Welkom op deze laatste van vijf inspiratiepagina’s over Lectio divina die verschijnt op Goede Vrijdag 2024. Deze pagina’s zijn een vervolg op de online workshop over Lectio divina die gegeven werd op dinsdag 27 februari 2024.


1 Laat je inspireren door een uitgeschreven lectio divina

Doodsverachting 

Matteüs 26:36-41 

Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsémané heette, en zei tegen de discipelen: Ga hier zitten, terwijl Ik daar ga bidden. En Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met Zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei Hij tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak met Mij. En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt. 

“Blijf hier en waak met mij”. Het verhaal van Jezus met zijn discipelen in de Hof van Gethsémané is één van de verhalen uit het Nieuwe Testament die me het meest na aan het hart liggen. Zelfs zozeer dat ik perse naar die plek wilde toen ik in 1987 in Israël was. Voor mij is het een verhaal van je diepste angsten onder ogen durven zien. Dat kan je uiteindelijk alleen maar zelf doen. Een verhaal van eenzaamheid, van zoeken naar overgave, overgave aan wat God met je wil. 

Lectio 

“Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet.” Dit wordt gezongen in de liturgie van Goede Vrijdag. Maar we weten wat er gebeurt na deze gebeurtenis in de Hof: Jezus treft de discipelen die hij had gevraagd met hem te waken slapend aan. Het is verleidelijk om dit te lezen als een voorafspiegeling van de verloochening van Jezus kort daarna door Petrus en het verraad door Judas. Toch trof me in deze passage iets anders. Vanuit de diepte van de doodsangst bidt Jezus tot God. En in dat gebed voltrekt zich aan Jezus iets waar ik intens naar verlang. 

Meditatio 

Als tiener had ik een heel sterke band met mijn oma van vaderskant. Ik was ook heel vaak bij haar. Mijn wereld stortte in toen ze overleed. Ik was zeventien. Ik ervaar het nu als genade dat ik toen ben opgevangen door Hans. Ik liep stage op de boerderij van zijn ouders. Een jaar daarvóór was Hans’ oudste zus verongelukt, met wie hij een heel sterke band had. Hans heeft me van binnenuit laten delen in hoe zijn geloof hem hielp dat verlies van zijn zus een plek in zijn leven te geven. Ik was radeloos en geneigd om me heel erg aan hem vast te klampen. Hans leerde me toen een belangrijke levensles: als het er echt op aankomt in je leven, sta je alleen. Dingen aangaan die er echt toe doen, kan je alleen zelf. Ik was niet gelovig opgevoed en kon toen nog niet beseffen dat Hans ook bedoelde dat juist op zulke momenten God er voor je zal blijken te zijn. In momenten van diepe angst kunnen we leren wat de Godsnaam betekent: “Ik zal er zijn.”  

In het verhaal van de Hof van Gethsémané komt Jezus uiteindelijk tot een diepe overgave: “Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.” Iets vergelijkbaar zien we in Lucas waar Jezus vlak voor hij sterft, met luide stem uitroept: “In uw handen beveel ik mijn geest.” (Luc.23:46). 

Dat Jezus tot zo’n doodsverachting komt en uiteindelijk op Gods belofte durft vertrouwen, lees ik als de culminatie van hoe Jezus geleefd heeft. Geïnspireerd door Jezus probeer ik, tastend en struikelend, steeds meer te vertrouwen op Gods belofte: “Ik zal er zijn”. Wat er ook gebeurt. 

Oratio 

Heer, kom mij te hulp. Heer, haast U mij te helpen. Lieve God, ik verlang er naar om meer uit vertrouwen op U te leven. Vanuit het vertrouwen dat U er bent, op manieren die ik vaak nog niet zie, nog niet kan zien. Jezus is die weg gegaan, die weg van er uiteindelijk op vertrouwen dat U er zal blijken te zijn. Leer me die getuigenissen van Jezus’ weg te verbinden met mijn eigen leven. In dat kwetsbare zoeken van Jezus kan ik me verbinden met anderen die net zo oprecht verlangen te leven vanuit overgave aan U. 

Contemplatio 

“Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.” 

Bovenstaande tekst van Ton Zondervan is terug te vinden in: Jos Douma en Nadia Kroon e.a., Kijken en luisteren naar Jezus. 40 keer lectio divina, blz.174-176.


2 Luister een podcast over lectio divina

Een paar jaar geleden voerde ik een gesprek bij Groot Nieuws Radio over lectio divina. Hieronder kun je dat gesprek terugluisteren:

3 Oefenruimte lectio divina

Breng vandaag wat tijd door in de oefenruimte:

4 Biddend luisteren naar een lied

Als laatste op deze laatste van de vijf inspiratiepagina’s een lied om te luisteren. Je zou kunnen proberen om de vier stappen al luisterend een plek te geven zodat het luisteren tot ‘audio divina’ wordt.