oefenplaatsIn het juli-nummer van het blad OnderWeg staat een artikel van mij over ‘De kerk als oefenplaats voor verlangens’. Het is een (aangepast hoofdstuk uit mijn nieuwe boek ‘Verlangen naar het goede leven’ dat in oktober verschijnt. Hieronder kun je het verhaal lezen.

Waar zijn we in de kerk nu helemaal mee bezig? Die vraag houdt me al jarenlang bezig. Allereerst  is dat een vraag die ik als predikant mezelf stel: waar ben ik mee bezig en met welke bedoeling doe ik de dingen die ik doe (preken, pastoraat, onderwijs, kerkenraadswerk enzovoort)?

Het goede leven

Maar de vraag houdt me vervolgens ook bezig als auteur en blogger. Al jaren ben ik op zoek naar nieuwe manieren van kijken naar kerk zijn in deze tijd. Daarbij is al van alles langs gekomen: discipelschap, missionair pastoraat, spiritualiteit, spirituele vorming, monastieke inspiratie, lectio divina enzovoort. En alles heeft daarin een eigen waarde.

De laatste tijd is daar een invalshoek bij gekomen, namelijk die van het verlangen. Als gemeente van de Plantagekerk werken we met een meerjarig gemeentethema: ‘Verlangen naar het goede leven’. Daar staat dus dat woord: verlangen. En ik geloof dat het heel belangrijk is dat het er staat en dat nog veel meer moet landen waarom dat zo belangrijk is.

Praktijken

Mij helpt daarbij heel sterk een drieslag die ik vond in Engelstalige praktisch-theologische boeken over ‘christelijke praktijken’. Kerngedachte in die boeken is: als gelovigen worden we niet zozeer gevormd door het overgedragen krijgen van en onderwezen worden in christelijke overtuigingen, maar door het participeren in christelijke praktijken. Praktijken zijn dingen die christenen door de tijd heen samen doen om zich te richten op fundamentele behoeften en condities van het mens zijn en van heel de schepping, in het licht van en in reactie op Gods actieve tegenwoordigheid met het oog op het leven in Jezus Christus in deze wereld. Dat is een hele mondvol, maar we moeten hierbij denken als: gastvrij zijn, samen eten en avondmaal vieren, vasten, eenvoud, lectio divina, een kerkdienst bijwonen, mediteren, werken van barmhartigheid doen enzovoort.

In dit kader is deze drieslag inzichtgevend:

Overtuigingen Verlangens Praktijken
Hoofd Hart Handen

 

Overtuigingen staan voor wat we geloven: onze bijbelse inzichten over wie God is, hoe deze wereld in elkaar zit, wat het koninkrijk dat Jezus kwam brengen inhoudt en hoe de heilige Geest werkt bijvoorbeeld. Verlangens staan voor de beweging vanuit ons hart en waar die beweging op gericht is. Waar strekken we ons naar uit? Wat aanbidden wij? Waar klopt ons hart sneller van?

Verlangens

Nu geloof ik dat binnen deze drieslag niet voor niets de verlangens in het midden staan. De kerk is wellicht veel te veel de plaats geweest waar we geloofden dat het aanbrengen en hebben van de juiste overtuigingen je tot een goede christen en een vruchtbare discipel van Jezus maakte. En dat aanbrengen van die overtuigingen gebeurde ook nog eens voornamelijk op een rationele manier: door kennisoverdracht en andere vormen van onderwijs. Zou de kerk niet allereerst de plek moeten zijn waar onze verlangens worden gevormd en waar onze verlangen richting krijgen.

Want waar verlangen we naar? Het antwoord op die vraag is nogal belangrijk. Want steeds meer dringt het door dat de veranderingen, waarvan we graag willen dat ze in onze levens tot stand komen, vaak maar weinig te maken hebben met onze overtuigingen, maar veel meer met onze verlangens. Dat kun je ook zo onder woorden brengen: mensen zijn niet zozeer dénkende individuen als wel verlángende wezens.

Je bent wat je liefhebt

Dit filosofische inzicht is door James Smith uitgewerkt in zijn boeken ‘Desiring the Kingdom’ (‘Verlangen naar het koninkrijk’) en ‘You Are What You Love’ (‘Je bent wat je liefhebt’). Hij wordt daarin niet moe te benadrukken dat er in christelijk onderwijs en christelijke vorming niet zoveel accent zou moeten worden gelegd op het overdragen van kennis en informatie om daarmee ons denken te verrijken. Integendeel, het zou vooral moeten gaan over het vormen van onze hoop en onze passie en onze visie op het goede leven. Vorming vindt niet plaats doordat ons intellect wordt verzadigd maar doordat onze verbeelding en ons verlangen wordt getransformeerd. In het spoor van Augustinus zegt Smith: je bent wat je liefhebt, je bent waar je verlangen naar uit gaat.

Wat hier gezegd wordt over onderwijs en vorming geldt net zo goed voor wat er in de kerk gebeurt, waar onderwijs en vorming tenslotte ook een belangrijke plaats innemen. De kerk geeft, stelt Herman Paul in zijn voorwoord in een boek van Bernd Wannenwetsch met de titel ‘Verlangen. Een theologische peiling’, vaak veel aandacht aan ideeën, opvattingen en dogma’s (hoofd) en ook aan geboden, leefregels en morele praktijken (handen). Maar hoe zit het in de kerk met aandacht voor het hart: met verlangen en vertrouwen, hoop en toewijding?

Secularisatie van het verlangen

Ik volg het spoor van Herman Paul nog even verder  omdat hij ook belangrijke dingen zegt over het thema secularisatie. Dat wordt gezien als een van de hoofdproblemen van het kerk zijn in onze tijd: dat deze wereld steeds meer beleefd wordt als een wereld zonder God, waardoor ook de kerk een steeds minder belangrijke plaats krijgt  omdat het daar immer juist over God gaat. Logisch dat er zoveel kerkverlating is. Heel boeiend is dan de analyse van Herman Paul dat secularisatie wordt gekoppeld aan enerzijds het omarmen van niet christelijke theorieën zoals het evolutiedenken en het nihilsme (secularisatie van het denken: hoofd) en anderzijds aan verschuivingen op het gebied van bijvoorbeeld de zondagsrust en de seksualiteit (secularisatie van het morele gedrag: handen). Maar zouden we, nu we leven in wat wel genoemd wordt een ‘economy of desire’ (‘economie van het verlangen’) – overal in onze consumentistische samenleving wordt geappelleerd aan onze behoeften, verlangens en wensen – in de kerk niet veel scherper moeten zien dat er zich ook al lang een secularisatie van het verlangen heeft voltrokken?

Verlangen naar God

Deze vraag maakt duidelijk dat het van groot belang is dat we in de kerk opnieuw aandacht geven aan het verlangen. Overigens gold verlangen eeuwenlang als een kernbegrip in de theologie, in het spoor van Augustinus. Dus het kan ook niet zoveel kwaad om daar hernieuwde aandacht aan te geven, ook vanuit de gedachte dat ons verlangen aan ons denken en handelen voorafgaat. Zou een theologie van verlangen handvatten kunnen bieden voor een kerk die christenen wil toerusten voor een leven in een cultuur van verlangen, door hen te helpen hun verlangen te leren richten op God, op het goede leven, op het koninkrijk van Jezus, op Gods nieuwe wereld?

Tom Wright

In dit kader is het ook boeiend om Tom Wright ter sprake te brengen, de theoloog door wie ik de afgelopen jaren zeer zeer ben geïnspireerd. Speciaal als het gaat om zijn visie op het evangelie als het verhaal van het koninkrijk van God op aarde zoals in de hemel. In zijn bekende boek ‘Eenvoudig christelijk’ voert hij een pleidooi om de boodschap van het evangelie te beginnen te vertellen vanuit de verlangens die we als mensen hebben. Hij noemt ze: de echo’s van een stem. Hij onderscheidt er vier: verlangen naar gerechtigheid, verlangen naar spiritualiteit, verlangen naar verbondenheid en verlangen naar schoonheid. Deze verlangens zijn sterk aanwezig in ieder mens. En tegelijk ervaren we ook allemaal dat het ons niet lukt om deze verlangens te realiseren: er is zoveel onrecht waardoor gerechtigheid ons tussen de vingers door glipt, er is zoveel oppervlakkigheid en materialisme waardoor we niet bij de bron van spiritueel leven kunnen komen, er is zoveel onverbondenheid en gebrokenheid in menselijke relaties dat we ons echte liefdevolle verbondenheid met de ander nauwelijks kunnen voorstellen en er is zoveel lelijkheid en zoveel kapotheid in deze wereld dat we heel veel moeite moeten doen om schoonheid te vinden.

De kerk als oefenplaats

Maar het verlangen blijft. Het is het verlangen naar het goede leven en naar de God die dat goede leven aan ons geeft. En de Bijbel vertelt het verhaal dat gaat over de vervulling van deze verlangens door Jezus Christus. Hij zegt: ‘Ik ben gekomen om jullie het leven te geven in al zijn volheid’. Wat kerken nodig hebben is (naast gezonde, inspirerende, vrijmakende bijbelse overtuigingen) allereerst: praktijken die het verlangen naar God voeden. De kerk dus als oefenplaats van het verlangen.

 

Info over het boek ‘Verlangen naar het goede leven’

 

Kerk zijn in de 21e eeuw. Hoe doen we dat? Dit boek kiest voor een vernieuwende insteek die tegelijk vertrouwd is omdat Woordverkondiging, Doop en Avondmaal er de basis van vormen.

Samen lezen – samen delen – samen eten: dat is de kern van kerk-zijn. En dat kan op alle mogelijke plaatsen en in alle mogelijke vormen gestalte krijgen. Heel praktisch. Dichtbij mensen. Dichtbij God.

Zo gaat dit boek samen met de lezer op zoek naar het goede leven waar we naar verlangen omdat Jezus zegt: ‘Ik ben gekomen om jullie het leven te geven in al zijn volheid’ (Johannes 10:10).

Uitgever: Boekencentrum Zoetermeer

Verschijning: oktober 2016