Een naam is meer dan een etiket. Helemaal in de wereld van de Bijbel is dat het geval. Maar we weten het ook uit eigen ervaring. Als je op iemand verliefd bent, dan spreek je zijn of haar naam niet zomaar uit, maar dan zie je iemand voor je die van alles in jou losmaakt. Een naam is meer dan een etiket en het noemen van een naam is meer dan het tot klinken brengen van een lettercombinatie.

In de Bijbel staat een naam voor iemands wezen. Zo is dat ook met God. Hij laat zichzelf Jahweh noemen: ‘Ik ben die er zijn zal’ (Exodus 3:14). Dat is dus niet maar een boeiende lettercombinatie (JHWH), maar het zegt iets uit over het diepste van God. En dan stuiten we al direct op het geheim van God. Want wees eerlijk: ‘Ik ben die er zijn zal’, dat klinkt toch behoorlijk mysterieus! Je zou haast zeggen: wat zegt dat eigenlijk? Het zegt in elk geval dit: denk niet dat je God in een definitie kunt vangen. Hij is zo volkomen zichzelf, dat hij met niets en niemand te vergelijken is. 

Toch is de Bijbel vervolgens ook heel scheutig met beelden en woorden die ons iets vertellen over de God die zichzelf Jahweh laat noemen. Hij is een rots, een herder, een zon, een schild, een psalm, de Eeuwige, de Vader, de Koning. En zo kan ik nog een hele tijd doorgaan. Stuk voor stuk vormen deze beelden een nadere toelichting bij de ene naam.

En nu zegt het Nieuwe Testament over Jezus dat God ‘hem de naam geschonken heeft die elke naam te boven gaat’ (Filippenzen 2:9). Want de God die we in het Oude Testament leren kennen als Jahweh, heeft zich in het Nieuwe Testament geopenbaard in Jezus. En dat is zó bijzonder: dat de eeuwige God, die in een ontoegankelijk licht woont (1 Timoteüs 6:16), uit dat licht naar voren stapt in de gestalte van een mens: Jezus. Hoe bijzonder vind jij dat eigenlijk?

Sinds ik weet dat God aan zijn Zoon de naam boven alle naam heeft gegeven, kan ik die naam alleen nog maar met heel veel eerbied en bewondering, met heel veel liefde en ontzag uitspreken: Jezus! Ik weet wel dat het in de tijd van de Bijbel een vrij gewone jongensnaam was. Maar dat is dan toch niet meer zo sinds de Zoon van God deze naam draagt, voor eeuwig. 

Misschien denk je wel dat de naam Jezus eigenlijk vooral betrekking heeft op de Zoon van God toen hij mens was op aarde. En dat in de naam Christus veel meer zit dan in Jezus. Zo heb ik het in elk geval wel lange tijd gezien: wie spreekt over Jezus is al gauw een beetje oppervlakkig, wie het heeft over Christus heeft meer diepgang. Maar ook als Jezus al lang in heerlijkheid is opgenomen om te zitten aan de rechterhand van zijn Vader, gebruikt het Nieuwe Testament ongedwongen en vol ontzag die ene naam Jezus (bijvoorbeeld: Filippenzen 2:10, Romeinen 3:26 en 10:9; 1 Korintiërs 12:3; 2 Korintiërs 4:10; Efeziërs 4:21; 1 Tessalonicenzen 1:10; Hebreeën 3:1-2 en 12:2; Openbaring 1:9).

Want de naam Jezus voor de verheerlijkte Zoon van God doet niet onder voor de naam Jahweh voor de heerlijke God, die zo ongelooflijk zichzelf is en blijft. Gebruik de naam Jezus dus vrijmoedig en eerbiedig, niet als een etiket, een toevallige lettercombinatie, maar als de naam die boven elke naam uit gaat, die tot uitdrukking brengt dat hij jouw redder is! Want: ‘door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt’ (Handelingen 4:12).

Zoals de naam Jahweh, die een geheimenis in zich bergt, open gaat in vele andere bijbelse beelden en begrippen, zo heeft ook Jezus in de Bijbel talloze namen die elk voor zich iets uitzeggen over wie hij is. En ik zou graag willen dat je die namen leerde kennen en leerde spellen. Want Jezus ontdekken, dat kun je het beste doen door te beginnen met onder de indruk te raken van de veelheid van namen waarmee Hij aan ons wordt voorgesteld in de Bijbel.

Om te doen

Hieronder heb ik zeven maal zeven namen verzameld, betrekkelijk willekeurig, want er zijn er nog veel meer. Noem ze allemaal hardop en probeer elke naam te onderstrepen met telkens een andere kleur. Ik hoop dat je er zo al doende al iets van ontdekt hoe veelkleurig en veelzijdig Jezus Christus is.

Je kunt de namen op een A4 downloaden en uitprinten: 7 keer 7 namen van Jezus.

almachtige | amen | apostel van ons geloof | beeld van God | begin en het einde | begin van Gods schepping | bemiddelaar tussen God en mensen | brood dat leven geeft | de deur voor de schapen | eerstgeborene van de doden | eeuwige vader | enige Zoon van God | goddelijke held | Gods kracht | Gods wijsheid | goede herder | Heer van alle mensen | heerser over de vorsten van de aarde | heilige | hoeksteen | hogepriester | hoofd van de kerk | hoop | koning | laatste Adam | lam van God | leeuw uit de stam Juda | levende steen | licht van de wereld | Mensenzoon | nakomeling van David | opstanding | pleitbezorger | profeet | redder | rots | schepper | stralende morgenster | trouwe en betrouwbare getuige | verzoening voor onze zonden | vorst van de volken | vredevorst | waarheid | ware wijnstok | weg | wijsheid van God | wonderbare raadsman | woord van God | zon die stralend opgaat

Om te leren

Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Filippenzen 2:9-11

Om te bidden

Heilige Vader in de hemel, wat is het mooi om te ontdekken dat u aan uw Zoon de naam hebt gegeven die elke naam te boven gaat. Dat u blijkbaar zó trots op hem bent. Wilt u mij leren om in die ene naam en in de vele namen de heerlijkheid te ontdekken van Jezus, uw zo geliefde Zoon. Open daarvoor door uw Geest mijn verstand en mijn hart. Uit genade. Amen.