De online cursus ‘Kijken naar de Heer’ gaat over veranderingsprocessen en over mijn lievelingstekst uit de Bijbel. Eerst maar iets over die lievelingstekst.

Misschien heb je er zelf ook een: een Bijbeltekst die heel belangrijk voor je is omdat er voor jou veel betekenis in zit. Het kan de tekst zijn die je bij je doop, je belijdenis of je huwelijk hebt meegekregen. Het kan ook een tekst zijn waar je veel aan hebt gehad in een verdrietige situatie in je leven.

Veel christenen hebben ook een heel bekénd Bijbelwoord als lievelingstekst. Een paar voorbeelden:

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets. (Psalm 23)

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,
zijn striemen brachten ons genezing. (Jesaja 53:5)

Deze cursus gaat dus over míjn lievelingstekst uit de Bijbel, een uitspraak van Paulus in zijn tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 3 vers 18:

Wij allen die met onbedekt gezicht
de luister van de Heer aanschouwen,
zullen meer en meer door de Geest van de Heer
naar de luister van dat beeld worden veranderd.

Eerlijk gezegd weet ik niet precies meer wanneer deze woorden mijn lievelingstekst zijn geworden. Wat ik wel weet is dat ik er in juni 2008 in de Fonteinkerk in Haarlem, waar ik toen predikant was, drie keer over gepreekt heb. Ik heb me destijds ook laten inspireren door een boek van Max Lucado dat toen net in een Nederlandse vertaling was verschenen. De titel van het boek luide: 3:16. Ja, zo kort was de titel. Het boek ging over Johannes 3 vers 16, misschien wel de allerbekendste Bijbeltekst. En er zit zoveel in die tekst dat je er een heel boek aan kunt wijden. De ondertitel van het boek luidde: de hoopvolle belofte van het bekendste Bijbelvers.

Toen bedacht ik dat je met 3:18 hetzelfde kunt doen. Het is niet het bekendste Bijbelvers, maar het is wel een Bijbelvers met een heel hoopvolle boodschap: je kunt veranderen! En daarover gaat dit boek dus: over veranderingsprocessen. Nu doet dat woord je misschien allereerst denken aan organisatorische veranderingsprocessen of aan veranderingsprocessen in de kerk: andere structuren implementeren, andere liederen zingen, andere doelgroepen bereiken. Soms lijkt het erop dat alles anders moet terwijl er maar weinig oog is voor het veranderingsproces waar het God ten diepste om gaat: dat mensen veranderen, dat zijn kinderen zijn beeld weer gaan vertonen doordat ze gaan lijken op Jezus. Dát is het veranderingsproces waar het in de kerk ten diepste om gaat. En ik geloof dat 2 Korintiërs 3 vers 18 voor dat veranderingsproces een sleuteltekst is, een hoopvol woord vol belofte.

Daar gaat deze cursus dus over. Ik hoop dat alles wat je erin krijgt aangereikt je zal helpen om je over te geven aan het veranderingsproces waarin de Geest je wil brengen (of ook al gebracht heeft). Ik hoop dat je er ook hoop uit mag putten als je er wel eens gefrustreerd over bent dat je wel christen bent maar eigenlijk nog zo weinig echte verandering in je leven opmerkt. Ik hoop dat de Geest van onze Heer door de worden van 2 Korintiërs 3 vers 18 heen zelf een nieuwe impuls mag geven aan je leven als christen. Ik hoop dus dat dit boek eraan mag bijdragen dat God alle eer krijgt!

Ik heb ervoor gekozen om de drie oorspronkelijke preken als uitgangspunt voor deze cursus te nemen. Die preken heb ik wel bewerkt (ik spreek geen gemeente meer aan maar jou als cursusdeelnemer) maar de inhoud van de cursus is zeker ook nog herkenbaar als preken: persoonlijke en toegespitste toespraken over een Bijbeltekst die als doel hebben mensen met Christus te verbinden.