Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.

Matteüs 28:18

Nooit kunnen we te klein denken over wat Jezus Christus kan. Het is belangrijk om dat steeds opnieuw tot ons door te laten dringen. Het is heerlijk om Jezus te mogen kennen als mens: zo was hij echt een van ons, heel nabij, heel herkenbaar. Maar als we daarbij blijven staan, dan maken we van hem een kleine Christus, een Jezus die alleen maar dichtbij is en met ons lijdt. Er is om zo te zeggen zoveel meer Jezus: hij is ook de almachtige!

Ook in zijn jaren op aarde straalde dat wel door. Hij genas zieken, hij dreef demonen uit, hij bracht stormen tot bedaren. En zijn scheppende almacht werd wel heel bijzonder zichtbaar in het wonder van het brood dat zich maar bleef vermenigvuldigen toen hij het deelde. In deze broodbrekende Jezus ontmoeten wij de almachtige God.

Zo leren we hem ook kennen in een van de brieven van Paulus, waar het gaat over de betekenis van Christus voor hemel en aarde: 

Beeld van God, de onzichtbare, is hij, 
eerstgeborene van heel de schepping: 
in hem is alles geschapen, 
alles in de hemel en alles op aarde, 
het zichtbare en het onzichtbare, 
vorsten en heersers, machten en krachten, 
alles is door hem en voor hem geschapen. 
Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.
Kolossenzen 1:15-17

En aan het begin van de Openbaring van Johannes stelt Jezus zichzelf ook voor in al zijn grootheid en almacht:

Ik ben de alfa en de omega, ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.
Openbaring 1:8

Zo leren we om, luisterend naar het Woord van God, hoog op te geven over de grote macht en majesteit van Jezus Christus:

Wie is die koning vol majesteit? 
De HEER, machtig en heldhaftig, 
de HEER, heldhaftig in de strijd.
Psalm 24:8

Wat een machtig God is hij! Als ik me daar in aanbidding op richt, dan gaat mijn hart er weer voor open dat ik in al mijn eigen onmacht en onvermogen, in al mijn eigen zwakte en krachteloosheid een Heer mag kennen – ook zwak geweest! – die bij machte is zo oneindig veel meer te doen dan ik vraag of denk. En ik zal ontdekken:

hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.
Efeziërs 1:19

Gebed

Jezus, u bent almachtig. Zo sterk, zo krachtig, zo vol majesteit bent u! U hebt wonderen gedaan en doet ze nog. U houdt heel de wereld in uw hand. Leer me om af te zien van mijn eigen zwakke kracht en open te staan voor uw almachtige aanwezigheid in mijn leven en in het leven van alle mensen. Amen.