Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen.

Matteüs 5:1-2

Als je de evangeliën leest, is het opvallend hoe vaak er staat dat Jezus onderricht gaf. Onze aandacht wordt vaak vooral getrokken door de wonderen die Jezus deed en de genezingen die hij verrichtte. Maar keer op keer wordt duidelijk dat dat tekens zijn bij het onderricht dat Jezus geeft met woorden. Hij is een echte leraar.

Een van de eerste verhalen in de evangeliën gaat al over onderricht. Maria en Jozef zijn op de terugweg van Jeruzalem naar huis in Nazaret en ontdekken dat ze hun zoon kwijt zijn:

Na drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden.
Lucas 2:46-47

Dus al zo vroeg is duidelijk hoe begaafd Jezus is op het gebied van kennis en inzicht:

Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.
Lucas 2:52

En als hij, volwassen geworden, in het openbaar gaat optreden, is dit zijn belangrijkste bezigheid: onderricht geven. Want er is zoveel te vertellen over God, zijn Vader, en over het nieuwe leven dat volgt op bekering. Er is zoveel te onderrichten over het praktische leven met de naaste en met God. Er is zoveel verdieping te geven als het gaat om de visie op Gods koninkrijk, op Gods wil en op Gods plan met deze wereld. En op vele plaatsen en op vele wijzen geeft Jezus onderricht: nu eens voor grote mensenmassa’s, dan weer in dialoog met een enkeling of in een samenzijn met zijn twaalf leerlingen.

Zijn onderricht is schokkend, vertroostend, bemoedigend, confronterend, verdiepend en vernieuwend. De mensen zijn onder de indruk, want het onderricht van Jezus is zo anders dan het onderwijs van de schriftgeleerden van Israël. Die brachten telkens weer een onderwijs dat doortrokken was van wettisch denken: als je je aan de regels van Gods wet houdt, dan houdt God van je. Maar Jezus brengt zijn hoorders niet bij de wet, maar bij zichzelf, de Zoon van God, vol leven, vol kracht, vol wijsheid.

Zo is het onderricht van Jezus vol van zijn eigen persoon. Hijzelf kijkt mij aan als hij spreekt. Vanuit die verbondenheid maakt hij aanspraak op mijn leven en brengt hij mij in aanraking met zijn Geest die levend maakt. En ik ervaar opnieuw wat de mensen toen ook proefden:

Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden.
Matteüs 7:28-29

Gebed

Jezus, u geeft onderricht. Wat is het kostbaar om u te horen spreken, om uw wijsheid te mogen ontvangen. Laat mij elke dag uw leerling mogen zijn, altijd benieuwd naar wat u te zeggen hebt over het nieuwe leven met God. Spreek me aan met gezag en leer me om me door u te laten gezeggen, zodat ik wijs word. Amen.