We leven in een wereld waarin ontzettend veel in beweging is. Het enige wat niet verandert, is dat alles verandert. Dat geldt nu nog veel sterker dan bijvoorbeeld een eeuw of nog langer geleden. Toen was er ook wel beweging, maar het ging allemaal veel minder snel.

Ook in je eigen leven is er voortdurend veel in beweging. Je wordt ouder (elk jaar weer een beetje) en hopelijk wijzer. Er gebeuren dingen in je familie. Je raakt werkeloos of je wordt ziek. Je gaat verhuizen. Je kerk is niet meer zoals een aantal jaren geleden. En soms voel je je een vreemde ten opzichte van anderen in een oudere of een jongere generatie. En hoe dynamisch je zelf ook mag zijn (misschien houd je wel enorm van alle veranderingen, want dat houdt het leven spannend), ten diepste zoeken we allemaal ook een rustpunt, een plek waar je op adem kunt komen omdat je er vastheid en zekerheid vindt.

Lees tegen die achtergrond eens wat de Bijbel zegt: ‘Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid’ (Hebreeën 13:8). Bij alles wat wisselt en bij alles wat aan verandering onderhevig is, is Jezus Christus dus altijd dezelfde, de eeuwig betrouwbare. 

Je zou nog even kunnen denken: is dat niet heel saai en eentonig, om altijd dezelfde te zijn? Is het niet saai en eentonig om te geloven in een Zoon van God die nooit verandert? Raak je op zo’n Christus dan misschien niet een keer uitgekeken? Nee dus! Want de onveranderlijke Christus is altijd weer zo verrassend en zo veelkleurig. Mag ik proberen je dat duidelijk te maken aan de hand van het volgende bijbelse portret van Gods Zoon?

Jezus Christus is degene die, al voordat de sterren er waren, mensen zoals jij en ik liefhad met een eeuwige liefde. Hij was er bij toen deze woorden klonken: ‘Er moet licht komen’ (Genesis 1:3). Hij is het van wie Job eens uitriep: ‘Ik weet: mijn redder leeft’ (Job 19:25). Door Jesaja is over hem gezegd: ‘hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam’ (Jesaja 53:4).

Jezus Christus is het die werd geboren in een stal: hij leek op zijn aardse moeder en toch oneindig veel meer op zijn hemelse Vader. Hij timmerde in Nazaret. ‘Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens’ (Filippenzen 2:6-7).

Deze Jezus, die gisteren en vandaag dezelfde is en tot in eeuwigheid, deed mensen versteld staan toen blinden zagen en lammen liepen. Zijn woorden waren zo krachtig en gezaghebbend. ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws’ (Marcus 1:15). En: ‘Kom, volg mij!’ En de mensen gingen. Hij kwam niet voor rechtvaardigen maar voor zondaars. Hij waste de voeten van zijn  leerlingen, een werkje waar wij onze neus voor ophalen. 

Deze Jezus Christus, die gisteren en vandaag en tot in eeuwigheid dezelfde is, gaf zijn leven aan het kruis op Golgota om jou en mij in de vrijheid te zetten. En hij zei ook nog: ‘Ik noem jullie geen slaven meer; vrienden noem ik jullie’ (Johannes 15:15). Deze Christus, altijd dezelfde, is nog steeds degene die komt voor zondaars en niet voor rechtvaardigen. Zijn bloed heeft eeuwigheidswaarde. En zijn Geest is nog net zo volop aanwezig als op de eerste Pinksterdag, toen hij met bakken uit de hemel werd gestort. Nog steeds zegt dezelfde Jezus Christus: ‘Zonder mij kun je niets doen’ (Johannes 15:5). En ik hoor hem ook zeggen: ‘Maar mét mij kun je alles!’ En als het gaat om het verkondigen van zijn naam, dan geldt nog altijd: ‘Wij zijn de wierook die Christus brandt voor God, zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan. Voor de laatsten is het een onaangename geur die tot de dood leidt, voor de eersten een heerlijke geur die leven schenkt’ (2 Korintiërs 2:15-16).

Jezus Christus, gisteren, vandaag en eeuwig dezelfde, hij klopt aan de deur van onze levens, want hij wil binnenkomen. En de handen die hij zegenend omhoog hield toen hij naar de hemel ging, die handen met die spijkerwonden, zijn de handen die nog altijd zegenend om ons heen zijn. Hij is koning in de hemel aan de rechterhand van God en tegelijk de Heer van ons hart, als we in hem geloven. 

Jezus Christus is Gods geheimenis en alle schatten van wijsheid en kennis liggen in hem verborgen. Hij is het licht van wereld. Hij is de fontein van levend water. Hij is de stralende morgenster. Hij is Gods alles. Hij zal terugkomen op de wolken op de dag die God al lang in gedachten heeft. Hij verlangt ernaar om al Gods kinderen voor wie hij leefde en stierf en opstond te ontmoeten op een nieuwe aarde en in een nieuwe hemel. Want hij heeft ons lief met dezelfde liefde waarmee hij ons liefhad al voordat de sterren er waren…

Zou je op deze onveranderlijke Christus uitgekeken raken? En zou je bij deze Jezus, temidden van alles wat steeds maar verandert, niet heel veel vastheid en zekerheid kunnen vinden? Ik in elk geval wel (met vallen en opstaan): aan een Christus die nooit verandert en die toch altijd weer anders is dan ik dacht, vertrouw ik me graag toe. En jij? 

Om te doen

Het bijbelse portret dat ik hierboven aan je gaf is verre van volmaakt. Er is nog zoveel meer te vertellen over de eeuwig onveranderlijke Christus. Wat hoort voor jou in ieder geval ook nog thuis in zo’n bijbels portret?

Om te leren

Jezus Christus blijft dezelfde,
gisteren, vandaag
en tot in eeuwigheid.

Hebreeën 13:8

Om te bidden

Heer Jezus Christus, wat bent u geweldig groot en machtig mooi! Hoe kan ik ooit op u uitgekeken raken? Dank u dat u in eeuwigheid dezelfde bent en dat ik bij u, terwijl alles om me heen verandert en ikzelf ook, vastigheid mag vinden en rust en zekerheid. U bent echt een rots in de branding! Amen.