Deugden van Jezus

Als er in de geloofsbezinning wordt gesproken over de kennis van God, dan gaat het vaak over de deugden, de eigenschappen of de volmaaktheden van God. Zo worden bijvoorbeeld in artikel 1 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis onder meer de volgende eigenschappen van God genoemd: eeuwig, niet te doorgronden, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig en goed. Dat is een manier van spreken waardoor we als mensen in staat zijn om God de eer te geven die hem toekomt: zijn eigenschappen benoemen en bejubelen.

Op dezelfde manier kunnen we dat ook doen als het gaat om de Zoon van God, Jezus. Ook over hem kunnen we met talrijke woorden spreken die zijn deugden of volmaaktheden aanduiden. Elke deugd laat weer iets anders en iets nieuws zien over de persoon van Jezus. Je zou zelfs kunnen zeggen dat al die deugden bij elkaar samen de glorie van Gods Zoon vormen.

In het nadenken over Jezus wordt daarbij altijd onderscheid gemaakt tussen zijn goddelijke natuur en zijn menselijke natuur. Want dat is het unieke van Jezus Christus: dat hij God en mens tegelijk is. Zelf maakte Jezus, toen hij als mens op aarde was, dat ook duidelijk:

Waarachtig, ik verzeker u, van voordat Abraham er was, ben ik er.
Johannes 8:58

Op een opvallende manier gebruikt Jezus hier de uitdrukking ‘ik ben’, die we in het Oude Testament sterk verbinden met de naam van Jahweh. Op grond daarvan kunnen we deugden die aan God worden toegeschreven ook aan Jezus toeschrijven. Want in Jezus, de Heer, komt Jahweh, de HEER, naar ons toe. 

Zo mag elke lofprijzing in de Bijbel op de HEER van hemel en aarde een plaats innemen in onze aanbidding van Jezus, die de eeuwige geliefde Zoon van God is, en zelf ook God. Door al zijn menselijkheid op aarde heen, schemeren ook telkens weer de goddelijke deugden die hij deelt met de HEER die hem in de wereld gezonden heeft om zijn leven te geven.

Zo kunnen ook Psalmwoorden een diepgaande bijdrage leveren aan het aanbidden van Jezus om zijn machtige deugden:

Genadig en liefdevol is de HEER, 
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 
Goed is de HEER voor alles en allen, 
hij ontfermt zich over heel zijn schepping.
Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet, 
zijn schepselen blijft hij trouw. 
Allen die hem aanroepen is de HEER nabij, 
die hem roepen in vast vertrouwen. 
Psalm 145:8-9,17-18