Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

Matteüs 5:11-12

Overdenken

De achtste gelukkigprijzing werkt Jezus nog wat verder uit. Want blijkbaar is dat vervolgd worden echt iets wat hoort bij het volgen van Jezus. We zien het ook bij Jezus zelf. Hij werd uitgescholden. Hij werd vervolgd. Hij werd van allerlei kwaad beticht. Een leven dat bijdraagt aan een betere wereld word je lang niet altijd in dank afgenomen. Nederigheid en zachtmoedigheid, liefde en bewogenheid stuiten ook op weerstand. Het is maar dat je het weet. En toch komt langs deze weg het koninkrijk van God dichterbij met het geluk dat daarbij hoort. Verheug je daarom als je omwille van Jezus op weerstand stuit.

Bidden

Heer Jezus, geef me de moed om u te volgen, ook als dat moeite met zich meebrengt. Amen.

Reflecteren

Wanneer merk jij dat Jezus volgen op weerstand stuit?


Citaat over de Bergrede

Net zoals de grote denkers voor en na Hem dat hebben gedaan, behandelt Jezus in de Bergrede de twee hoofdvragen waarmee de mensheid altijd wordt geconfronteerd. Allereerst is er de vraag welke manier van leven nu het goede leven is. Wat is nu werkelijk in mijn belang en hoe kan ik ervoor zorgen dat het echt goed met me gaat? Natuurlijk weten we al dat een leven dat in het leven van God is opgenomen het goede leven is. Maar er bestond in Jezus’ tijd, en nu nog steeds, grote verwarring over de vraag wie nu precies verzekerd is van zo’n leven. Om daar helderheid in te brengen, gaf Hij wat wij de zaligsprekingen zijn gaan noemen. We vinden ze samen met een onmisbare epiloog in Matteüs 5:3-20. De tweede vraag die Jezus in de Bergrede aan de orde stelt, is: wie is nu werkelijk een goed mens? Wie bezit de goedheid die we vinden in God zelf, de goedheid die God en zijn kinderen typeert? Daarover gaat de rest van de toespraak, van Matteüs 5:20 tot 7:27.
Dallas Willard


Terug naar de overzichtspagina