1 Reserveer tijd | 2 Maak plaats | 3 Vind rust | 4 Bid stil | 5 Lees geestelijk | 6 Memoriseer het bijbelwoord | 7 Wijd je toe

Lees meer over deze stappen


JEZUS RAAKT JE AAN

[lees meer: Jezus kijkt, spreekt en raakt je aan]

Alles maak ik nieuw

Bijbelgedeelte: Openbaring 21:1-7

Kerntekst: Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’


Hoe ziet jouw toekomst eruit? Als je vanuit deze vraag nadenkt over de jaren die voor je liggen, zul je waarschijnlijk zeggen dat je dat niet weet. Want we zijn maar mensen. We leven in het nu en we hebben dat leven niet in de hand. Er kunnen zomaar onverwachte dingen gebeuren die een totaal nieuwe wending aan ons leven geven. 

Toekomstvisioen

Maar je kunt de vraag naar jouw toekomst ook verbinden met het visioen uit Openbaring 21. Ik vind het altijd weer prachtig om te lezen en het me voor te stellen, want de beeldrijke taal prikkelt onze verbeeldingskracht. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en een nieuwe stad die bij God vandaan komt. Bij God vandaan. Daarin zit iets heel belangrijks: alles wat nieuw wordt, komt bij God vandaan, is een geschenk uit de hemel. We leven in een wereld waarin we lijken te denken dat alles maakbaar is. We bouwen met elkaar aan een beter leven, aan een betere wereld, aan een betere toekomst. Soms lijkt het nog te lukken ook en dan vieren we onze successen. Maar altijd weer komt er het moment dat het je bij de handen afbreekt, dat je eerlijk moet zeggen: we kunnen het niet.

Op dat punt aangekomen schiet God ons te hulp met een schitterend visioen over wat hij aan het doen is en waar hij naartoe werkt: Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Dat is dus het verlangen van God: intens verbonden zijn met zijn kinderen. Waar dat op volmaakte wijze beleefd wordt, verdwijnen dood en rouw, jammerklacht en pijn.

Alles nieuw

En dan klinkt daar een stem. De stem heeft in de Openbaring al veel vaker geklonken. Het is de stem van hem – hij zag eruit als een mens – die zo aan ons wordt voorgesteld: Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s. In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon (Openbaring 1:13-16). Geweldig indrukwekkend om te zien, overweldigend, zo overweldigend dat we niet anders kunnen dan als dood voor zijn voeten neervallen. Maar hij zegt dan: Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid (Openbaring 1:17-18). Wat ongelooflijk genadig en krachtig klinken deze woorden. Dit is een stem om zielsveel van te houden.

Het is deze stem die nu zegt:  Alles maak ik nieuw! Het is de stem van de almachtige God, van de Heer die zichzelf de alfa en omega, het begin en het einde noemt. We horen Jezus Christus die scheppend spreekt, die krachtig en glorierijk het heelal vervult met het geluid van zijn stem die boven alles uit klinkt. Alles maak ik nieuw!

Deze woorden gaan in de eerste plaats over een toekomst die er nu nog niet is. Daar is het ook toekomst voor: het moet nog komen. We leven nu nog in een gebroken wereld met alles wat daarbij hoort aan ellende en zonde en verscheurdheid.

Maar ik wil deze woorden ook beluisteren als een hoopvolle boodschap voor nu. De woorden die de Heer spreekt vanaf de troon gaan niet alleen over een toekomst die nog komen moet en waar we nu nog niet zoveel van merken, maar ook over de toekomst die nu al naar ons toekomt. Wij worden in ons leven vaak bepaald door ons verleden: dingen die vroeger zijn gebeurd zetten een stempel op hoe wij ons vandaag voelen en gedragen. Maar het evangelie van Jezus betekent dat we mogen leren leven vanuit de toekomst. We mogen ons in de Geest van Jezus voorstellen dat de toekomst nu al baan breekt in ons dagelijkse leven en alles in een ander licht zet. Dat heeft alles te maken met het koninkrijk van God: het komt nog en het is er ook al.

Alles maak ik nieuw! Daarmee is Jezus dus ook nu al bezig. Al zijn vernieuwende creativiteit zet hij door zijn Geest ook nu al in om wat hier op aarde stuk is helend en genezend aan te raken. Dat vernieuwende werk is allesomvattend. Het raakt de natuur, het milieu, de dieren, de mensen, de cultuur, de samenleving, steden en dorpen. Op alle mogelijke manieren is Jezus als de schepper bezig om het nieuwe begin dat hij heeft gemaakt door zijn dood en opstanding waar te maken. Deze creatieve kracht waarmee hij de dingen en de mensen aanraakt is niet minder groot dat de scheppende kracht die er was bij het allereerste begin: God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht (Genesis 1:3).

De adem van de Heer

Als we in dit visionaire beeld uit de Openbaring Jezus horen zeggen dat hij alles nieuw maakt, dan mogen we ons daarbij voorstellen dat hij deze woorden als het ware over deze aarde en over alle mensen heen ademt. Alles wordt aangeraakt. Dat is heel erg veel! En om het daarom weer iets bevattelijker te maken: jij wordt ook aangeraakt door de adem van de stem van Jezus. Hij is door zijn Geest al bezig een begin te maken met de volkomen vernieuwing van je leven, totdat je volmaakt zult zijn in zijn hemelse aanwezigheid. Vanuit het perspectief van dit visioen van de toekomst, die nu al naar ons toekomt, krijgen ook de volgende woorden over het nieuwe leven een heel eigen betekenis.

We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.

(Romeinen 6:4)

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.

(2 Korintiërs 5:17)

Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

(Efeziërs 4:21-24)

Jezus maakt alles nieuw! Vertrouw je aan hem toe. Laat je door hem aanraken. En je zult steeds meer als nieuw worden en leven in de Geest van Jezus, tot eer van je hemelse Vader.

Bezinning

  1. Wat vind jij de mooiste elementen uit het visioen in Openbaring 21:1-7? Waarom?
  2. Herken je dat Jezus ook nu al bezig is alles nieuw te maken? Waar zie je dat? Waar zie je er juist nog niets van?
  3. Ben je bereid om je nog veel meer dan je misschien al gedaan hebt over te geven aan het vernieuwende werk van Jezus’ Geest in je leven? Hoe ga je dat doen?

Gebed

Jezus, u die alles nieuw maakt, wat bent u ongelooflijk glorierijk en krachtig! Ik wil uw grootheid steeds meer leren zien en me steeds meer toevertrouwen aan uw vernieuwende werk. Laat me voor u mogen leven in het spoor dat de Geest in mijn leven trekt. Jezus, u aanbid ik, u die één bent met de Vader en de Geest, nu en tot in eeuwigheid. Amen.