Op deze laatste dag wil ik een paar zinnen met je lezen uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. In hoofdstuk 4 gaat het onder meer over de toerusting die God aan zijn gemeente wil geven. Als doel van dat toerustingswerk formuleert Paulus: ‘Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.’ En: ‘Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus’ (Efeziërs 4:12-15).

Wat wil God dus? Waar moet in Gods gemeente alles op gericht zijn? Wat is zijn verlangen voor zijn kinderen op aarde? Kort samengevat: dat we de volheid van Christus kennen en ervaren, en dat we samen volledig naar Christus toe groeien.

Het valt in de brieven van Paulus vaker op dat hij spreekt over volheid. Het gaat maar niet om een beetje, of om veel, maar om volheid, om rijkdom, om volwassenheid. Nemen we in ons leven vaak niet genoegen met een zekere mate van levensheiliging, een zekere mate van kennis, een zekere mate van rijpheid? Maar dat is dan toch in elk geval niet wat God voor ons op het oog heeft. Het gaat hem om de vólheid van Christus, die tot vólle wasdom komt. Het gaat om overvloed!

Misschien vind je het wel moeilijk om je daar wat bij voor te stellen. Dat snap ik, want dat vind ik zelf eigenlijk ook. Maar wat we niet moeten doen, is het dan maar een beetje afzwakken. In de trant van: ‘Natuurlijk moeten we steeds een beetje groeien in onze kennis van Christus, maar dat gaat vanzelf.’ Nee, God verlangt ernaar dat we volle kennis van de volheid van Christus ontvangen. Daar moet in het leven in de gemeente van Christus alles op gericht zijn.

Nu weet ik wel dat we de volmaakte volheid pas zullen ontvangen als we oog in oog staan met onze heiland, in de hemel, of als hij terugkomt op de wolken. Dan is het pas af. Maar ook hier op aarde kunnen we dus al zóveel kennis van Christus ontvangen. Volle kennis van de volheid van Christus: alles weten dus over alles van Christus. Volwassen christenen zijn christenen die geen genoegen nemen met de hoogstnoodzakelijke kennis van Christus (bijvoorbeeld dat hij voor je zonden aan het kruis is gestorven en dat hij terugkomt op de wolken), maar die verlangen naar meer. Geen bodempje water in het glas of een halfvol glas, maar een glas dat overstroomt!

Dat verlangen naar meer is ook zo noodzakelijk om je niet door allerlei dwaalleer en ‘Spielerei’ te laten afleiden (Efeziërs 4:14). Het gaat om de waarheid, om de volle waarheid. En als we ons daaraan houden, dan zullen we ook toegroeien naar Christus. In liefde. Heel mooi komen die twee woorden hier bij elkaar: waarheid en liefde. Beide zijn ze onmisbaar in het koninkrijk van Christus. Want waarheid zonder liefde is koud, en liefde zonder waarheid is vrijblijvend.

Zo is heel het christelijke leven aangelegd op groei: liefdevolle groei naar hem toe die liefdevol de waarheid is. En wie groeit, verandert. Steeds meer zal Christus door zijn Geest een stempel op je leven drukken. Steeds meer zul je ervaren dat er een geweldige intimiteit is in de verbondenheid met Jezus. Steeds meer zul je ontdekken dat hij jouw leven krachtig maakt. En dat heeft met je uiterlijke levensomstandigheden helemaal niet zoveel te maken. In liefde toegroeien naar Christus kan in elke situatie: op een ziekbed, rond een sterfbed, bij een geboorte, in armoede, in rijkdom, in oorlog, in vredestijd. Het kennen van Christus gaat dat alles te boven.

Verlang je naar dat volle kennen van de volheid van Christus?

Om te doen

In Efeziërs 4 wordt gesproken over toerusting in de gemeente van Christus, met als doel: toegroeien naar Christus. Laat alles wat er in je gemeente aan toerusting en onderwijs gebeurt op je afkomen als werk dat de Geest wil doen om je dieper in te leiden in de kennis van Jezus. Bid voor wie de toerusting en het onderwijs geven.

Om te leren

Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.

Efeziërs 4:15

Om te bidden

Heer, ware God, geef dat ik samen met al uw kinderen mag groeien in het kennen van uw Zoon in al zijn volle heerlijkheid. En geef door uw genade dat wij daardoor in alle opzichten mogen uitgroeien tot volwassen christenen die de waarheid liefhebben en uw liefde waar maken. En die zo Christus voorstellen aan wie hem nog niet kennen. Drie-enige God, Vader, Zoon en Geest, aan u komt alle eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen.