Welkom bij de zesde en laatste les! Hier vind je de vorige les.

Neem rustig de tijd om het onderstaande aandachtig te lezen met in je hart een gebed of de heilige Geest je wil leiden en je geduld en hoop wil geven.

Via onderstaande button kun je als je wilt ook een vraag doorgeven voor het Slotwebinar vanavond 26 juni.

3.3.3 Een geduldig proces

De ware metamorfose is in de derde plaats ook een geduldig proces. Want wij worden ‘meer en meer’ veranderd. In de NBG-vertaling van 1951 staat het zo: ‘wij veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid’ We veranderen van de ene mate van heerlijkheid naar de andere mate van heerlijkheid. Nu kan het zeker ook gebeuren dat je in één keer verandert. Sommige christenen kunnen ervan getuigen dat ze van het ene op het andere moment echt totaal veranderde mensen waren. Paulus kan daar zelf ook over meespreken. Toen hij Jezus in een lichtende verschijning ontmoette op de weg naar Damascus (Handelingen 9), toen veranderde hij totaal: van christenvervolger werd hij Christusvolger, zijn haat tegen Jezus veranderde in intense liefde en bewondering voor Jezus. Maar meestal, en dat maakt 2 Korintiërs 3 vers 18 ook duidelijk, is de verandering een geleidelijk proces van vallen en opstaan, een proces waarin ook geduld een belagrijke rol speelt. God gunt ons de metamorfose, zeker! Maar God gunt ons ook de tijd! 

Het is net als met een plantje in een potje met grond. Het plantje is net boven de grond uitgepiept en je wilt natuurlijk graag dat het snel gaat groeien. Misschien denk je: ‘Zal ik er eens aan gaan trekken?’ Maar als je eraan trek, dan gaat het plantje stuk. Zo maken we ook dat genadige en geestelijke veranderingsproces stuk als we er ongeduldig aan gaan trekken. Wat heeft dat plantje nodig? Licht, water, lucht. Het plantje hoeft alleen maar daar te staan en het allemaal op zich af te laten komen. Zo werkt dat ook in dat geestelijke veranderingsproces van 2 Korintiërs 3 vers 18. Wij zijn als het ware zo’n plantje. Het is allemaal nog wat klein en kwetsbaar. En als je dan merkt dat er niet zo heel veel verandert in je leven, dan zou je kunnen zeggen: ‘Laat ik er eens flink aan trekken.’ Maar dat werkt helemaal niet (daar ben je misschien ook al lang achter gekomen) en je raakt teleurgesteld. Het enige wat we hoeven te doen is: de luister van de Heer op ons laten schijnen en de adem van de Geest over ons laten waaien. Zo zullen we in een geleidelijk proces een metamorfose ondergaan. We zullen door de Geest van de Heer meer en meer worden veranderd. Het begin is er al, want de Geest is er al!

3.3.4 Een christocentrisch proces

Het vierde kenmerk van de ware metamorfose is dat het om een christocentrisch veranderingsproces gaat. Wij veranderen namelijk ‘naar de luister van dat beeld’, dat is dus de luister van het beeld van Jezus Christus. Jezus is daarin ons voorbeeld: zijn luister laat zien hoe onze uitstraling kan worden. Wij zien bijvoorbeeld in zijn eindeloze zachtmoedigheid al dat ook wij zachtmoedig kunnen worden. In zijn vergevingsgezindheid zien we hoe vergevingsgezind ook wij kunnen zijn. In zijn eeuwige liefde zien we hoeveel liefde wij zelf kunnen leren uitdelen aan onze naasten. Voor de meesten van ons is dat een lang proces in je leven: dat je zachtmoediger wordt, liefdevoller, vergevingsgezinder. Dat zeggen oudere mensen wel eens: in de loop van de tijd ben ik zachtmoediger geworden, dat heb ik echt moeten leren. 

Als wij naar Jezus kijken, zullen we ook merken dat we meer op hem gaan lijken: dat wij liefdevoller worden en geduldiger en genadiger. Dus die luister van de Heer, al die schitterende namen van Jezus, al die prachtige deugden van Jezus, al die indrukwekkende daden van Jezus, al die kostbare woorden van Jezus – ze gaan allemaal een stempel zetten op ons leven. Wij veranderen naar de luister van het beeld van Christus! Paulus spreekt daar in Romeinen 8 vers 29 zo over: ‘Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon.’ Dus wij zijn er toe bestemd om het evenbeeld te worden van de Zoon van God. Dat veranderingsproces is daarmee echt gericht op de Zoon, op Christus. En nog weer ergens anders voelen wij het pastorale hart van Paulus kloppen, in Galaten 4 vers 19: ‘Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u.’ Barensweeën doen zeer. Paulus heeft er dus zelfs veel pijn voor over om bij dat veranderingsproces betrokken te zijn, waarin mensen tot geloof komen en waarin zij steeds meer mogen merken dat Christus in hen gestalte krijgt. Dat is dus de essentie van dat proces van verandering, die ware metamorfose: dat Christus steeds meer gestalte in ons krijgt. Zijn luister straalt af op ons. Wij weerspiegelen zijn heerlijke verschijning. 

3.3.5 Een toekomstgericht proces

Het vijfde en laatste kenmerk van de ware metamorfose: het is een toekomstgericht proces. Er zit een voorwaartse beweging in die verandering, een beweging die op de toekomst is gericht. Ik zei het net al: pas in de toekomst zal het helemaal volmaakt zijn. Wij jagen elkaar als christenen niet op door te zeggen dat je nu al volmaakt moet zijn en dat je als je zondigt een niet al te beste christen bent. Het is een proces waarin wij ook struikelen, veelvuldig. Maar het is wel een proces waarin wij ook echt kunnen groeien. Een geleidelijke groei: dat je steeds meer begint te lijken op Jezus, totdat je in de hemel komt en helemaal op Jezus lijkt. Dat is de toekomstgerichtheid. En elke keer als wij in dat proces weer terugval merken of als wij daarin struikelen, mogen wij ons richten op de toekomst. Want in de toekomst wordt het beeld van Christus totaal volmaakt in ons. 

Ook ons aanschouwen van de luister van de Heer is nu nog niet volmaakt: we aanschouwen de luister van de Heer als in een spiegel. Zo zal ook in ons leven dat spiegelbeeld nog nooit volmaakt zijn. Maar wij mogen ons uitstrekken naar wat wij in de toekomst in volmaakte vorm zullen ontvangen. Of anders gezegd: we mogen leren leven vanuit de toekomst. We mogen de toekomst als het ware al naar ons toe laten komen door ons met de ogen van ons hart te richten op de heerlijkheid van Christus. En zo wordt ons verlangen vanuit de toekomst gevoed, het verlangen dat wij volkomen lijken op Jezus, dat wij zijn zoals hij. 

3.4 De verandering

Laat de veelbelovende woorden van 2 Korintiërs 3 vers 18 nog weer eens op je inwerken:

Het gaat dus om een echte verandering, een complete metamorfose. Daar is God door zijn Geest mee bezig. Maar waar zie je dat nu aan? Waaraan herken je in de praktijk van het leven dat deze metamorfose aan de gang is? Sommige mensen kennen uit hun eigen leven dat er een grote persoonlijke verandering heeft plaatsgevonden. Vaak zien we ook dat God ons voor zo’n verandering eerst in het donker moet brengen, het donker van moeiten, van lijden, van ziekte, van teleurstelling of tegenslag. Vanuit het donker kun je het licht van de luister van Heer beter zien, zo lijkt het wel. Want het licht van de luister van de Heer is om ons allemaal heen. En wij kunnen die zien, met de ogen van ons geloof. Maar wij zijn vaak hardleers en daarom maakt God het soms eerst donker in ons leven door verdriet, door moeite, zelfs door zonden. Dat kan hij allemaal gebruiken om ons in dat proces van metamorfose te brengen. Vanuit dat donker zien wij veel beter dat licht. Dat kan een heel harde leerschool zijn die God ons geeft. 

Nu is dat zeker niet Gods enige manier. Want dan zou je kunnen denken: ‘Mij is eigenlijk nog nooit iets ergs overkomen, dan kan ik zeker niet veranderen naar de luister van het beeld van de Heer?’ Dat kan wel, want het licht ís om ons heen. Wij kunnen onze ogen er voor opendoen, ook als het niet donker is in ons leven maar de Geest van God ons wel een intens verlangen geeft naar de glorie van Jezus Christus. 

Maar wat is dan die verandering die gaat plaatsvinden? Laat ik daar woorden aan proberen te geven door in de ik-vorm enkele uitspraken door te geven.

 • Eerst was de Bijbel voor mij een saai boek. Toen zag ik de luister van Heer, en nu zie ik overal in dat boek Jezus en de grootheid van zijn luister!
 • Eerst was ik altijd kritisch en negatief, ook in de kerk. Toen zag ik de luister van de Heer, en nu kijk ik met de ogen van Jezus en heb ik geduld met de zwakheden van anderen.
 • Eerst hield ik mij vanuit angst en plichtsbesef aan de geboden van God. Toen zag ik de luister van de Heer, en nu vind ik het heerlijk om mij aan zijn woorden te houden. 
 • Eerst hield ik mij krampachtig vast aan allerlei regels en afspraken en gewoontes in mijn eigen leven en ook in de kerk. Toen zag ik de luister van de Heer, en nu ervaar ik wat het betekent om vrij te zijn in Christus. 
 • Eerst was ik trots en arrogant en onafhankelijk. Toen zag ik de luister van de Heer, en nu wil ik graag nederig zijn en zachtmoedig en ik ben veel opener geworden.
 • Eerst was ik ontroostbaar en liep ik vast in mijn teleurstellingen en tegenslagen. Toen zag ik de luister van de Heer, en nu laat ik mij troosten door de aanwezigheid van Jezus, die werkelijk in mijn leven tegenwoordig is. 
 • Eerst was ik verzot op geld en op macht en op seks. Toen zag ik de luister van de Heer, en ik heb Jezus leren kennen als de allermooiste en allerboeiendste persoon in hemel en op aarde. En al dat andere oefent geen aantrekkingskracht meer op mij uit: ik heb er zelfs een afkeer van gekregen. 
 • Eerst roddelde ik graag, ik had over iedereen een oordeel. Toen zag ik de luister van de Heer, en nu heb ik iedereen lief met de liefde van Jezus. 

Metamorfose heeft dus ook alle te maken met bekering: dat je je afkeert van jezelf en dat je je toekeert naar Jezus. Of met andere woorden: je gaat je leven buiten jezelf zoeken in Jezus Christus. Dat is de ware metamorfose. 

3.5 Wat moet ik doen?

En nu hoop ik dat je, nu het einde van de cursus in zicht komt, net als de mensen op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem deze vraag stelt: ‘Wat moet ik doen?’ 

De mensen toen hadden een preek van Petrus gehoord, een verkondiging in de kracht van de Geest en vol van Jezus Christus. ‘Wat moeten we doen?’ En het antwoord van Petrus luidde (Handelingen 2:38-39): ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’

‘Wat moeten wij doen?’ Want die mensen op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem wisten: alleen maar luisteren naar preken, daar verander je niet van. Helemaal niet als je na het luisteren van een preek alleen maar zegt: dat was een mooie preek. Het gaat erom dat de boodschap van het evangelie geïntegreerd wordt in je dagelijkse leven. Jakobus, de broer van Jezus, zegt in zijn brief (Jakobus 1:23-24): ‘Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag.’ Als ik dat nu  even heel direct toepas: als je nu al weer vergeten bent wat je gehoord of gelezen hebt, als je er geen aandacht meer aan besteedt, dan zal het geen enkel effect hebben in je leven. 

Wat moet ik doen? De volgende drie antwoorden bieden een kleine handreiking om verder te gaan nadat je deze cursus hebt afgerond.

Keer je af van je oude leven! 

Laat je kritische houding varen. Laat je onafhankelijkheid los, dat je het allemaal zelf wil doen. Laat je trots gaan, laat je ego gaan, laat je onreinheid los. Keer je af van het oude leven. Durf onder ogen te zien dat er nog heel veel oud leven met je bestaan is verweven. Keer je ervan af. 

Aanschouw de schoonheid van Jezus! 

Maak daar dagelijks tijd voor. Geniet intens van de glorie van de Heer. Laat zijn namen door je heen gaan: u bent de ware wijnstok, u bent de messias, u bent de goede herder, u bent het licht voor de wereld. Verheug je in de schoonheid van Christus. Denk aan zijn deugden: zijn eeuwigheid, zijn macht, zijn liefde, zijn nederigheid, zijn onvoorwaardelijke trouw, zijn zachtmoedigheid. Wees verwonderd over wat hij allemaal gedaan heeft: dat hij jouw leven heeft geleefd, jouw lijden heeft gedragen, voor jou aan het kruis is gestorven, dat hij opgestaan is uit het graf, dat hij voor jou pleit in de hemel, dat hij elk moment aan je denkt en voorbde voor je doet. Laat zijn woorden door je heengaan en zoek die woorden telkens weer op, speciaal door de evangeliën te lezen. Dus leer Jezus zien en kennen als de allerbelangrijkste persoon in je leven. 

Ontdek het nieuwe leven! 

Ga ervaren wat die vreugde nu eigenlijk is. Jezus wil zo graag dat de vreugde die in hem is, in ons gaat stromen. Ervaar die reinheid. Ervaar die overgave. Ervaar die trouw. Ervaar die zachtmoedigheid. Ervaar al die dingen die zo prachtig mooi zichtbaar zijn in Jezus Christus. 

Ik wil je ten slotte aanmoedigen om hier echt tijd en aandacht aan te geven. Niet als nieuwe wet. Maar het is nodig om ruimte te maken, rust te nemen, te genieten, je te verheugen in de Heer. Je zult het waarschijnlijk druk hebben. Want we hebben het allemaal zo verschrikkelijk druk. Maar maak hier tijd voor. Het kost tijd: een plantje groeit niet van de ene op de andere dag tot volwassenheid. Dat kost tijd. Daar moet licht bij, daar moet lucht bij, daar moet water bij. Dat is ook bij ons zo. Maar het levert het allermooiste op wat je je kunt voorstellen. Dat je de luister van de Heer ziet en op hem gaat lijken. 

3.6 Gebed

Genadige Vader, dank u wel dat uw Geest werkt en dat hij de ogen van mijn hart steeds meer richt op de schoonheid van Jezus Christus. Ik vraag u voor mezelf en voor al uw kinderen: geef dat we ons mee laten nemen in die metamorfose waar u mee bezig bent, door uw Geest, uw krachtige Geest, zodat we gaan stralen, zodat we gaan lijken op Jezus, onze schitterende Heer! Amen.

Reflectievragen

 1. Op welke manieren heb je in je eigen spirituele reis ervaren dat transformatie een geleidelijk proces is? Zijn er specifieke momenten geweest waarop je het gevoel had dat geduld een cruciale rol speelde in je persoonlijke groei?
 2. Wat betekent het voor jou om ’te leven vanuit de toekomst’? Hoe kan je je huidige beslissingen en acties beter afstemmen op het beeld van wie je wilt worden in Christus?

Opdracht

 1. Schrijf voor jezelf 1, 2 of 3 voornemens op die je wilt uitvoeren om vast te houden wat je in de cursus hebt ontvangen of geleerd.

Luisterliederen