Het Nederlands Dagblad heeft vandaag (12/11/2010) een vrij groot artikel over de vraag hoe gereformeerde kerken omgaan met ouders die hun kinderen niet laten dopen: Gereformeerd en tegen de kinderdoop. Dat is interessant natuurlijk, nu ik zelf bezig ben met een serie voorstudies over de doop met het oog op een prekenserie over dat thema: Logo van het christelijk geloof. Uit het artikel haal ik een paar citaten naar voren om te zien wat voor argumentatielijnen er gebruikt worden rond de vragen over kinderdoop of volwasendoop. Het gaat me dus niet om het artikel als geheel of over de vraag wat gereformeerde kerkenraden moeten doen als ze gemeenteleden ontmoeten die hun kinderen niet (willen laten) dopen. Wie wat gezegd heeft is daarbij ook niet zo interessant. (Ik hoop dat ik met onderstaande opsomming niet het copyright van het ND schend; maar als dat zo is hoor ik dat snel genoeg van het ND zelf.)

  • De ouders zijn tot de slotsom gekomen dat het Nieuwe Testament beschrijft dat de doop moet volgen op het geloof van de persoon zelf. Het idee dat baby’s zouden zijn gedoopt als onderdeel van ‘het gehele huis‘ is pure speculatie.
  • Als ouders hardcore Arminiaan zijn en zeggen: mijn kind mag zélf kiezen, dan zouden we (als kerkenraad) dat afwijzen. Dat is niet te verenigen met de gereformeerde leer.
  • De ouders hadden een theologisch argument: dopen is heel goed, maar de kinderdoop komt te vroeg; doop en geloof horen bij elkaar, we willen ons kind graag opdragen en opvoeden op weg naar de doop.
  • Doop en geloof horen bij elkaar, meer nog dan doop en verbond. Zelf kies ik toch voor de kinderdoop, omdat ik hierin meer collectief dan individueel denk: in het geloof van de gemeente en van de ouders zijn de kinderen opgenomen.
  • De kinderdoop is pittig voor deze generatie. Ouders hebben er moeite mee om de doop uit het Nieuwe Testament te verbinden met een klein kind.
  • Dopen hoort bij gelóven. Daar zit een subjectieve kant aan. En dat vraagt om een uiterlijk ritueel.
  • Mijn belangrijkste argument is een vraag: heeft God feitelijk iets anders met jouw kind dan met dat van onchristelijke buren? Dan zeg ik ja: heel concreet gaat God een andere weg met jouw kind, en daar is de doop het teken van: vanaf uur nul blijkt dat Gods belofte van kracht is.
  • Gods verbond is er feitelijk toch, ook zonder doopbediening.
  • De doop beeldt voor mij uit wat in het geestelijk leven gebeurd ís. De hele verbondstheologie heeft bepaalde uitgangspunten, bijvoorbeeld dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen en de kerk in plaats van Israël. Dat zie ik niet zo.

De opsomming illustreert dat er heel veel aspecten (ik heb wat woorden vetgedrukt om dat zichtbaar te maken) een rol spelen rond de doop en dat het alleen daarom al niet mogelijk is om een in het kort een klip en klaar antwoord te geven op de vraag wat dopen is en wie er gedoopt mogen worden.

Toch zie je dat regelmatig gebeuren. Als bijvoorbeeld de vraag wordt gesteld ‘Heeft God feitelijk iets anders met jouw kind dan met dat van onchristelijke buren?’ dan zal voor iedereen helder zijn dat je daarop ja moet zeggen, maar de volgende stap is dan niet automatisch dat het dús gedoopt moet worden, want daar gaat de suggestie vanuit dat dit het enige c.q. het belangrijkste motief is in de werkelijkheid van de doop: dat God iets bijzonders heeft met het kind van en gelovige. Achterwege blijft dan bijvoorbeeld dat de doop een ritueel is waarbij je op zijn minst de vraag kunt stellen of dat ritueel wel tot zijn recht komt als degene die het ondergaat het niet bewust kan beleven.

Het wordt me in elk geval steeds helderder hoe veelzijdig het thema van de doop is, hoeveel hier theologisch, bijbels en spiritueel samenkomt. Die veelzijdigheid helpt me trouwens ook om met steeds wat meer vrijmoedigheid deze thematiek te bespreken. Want ik voel heel goed dat het best spannend is om als kinderdopende predikant in een gereformeerde kerk (met belijdenisgeschriften die op dit punt geen enkel misverstand laten bestaan) even wat afstand te nemen en te proberen zonder vooringenomenheid te schrijven over dopen en gedoopt worden.

In een volgende blogpost wil ik wat schrijven over de doop als ritueel.