 33-dagenboek mijn uitgangspunt te kiezen in de Drie-eenheid van God. Tussen de eerste drie dagen en de laatste drie dagen liggen namelijk drie keer negen dagen die respectievelijk zijn geschreven vanuit het perspectief van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Zo wil ik onze God in al zijn heerlijke volheid eren.

Maar staan blijft ook dat ik deze drie-enige God alleen door Jezus Christus leer kennen. Daarom schuift de Drie-enige hem om zo te zeggen ook steeds weer naar voren: Kijk naar hem! Luister naar hem! Want de woorden die Christus spreekt zijn altijd weer nieuw en vernieuwend. En je raakt op Christus ook nooit uitgekeken: hij is altijd weer groter en liefdevoller en radicaler en helderder en zachtmoediger en geduldiger en warmer en wijzer en confronterender en gehoorzamer en sterker en zwakker en goddelijker en menselijker dan ik dacht. 

Zo vormt sinds 2002 in mijn persoonlijke leven en in mijn bediening als predikant de persoon van Jezus Christus het middelpunt. ‘Christus Centraal!’ Zo formuleer ik dat op zijn kortst. Ik vermoed dat er maar weinig gelovigen zijn die daar bezwaren tegen maken. Toch is het mijn ervaring dat zo’n uitspraak iets plichtmatigs kan krijgen en geen werkelijk inhoudelijke uitwerking krijgt. Maar voor de opbloei van het persoonlijke geloofsleven en van het leven in de gemeente van Christus is deze radicale en inhoudelijke concentratie op Jezus de enig begaanbare weg. Hij zegt het zelf ook: ‘Ik ben de weg’ (Johannes 14:6).

Later formuleerde ik als mijn persoonlijke missie: ‘Mensen bij Jezus brengen, te beginnen bij mezelf’. Dat is wat ik wil, ook met dit boek. Ik wil jou bij Jezus brengen, en tegelijk besef ik dat ik zelf ook steeds opnieuw bij hem moet worden gebracht. Daarin ben ik samen met jou helemaal afhankelijk van het werk van de Geest van God: hij opent de ogen van ons hart voor Jezus, hij leert ons om in hem te geloven en op hem te vertrouwen.

Tot zover wat ik te vertellen heb over mijn ontdekkingstocht. Nu jij ook aan een ontdekkingstocht gaat beginnen, wil ik je graag nog een paar leesaanwijzingen geven. Allereerst zou ik je willen vragen om een keuze te maken, namelijk om je er bewust voor open te stellen dat God dit boek in jouw leven wil gaan gebruiken om Jezus (beter) te leren kennen. Het is in elk geval mijn gebed dat Gods Geest door de woorden en zinnen van dit boek heen jouw ogen en jouw hart (nog meer) zal openen voor Christus in al zijn grootheid en goedheid. 

Misschien wil je hieronder opschrijven wat jouw persoonlijke gebed is, nu je dit boek gaat lezen:


Verder is het belangrijk om je voor te nemen in de komende weken elke dag tijd te reserveren om een hoofdstuk te lezen, erover na te denken en te bidden. Misschien dat je wat hebt aan de volgende handreiking om die tijd in te vullen:

Bidden

Bid om de heilige Geest, want alleen hij kan je in de waarheid leiden en je hart openen voor het Woord van God.

Lezen

Lees het hoofdstuk dat die dag aan de beurt is een keer rustig door. Zoek teksten die genoemd worden op in je Bijbel en onderstreep ze eventueel.

Mediteren

Lees als je dat wilt het hoofdstuk nog een keer, en als je gedachten ergens blijven haken, denk daar dan verder over door en vraag de heilige Geest wat hij je duidelijk wil maken. 

Doen

Bij elke dag staat ook iets aangegeven wat je zou kunnen doen. Want onder de lezers van dit boek zijn misschien ook wel veel mensen praktisch ingesteld. Ik hoop dat de handreiking die ik doe je helpt.

Leren

Voor elke dag staat er een kerntekst uitgeschreven. Leer deze zo uit je hoofd dat de tekst in je hart komt. Draag deze tekst een dag lang met je mee.

Bidden

Aan het einde van elk hoofdstuk staat er ook een kort gebed. Bid de woorden van dat gebed (dat kan ook hardop) en laat deze woorden het begin vormen van een eigen gebed, of van een moment van stil zijn in de aanwezigheid van je hemelse Heer. Je kunt ook elke dag afsluiten met het volmaakte gebed dat Jezus ons zelf heeft geleerd: ‘Onze Vader die in de hemel is…’ Zo bid je in verbondenheid met al Gods kinderen.

Ik benadruk nog maar een keer dat je niet verplicht bent dit boek in precies 33 dagen door te lezen. Misschien ben je iemand die snel leest, en ook snel verwerkt wat je leest. Dan kun je dit boek in minder dan 33 dagen lezen. Misschien ben je iemand die het heerlijk vindt om een paar dagen lang bij een bepaald hoofdstukje stil te staan om wat je daar leest steeds dieper binnen te laten komen. Doe dat dan gerust. 

Het maakt dus niet zo veel uit hoelang je met dit boek bezig bent. Kies het tempo dat bij je past. En als je er een dag of meerdere dagen niet aan toekomt om te lezen, voel je dan niet schuldig, maar ga gewoon verder waar je gebleven was. Ontvang alle tijd die je kunt besteden aan het lezen als een cadeau van Gods Geest.

Nadat ik dat allemaal gezegd heb, wil ik toch ook nog de volgende wijsheid met je delen: je conditie gaat nooit vanzelf vooruit, wel vanzelf achteruit. Zo werkt dat met je lichamelijke conditie: daar moet je tijd en energie in steken. En als je geestelijk wilt groeien in je kennis van en verbondenheid met Christus, leer dan ook om vol te houden en steeds weer te beginnen. Dat mag ook wel wat kosten: tijd, geestelijke energie, denkkracht, gebed.

En bedenk dan altijd: bij de Geest van God is meer dan genoeg genade voor jouw geestelijke groei. Die genade ligt allang voor je klaar. Je hoeft alleen nog je handen open te doen en omhoog te houden om die genade te ontvangen.