Jezus was op aarde in alles volkomen gericht op de wil van zijn Vader. Het was zijn diepste verlangen om zijn Vader te gehoorzamen.

Als we nadenken over de Vader en de Zoon, en hoe zij zich tot elkaar verhouden (en daar zijn we de afgelopen dagen steeds mee bezig geweest), dan is dit ook iets wat heel sterk opvalt. Als ik pleit voor een (nog) sterkere concentratie van ons geloof op Christus, dan gaat het dus om een concentratie op de Zoon die op zijn beurt volkomen geconcentreerd was op de Vader. Laten we luisteren naar een aantal uitspraken die we tegenkomen in het evangelie van Johannes. Steeds is Jezus zelf aan het woord. Neem even de tijd om rustig op je in te laten werken wat hij zegt.

‘Ik kan niets doen uit mijzelf: ik oordeel naar wat ik hoor, en mijn oordeel is rechtvaardig omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft’ (Johannes 5:30).

‘Maar ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes: het werk dat de Vader mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat ik doe getuigt ervan dat de Vader mij heeft gezonden’(Johannes 5:36).

‘Ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft’ (Johannes 6:38).

‘Wat ik onderwijs heb ik niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden heeft’ (Johannes 7:16).

‘U kent mij en u weet waar ik vandaan kom. Maar ik ben niet namens mezelf gekomen; ik ben gezonden door iemand die betrouwbaar is, en hem kent u niet’ (Johannes 7:28).

‘Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, heeft me opgedragen wat ik moest zeggen en hoe ik moest spreken’ (Johannes 12:49).

‘Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben’ (Johannes 14:24).

Valt het je op hoe vaak en hoe nadrukkelijk de Zoon zegt dat de Vader hem gezonden heeft en dat hij de wil van de Vader doet en Vaders woorden spreekt en Vaders daden doet? Laten we er nog maar een keer over verwonderd zijn: die twee zijn echt één! Als we de Zoon zien en horen, horen en zien we zijn Vader.

En het is niet zo dat Jezus met tegenzin doet wat zijn Vader wil. Hij spreekt er zelf over hoe heerlijk hij het vindt om hem te gehoorzamen: ‘Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien’ (Johannes 4:34). Toen ik het hier in een preek een keer over had, vroeg ik aan een paar kinderen wat ze lekker vonden. De een zei: patat. De ander: een boterham met pindakaas. Weer een ander: spruitjes (echt waar). En zo kunnen we allemaal wel iets bedenken wat we echt lekker vinden. Jezus vond het echt lekker om de wil van zijn Vader te doen.

En nu kan ik me die vraag zo levendig voorstellen: ‘Als Jezus dan zo volkomen op de Vader is geconcentreerd, moeten wij dat dan ook niet zijn? Waarom wil je mij met dit boek stimuleren om me veel meer te concentreren op Jezus? Doet dat niet tekort aan de Vader?’

Voor een antwoord op die vraag moeten we opnieuw luisteren naar woorden van Jezus (laat ze weer even rustig op je inwerken):

‘De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij’ (Johannes 6:57).

‘Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf’ (Johannes 15:9-10).

Alles wat de Zoon vond in de Vader, vinden wij in de Zoon. Alles wat de Zoon hoorde van de Vader, horen wij van de Zoon. Alles wat de Zoon ontving van de Vader, ontvangen wij van de Zoon. 

Zoals de Zoon naar de Vader luisterde en hem gehoorzaamde, zo moeten wij naar de Zoon luisteren en hem gehoorzamen. Zoals de Zoon leefde door de Vader, zo leven wij door de Zoon. Zoals de Zoon werd bemind door de Vader, zo worden wij bemind door de Zoon.

Zie je dat het een soort spiegelbeeld is? De relatie tussen de Vader en de Zoon wordt weerspiegeld in de relatie tussen Jezus en zijn volgelingen. Zo is het de wil van de Vader dat wij ons concentreren op de Zoon. Want in de Zoon vinden we alles wat de Vader ons wil geven.

Om te doen

Als je iets wilt onthouden om niet weer te vergeten, helpt het soms om het op een apart papiertje te schrijven en dat ergens op te hangen. Kies daarom een van de genoemde Bijbelteksten uit en schrijf die over en hang die ergens waar je er vaak aan herinnerd wordt.

Om te leren

‘Als God uw Vader was,’ zei Jezus tegen hen, ‘zou u mij liefhebben, want ik ben bij God vandaan gekomen toen ik hiernaartoe kwam. Ik ben niet namens mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden’.

Johannes 8:42

Om te bidden

Vader in de hemel, door uw intens beminde Zoon, die gehoorzaam was tot in de dood, bid ik tot u. Ik wil u loven om wie u bent en om de gave van Christus. Ik wil u danken dat ik alles wat ik van u mag ontvangen, vind in hem. En u, Heer Jezus, wil ik bewonderen om uw volkomen overgave aan uw Vader. Helpt u mij door uw Geest om net zo volkomen gericht te zijn op u. Tot eer van de Vader. Amen.