Leven met Christus is leven vanuit de toekomst. Want Jezus komt terug. ‘Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan’ (Handelingen 1:11). De levende Christus is de komende Christus.

Ik zal eerlijk zijn: rond de terugkomst van Christus heb ik altijd wat gemengde gevoelens. Aan de ene kant omdat God het leven hier en nu vaak ook al op zo’n overvloedige manier zegent. Het blijkt mogelijk te zijn: op aarde al de geweldigde glorie van Jezus proeven en er iets van zien met de ogen van het hart. En de genade van Jezus is hier ook al zo concreet tastbaar aanwezig en ik verheug me daarin. En het kennen van de gemeenschap met Christus, de werkelijk hartelijke verbondenheid met mijn Heer, ik raak er maar niet over uitgedacht en op uitgekeken.

Natuurlijk weet ik ook van het lijden in deze wereld, van het intense verdriet dat als een deken over de aarde ligt, van de dood die harteloos toeslaat, van de ongenadige en meedogenloze wijze waarop mensen met elkaar omgaan, van de duivel die rondgaat als een brullende leeuw. Het is het lijden dat Jezus hier ondergaan en gedragen heeft om ons te bevrijden van het oordeel. En toch, maar dan spreek ik voor mezelf: het leven op aarde – met Jezus – is ook zo intens mooi en vreugdevol. En daarom heb ik altijd wat gemengde gevoelens rond de terugkomst van Jezus. Waarschijnlijk omdat ik absoluut nog niet in de gaten heb hoe eindeloos veel mooier het zal zijn om Jezus Christus te kennen en oog in oog met hem te staan.

Aan de andere kant: als de Bijbel spreekt over de dag waarop Jezus terugkomt, dan zie ik ook zoveel dingen die me angst aanjagen. Onverhuld spreekt Christus daarover in zijn rede over de laatste dingen. Laten we even samen luisteren naar wat hij zegt tegen zijn  leerlingen, wanneer zij vragen wat het teken zal zijn van Christus’ komst en van de voleinding van de wereld:

‘Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging’ (Matteüs 24:4-6).

‘Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam’ (Matteüs 24:7-9).

‘Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen’ (Matteüs 24:21).

‘Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister’ (Matteüs 24:29-30).

Kijk, die macht en grote luister, die spreken me direct aan. Wat moet het buitensporig indrukwekkend zijn om, als je jouw Jezus verwacht uit de hemel, hem zo te zien komen. Ik denk dat dan pas duidelijk wordt wat dit wil zeggen: ‘Christus is alles’ (Kolossenzen 3:11). Maar al dat andere, die verdrukking en vervolging, de duisternis, de verleiding, de oorlogen en de vervolging – dat hoort dus ook allemaal bij de komende Christus. Want onze redder is ook de rechter. Hij zal oordelen. Lees er Matteüs 25 maar op na.

Leven met Christus is leven vanuit de toekomst. Het leven hier en nu wordt al in hoge mate gestempeld doordat hij komt. En dan zijn er maar twee wegen. De ene weg is de weg van angst en schrik vanwege het volkomen terechte oordeel dat de Zoon van God zal vellen. En daar moeten we maar niet luchthartig over doen.

De andere weg, zo veel verkieslijker en ook door Jezus zelf zozeer aanbevolen, is de weg van het leven in Christus. Een leven van overgave aan zijn liefde. Een leven waarin de toekomst al naar mij toekomt, zodat ik hier en nu al geniet, intens geniet van Christus’ glorie.

Ik bid dat jij en ik samen steeds meer leren belijden en beleven wat in de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat, in artikel 37: ‘Daarom verwachten wij die grote dag met sterk verlangen, om ten volle te genieten de beloften van God in Jezus Christus, onze Heer.’

Om te doen

Lees vandaag de krant eens met in je achterhoofd wat je nu gelezen hebt. Zie je tekens van de komende Christus?

Om te leren

Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister.

Matteüs 24:30

Om te bidden

Heer Jezus Christus, u komt terug, en ik probeer te beseffen hoe dat mijn leven nu al in een totaal ander daglicht plaatst. Ik bid u of u door de kracht van de Geest wilt geven dat ik voorbereid ben op uw komst, dat die grote dag me niet overvalt, maar dat ik nu al leef met u als mijn grootste schat. Geef bekering aan wie u nog niet kennen of niet meer willen kennen. Ontferm u, komende Christus, uit genade. Amen.