Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus.

Matteüs 16:15-16

Wie is hij? Die vraag moet ik mijzelf altijd weer stellen, omdat het de vraag is die Jezus zelf aan mij stelt. Zoals hij het op aarde ook deed, omdat er toen zoveel verschillende opvattingen over hem leefden. En dat is nog zo. Daarom moet ik me altijd weer laten terugleiden naar de Bijbel om daar opnieuw te ontdekken wie Jezus is.

Het antwoord dat Petrus gaf, vond een warm onthaal bij Jezus. Hij was er echt blij mee en besefte tegelijk dat Petrus dit niet uit zichzelf zo onder woorden bracht:

Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.
Matteüs 16:17

Ook ik mag Jezus, geleid door de Geest van de Vader, in de eerste plaats leren kennen als de messias. Dat is een naam die uit de taal van het Oude Testament komt. Het betekent: gezalfde. In de taal van het Nieuwe Testament zeg je dan: Christus. 

Deze naam van Jezus helpt me ook om hem direct in verband te brengen met de heilige Geest. Want zalven was een beeld van overgoten worden met de kracht van de heilige Geest:

De geest van God, de HEER, rust op mij, 
want de HEER heeft mij gezalfd. 
Jesaja 61:1

In de naam van messias leer ik Jezus kennen als de Zoon van de levende God die is overgoten en vervuld met de levende Geest. Zo kan hij ook toegewijd zijn aan de Vader en aan de taak die hij van de Vader heeft ontvangen om het leven te brengen op aarde.

Als ik hem mijn messias noem, mijn Christus, de gezalfde van God, dan besef ik hoeveel kracht en toewijding er stroomt vanuit zijn hart naar mij toe, en naar alle mensen die in hem hun Heer herkennen.

Gebed

Jezus, u bent de messias, de gezalfde van de levende God, vol van de Geest en volkomen toegewijd aan uw taak: leven geven aan de mensen. Zo wil ik u eren en heiligen. Zalf ook mij met uw krachtige Geest. Amen.