Hieronder vind je Bijbelteksten die je kunt gebruiken om een lectio divina oefening mee te doen. Het gaat steeds om korte teksten. Probeer je in de lectio divina over te geven aan de zeggingskracht van deze ene tekst (zonder dat er per se een context moet meeklinken).


Met behulp van dit schema lectio divina (pdf) kun je dan zelf een lectio divina oefening doen.

Johannes 10:10b en 11a

Ik ben gekomen
om hun het leven te geven
in al zijn volheid.
Ik ben de goede herder.

Johannes 15:4

Blijf in mij, dan blijf ik in jullie.
Een rank die niet aan de wijnstok blijft,
kan uit zichzelf geen vrucht dragen.
Zo kunnen jullie geen vrucht dragen
als jullie niet in mij blijven.

Johannes 15:16

Jullie hebben niet mij uitgekozen,
maar ik jullie,
en ik heb jullie opgedragen
om op weg te gaan en vrucht te dragen,
blijvende vrucht.

Filippenzen 4:6

Wees over niets bezorgd,
maar vraag God wat u nodig hebt
en dank hem in al uw gebeden.

Johannes 20:21-22

Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede!
Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’
Na deze woorden blies hij over hen heen en zei:
‘Ontvang de heilige Geest’.

Psalm 119:97

Hoe lief heb ik uw wet,
heel de dag is hij in mijn gedachten.

Psalm 119:130
Als uw woorden opengaan, is er licht
en inzicht voor de eenvoudigen.

Psalm 108:5

Hemelhoog is uw liefde,
tot aan de wolken reikt uw trouw.

Romeinen 8:5

Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden
is gericht op wat hij zelf wil,
maar wie zich laat leiden door de Geest
is gericht op wat de Geest wil.

Romeinen 12:2

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld,
maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen,
om zo te ontdekken wat God van u wil
en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

 

Hieronder volgen nog tien teksten met uitspraken van Jezus. Deze tien uitspraken hebben ook een plaats gekregen in het boek ‘Jezus aanbidden. Hem bewonderen‘.

(1) Marcus 1:15

De tijd is aangebroken,
het koninkrijk van God is nabij:
kom tot inkeer
en hecht geloof aan dit goede nieuws.

(2) Matteüs 11:28

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal ik jullie rust geven.

(3) Matteüs 6:25

Maak je geen zorgen over jezelf
en over wat je zult eten of drinken,
noch over je lichaam
en over wat je zult aantrekken.

(4) Matteüs 5:16

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen,
opdat ze jullie goede daden zien
en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

(5) Johannes 14:27

Ik laat jullie vrede na;
mijn vrede geef ik jullie,
zoals de wereld die niet geven kan.
Maak je niet ongerust
en verlies de moed niet.

(6) Johannes 14:15

Als je mij liefhebt,
houd je dan aan mijn geboden.

(7) Matteüs 25:35

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten,
ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.
Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op.

(8) Johannes 15:15

Ik noem jullie geen slaven meer,
want een slaaf weet niet wat zijn meester doet;
vrienden noem ik jullie,
omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord,
aan jullie bekendgemaakt heb.

(9) 2 Korintiërs 12:9

Je hebt niet meer dan mijn genade nodig,
want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.

(10) Openbaring 22:20

Hij die van deze dingen getuigt, zegt:
‘Ja, ik kom spoedig!’
Amen. Kom, Heer Jezus!