Wie zou u, Heer, niet vereren, uw naam niet prijzen? 
Want u alleen bent heilig. 
Alle volken zullen komen en zich voor u neerbuigen, 
want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard.

Openbaring 15:4

In het boek Openbaring leer ik met open mond te kijken naar de verheven heiligheid van de Heer. Heilig is hij! Onvoorstelbaar heilig!

Soms wordt over de heiligheid van de Heer gesproken als was het een tegenstelling met zijn liefde. Dan zeggen we: hij is liefdevol maar ook heilig. Ik denk dat de heiligheid van de Heer een heel specifieke uitdrukkingsvorm van zijn liefde is. Heiligheid laat het totaal unieke en totaal andere karakter zien van de liefde van de Heer. Zijn liefde is heilig en kan de zonde niet verdragen. Zijn heiligheid is liefdevol en kan het niet verdragen dat ze niet wordt gezien en bemind. 

En als ik dan meegenomen word in de Openbaring van Johannes, dan mag ik iets ondergaan van de heilige indrukwekkendheid van Jezus. Het lied van Mozes wordt gezongen, dat tegelijk ook het lied van het lam is:

Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, 
Heer, onze God, Almachtige.
Openbaring 15:3

Maar ook in Openbaring 4 en 5 is er al de aanbidding van de heiligheid van de Heer, die ons lam is:

Heilig, heilig, heilig is God, de Heer,
de Almachtige, die was, die is en die komt.
Openbaring 4:8

Daarin resoneert ook het visioen van Jesaja mee, een visioen dat ook ons helpt om te groeien in de heilige aanbidding van de heilige Heer. Daar staan de serafs die elkaar toeroepen:

Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten.
Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.
Jesaja 6:3

Als ik de visioenen uit Jesaja 6 en uit Openbaring 4, 5 en 15 op me in laat werken, dan gaat mijn hart steeds verder open voor de ontzagwekkende heiligheid van mijn Heer. En er gaat een verlangen stromen, een verlangen om hem alleen te aanbidden, om alle zonde te haten en te ontvluchten, om me te concentreren op de hemel waar Jezus’ heiligheid is.

Gebed

Jezus, u bent heilig. Ik wil met de serafs en de engelen meedoen in de aanbidding van uw heilige verhevenheid en ontzagwekkendheid. Ik wil zeggen: heilig, heilig, heilig! En ik wil me door uw heiligheid laten aanraken zodat ook mijn leven heilig wordt doordat ik de zonde ontvlucht. Heilige Jezus, raak mij aan met uw heilige Geest. Amen.