1 Reserveer tijd | 2 Maak plaats | 3 Vind rust | 4 Bid stil | 5 Lees geestelijk | 6 Memoriseer het bijbelwoord | 7 Wijd je toe

Lees meer over deze stappen


JEZUS RAAKT JE AAN

[lees meer: Jezus kijkt, spreekt en raakt je aan]

Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven

Bijbelgedeelte: Johannes 15:9-17

Kerntekst: Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.


Hoe blij ben jij? Ik kan me voorstellen dat je bij die vraag even je wenkbrauwen fronst. ‘Moet ik dan blij zijn? Je kunt toch niet zomaar op commando blij zijn? Verwacht je van me dat ik een soort oppervlakkige blijheid uitstraal die je vaak ziet bij wat ze wel happy-clappy-christenen of keep-smiling-christenen noemen?’ Wees gerust, dat verwacht ik niet. Maar wel wil ik je uitnodigen om je te laten raken door de woorden die Jezus spreekt en waarin een hartelijk verlangen van hem doorklinkt: Ik wil je mijn vreugde geven!

Bron van vreugde

Jezus is voortdurend bezig om zijn leerlingen te onderwijzen. Ze krijgen veel te horen over het nieuwe leven met God, waarin liefde en gehoorzaamheid aan Gods geboden heel belangrijke kenmerken zijn.  Ik kan me zo voorstellen dat je als leerling het gevoel hebt dat er heel veel gevraagd wordt en dat je langzamerhand het idee krijgt dat dit toch allemaal wel heel moeilijk en heel zwaar is. 

Maar dan maakt Jezus duidelijk waarom hij zoveel spreekt over liefde en gehoorzaamheid en over het leven in verbondenheid met hem: hij wil dat de vreugde die in hem is ook in zijn leerlingen is! Het gaat dus om vreugde. De gedachte kan zomaar postvatten dat alles wat Jezus vraagt juist ten koste gaat van je levensvreugde: er lijkt van alles te moeten waar je zelf misschien helemaal geen zin in hebt en waartoe je je ook niet in staat voelt. Maar dat is een grote vergissing. Een leven in  liefdevolle gehoorzaamheid achter Jezus aan zal juist een bron van vreugde blijken te zijn.

Mijn vreugde

Jezus heeft het expliciet over de vreugde die in hem is. Wat moeten we ons bij de vreugde voorstellen? Er wordt wel eens gezegd dat nergens in de Bijbel staat dat Jezus lachte. Dat klopt ook wel, alleen gaat daar de suggestie vanuit dat Jezus dus ook niet blij was. Toch wordt ergens in het evangelie gesproken over de vreugde van Jezus: Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld’ (Lucas 10:21). Jezus is hier dus door de heilige Geest blij om iets wat zijn Vader heeft gedaan. Ik denk dat de vreugde van Jezus vooral ook met zijn Vader te maken heeft. Denk maar weer aan dat moment dat hij in de Jordaan werd gedoopt en de hemel openging: Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde (Marcus 1:11). De vreugde die in Jezus is, is de vreugde waarmee de Vader zich in zijn Zoon verheugt. De vreugde die Jezus aan ons wil geven, door alles wat hij zegt over het leven met God, is dus de vreugde die de Vader in ons als zijn kinderen heeft.

Vreugdevol leven

Als je op zoek bent naar vreugde in je leven, dan is het dus heel belangrijk om naar deze woorden van Jezus te luisteren. Ik hoop dat je dan ook beseft dat de vreugde waar Jezus over spreekt er een is die niet afhankelijk is van onze levensomstandigheden. Vaak denken christenen dat wel. Want hoe kun je nu blij zijn als je midden in de problemen zit, als je verdriet hebt of als je ziek bent? Maar daar gaat het dus ook niet om: dat de dingen die in je leven gebeuren altijd de bron van je vreugde moeten zijn. Want dat is gewoon heel vaak niet het geval. Er gebeuren zoveel dingen die een bron van verdriet, van frustratie en van boosheid kunnen zijn. Maar dat neemt niet weg dat er een eeuwige vreugde blijft, die in de Vader is en in zijn Zoon, een vreugde waar ook wij deel aan kunnen hebben.

Dat maakt ook begrijpelijk wat Paulus schrijft: Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren (Filippenzen 4:4-7). Het gaat er dus om dat onze vreugde helemaal gericht is op Jezus en gevoed wordt door Jezus.

Geest van vreugde

Maar het begint dus bij de vreugde van Jezus. We hoeven niet onszelf op te krikken tot een niveau waarop we voortdurende vreugde ervaren, maar we mogen ons openstellen voor de vreugde die er in Jezus is en die hij wil delen met al zijn leerlingen. Een van zijn leerlingen, Petrus, spreekt over deze vreugde: U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding (1 Petrus 1:8-9). Geloven in Jezus, intens met hem verbonden zijn, brengt blijkbaar vreugde met zich mee, onuitsprekelijke vreugde. Deze vreugde heeft Jezus op het oog, telkens als hij ons aanspreekt met zijn woorden. Daarom is vreugde in Jezus ten diepste ook hetzelfde als vreugde in zijn woorden. De weg waarlangs de vreugde van Jezus ons leven binnenstroomt is de weg van de woorden. In die woorden komt ook de Geest van Jezus mee. Niet voor niets is de vreugde een aspect van de vrucht van de Geest, direct als eerste genoemd na de liefde. Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22-23).

Volkomen vreugde

Ik stel mezelf wel eens de vraag waarom ik die vreugde zo vaak niet ervaar. Want mijn gedachten en gevoelens worden nog zo vaak beheerst door teleurstelling, frustratie, boosheid en ongeduld. En altijd als ik daarbij stil sta, kan ik alleen maar dit antwoord geven: omdat ik toch weer van Jezus en zijn woorden verwijderd ben geraakt. De volkomen vreugde die Jezus wil uitdelen, de onuitsprekelijke vreugde die de Geest in mijn hart wil werken, bloeit op langs de weg van de woorden die Jezus spreekt en waarmee hij mijn leven wil aanraken. Daarom laat ik – en ik wil je vragen hetzelfde te doen – dat verlangen van Jezus nu weer diep binnenkomen door deze woorden vol Geest en waarheid: Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.

Bezinning

  1. ‘Hoe blij ben jij?’ Met die vraag begon de overdenking. Hoe reageer je nu op deze vraag?
  2. Herken je de neiging om je levensvreugde van je levensomstandigheden te laten afhangen? Ken je tegelijk ook het verlangen om je vreugde in Jezus te vinden?
  3. Op welke manier merk jij dat het bezig zijn met de woorden van Jezus jou vreugde geeft?

Gebed

Jezus, in u is de vreugde van uw Vader. Ik dank u intens dat u die vreugde met mij wilt delen. Leer me om steeds meer en steeds intensiever te luisteren naar uw woorden, naar alles wat u te zeggen hebt. Dank u dat er in uw woorden zoveel liefde en genade stroomt, zoveel Geest en leven. Raak me aan door uw woorden en verheug me. Amen.