In Jezus Christus komt God sprekend naar ons toe. Daarom wordt hij ook het Woord genoemd: ‘In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God’ (Johannes 1:1). Als we Jezus willen leren kennen om steeds meer van hem te gaan houden, dan zullen we vooral naar hem moeten luisteren. Want bij hem zijn woorden van leven.

En altijd als Jezus spreekt, moeten we bedenken dat hij spreekt als het Woord. En altijd als het gaat over het Woord, moeten we bedenken dat dat maar niet klanken zijn, zinnen met meer of minder betekenis, woorden aaneengevoegd tot gedachten. Want Gods Woord is krachtig en scheppend. Altijd. Gods Woord schept een nieuwe werkelijkheid, een werkelijkheid die er eerder niet was.

Dat zien we al direct aan het begin van de Bijbel: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht’ (Genesis 1:1-3). Gods Woord roept wakker wat niet was. Chaos wordt orde. Duisternis wordt licht. Stel je eens voor dat je erbij was geweest, en die stem van God had gehoord in het diepste donker: ‘Er moet licht komen!’ En dat je toen het licht zag. Zo nieuw. Zo anders. Zo’n nieuwe werkelijkheid!

In de Psalmen wordt dit krachtige Woord van God bezongen: ‘Laat heel de aarde vrezen voor de HEER, en wie de wereld bewonen hem duchten, want hij sprak en het was er, hij gebood en daar stond het’ (Psalm 33:8-9). En dat mogen we gerust ook toepassen op het spreken van Jezus Christus. Hij heeft woorden van leven. En dat zijn woorden soms niet lijken te landen, dat ze geen verandering brengen, dat heeft niets met hem maar alles met ons te maken: door de zonde zijn we van onszelf doof en zijn de oren van ons hart niet meer ontvankelijk voor het krachtige spreken van God. Maar als we dan door de Geest van Jezus bereid zijn om echt weer te gaan luisteren, dan zullen we ook de ontdekking van ons leven doen: als Jezus spreekt, dan is dat altijd krachtig, volkomen wijs, gezaghebbend en het raakt je, omdat je moet erkennen dat zijn woorden van leven werkelijk over jouw leven gaan.

De mensen die Jezus in de Bijbel ontmoetten, de leerlingen voorop, konden niets anders zeggen dan dit: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven’ (Johannes 6:68). En toen Jezus klaar was met zijn magistrale toespraak op de berg (waarin diepte en eenvoud op een onnavolgbare wijze samen gingen) staat er: de mensen waren ‘diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden’ (Matteüs 7:28-29). Het was zó anders. Dat riep ook verzet op natuurlijk. Want als je wakker wordt geschud uit je keurig geordende leventje, dan doet dat zeer. En er waren velen die daar niet aan wilden. Maar veel anderen ervaarden het gezag waar Jezus mee sprak.

Nu is gezag een woord dat in onze tijd geen hoge ogen gooit. We associëren het vaak met autoritaire macht en met de baas spelen. Maar gezag heeft er alles mee te maken dat we ons laten gezeggen door iemand die wat te zeggen heeft. En Jezus heeft wat te zeggen! Hij spreekt woorden van leven. Hij ís het Woord dat leven heeft.

Als je dat eenmaal onder ogen hebt gezien en je erover verheugt, dan leer je het ook af om over woorden van God interessante discussies te gaan voeren, als ging het om louter informatie waarover je je een mening moet vormen. Jezus’ woorden zijn niet bedoeld om over te discussiëren, maar om erdoor geraakt te worden, om erdoor veranderd te worden. Om er de kracht van te ervaren in je leven.

Neem bijvoorbeeld de eerste woorden van Jezus’ verkondiging die staan opgetekend in het Marcus-evangelie: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws’ (Marcus 1:15). Dat zijn geen woorden om te bediscussiëren, het zijn woorden om lang en liefdevol naar te luisteren, om te geloven, om binnen te laten komen in je hart en in je leven, om je te laten corrigeren en te bemoedigen. In Jezus Christus is het koninkrijk van God werkelijkheid geworden!

Daarom, als je zoekt naar wijsheid en naar de diepste waarheid van de werkelijkheid van jouw leven, ga dan naar Jezus. Laat hij jouw leraar zijn (Johannes 3:2). Ken hem als je wonderbare raadsman (Jesaja 9:5). En geloof met heel je hart dat alle schatten van de wijsheid en de kennis in hem verborgen liggen, in Jezus, Gods mysterie (Kolossenzen 2:2-3).

Om te doen

Er komen in de wereld waarin we, ook als christenen, leven ongelooflijk veel woorden (en beelden) op ons af. Ga voor jezelf eens na hoeveel lévende woorden daartussen zitten. En neem vervolgens een besluit over het intensiever gebruik maken van de middelen waarlangs woorden van leven naar je toe komen (Bijbellezing en Bijbelstudie en prediking).

Om te leren

Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘Willen jullie soms ook weggaan?’ Simon Petrus gaf antwoord: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat u de heilige van God  bent’.

Johannes 6:67-69

Om te bidden

Heer Jezus Christus, alleen bij u zijn woorden van leven. Ik belijd u dat ik zulke woorden vaak op andere plaatsen zoek. Dat ik me voor het vinden van wijsheid door zoveel andere bronnen laat inspireren. Help me om te ontdekken en toe te passen dat ik alleen in u echte wijsheid vind. Help me om te luisteren, lang en liefdevol. Breng me onder de indruk van uw gezaghebbende Woord. Heer Jezus, wat hebt u veel te zeggen! Amen.