6elementsOp 6 en 7 oktober 2014 vindt er in de Verenigde Staten een groots opgezet Discipleship Forum plaats. Het is boeiend om te zien hoe ook daar het thema van discipelschap hoog op de kerkelijk agenda staat. Op de site discipelship.org kun je er meer over vinden. Deze site heeft als doel om heel veel materiaal rond discipelschap te verzamelen, vanuit zes perspecteven die samen het hele veld van discipelschap bestrijken:

 1. Jezus (Jesus)
 2. Doelgerichtheid (intentionality)
 3. Relaties (relationships)
 4. Bijbel (bible)
 5. Onderweg zijn (journey)
 6. Vermenigvuldigen (multiplication)

De mensen die meewerke aan de site hebben 10 uitgangspunten (affirmations) geformuleerd die voor hen de basis vormen van het bezig zijn met discipelschap.

 1. Wij geloven dat Jezus Christus centraal staat in het leven en de Bijbel: hij is hoog verheven en alle toewijding, aanbidding, en passie waardig. Wij bevestigen de geloofsbelijdenis van Nicea en haar uitspraken over Jezus en de Drie-eenheid (Kolossenzen 1:15-20).
 2. Onze definitie van discipelschap (en het maken van discipelen) is: mensen helpen Jezus te vertrouwen en te volgen (Matteüs 28:18-20).
 3. Onze definitie van een discipel is: een persoon die Jezus volgt, die door Jezus wordt veranderd, en die is toegewijd aan de missie van Jezus (Matteüs 4:19). Dit is alleen mogelijk door de Heilige Geest.
 4. Wij geloven dat het maken van discipelen de kern van de missie van de plaatselijke kerk is (Kolossenzen 1:28-29).
 5. Wij geloven dat de Bijbel de gezaghebbende, betrouwbare en beslissende gids is voor discipelschap en voor het leven (2 Timoteüs 3:16-4:2).
 6. Wij geloven dat Jezus’ methode om discipelen te maken de verstandigste en beste methode is om vandaag te volgen (Lucas 6:40).
 7. Wij geloven dat onze liefde voor elkaar zowel het fundament als het belangrijkste teken van echt discipelschap is (Johannes 13:34-35).
 8. Wij geloven dat discipelschap ook omvat: het dienen van de armen, het streven naar heiligheid en het naar elkaar toe verantwoordelijkheid afleggen in de plaatselijke kerk (1 Korintiërs 5:1-13).
 9. Wij geloven dat echt discipelschap en de liefde ons dwingen aan te sluiten bij Jezus’ missie om de verlorenen te zoeken en te redden (Lucas 19:10).
 10. Wij geloven dat onze gehoorzaamheid aan de Grote Opdracht zal resulteren in de uitbreiding van Gods Koninkrijk, de verbetering van de mensheid en Gods verheerlijking en plezier (Lucas 19:11-27).

Met dank aan Heleen van den Berg voor de vertaling.