discipelschapalalarrycrabbHoe missionair is onze gemeente? Die vraag zingt al een heel aantal jaren rond in de Nederlandse kerken. Lange tijd is daarbij veel aandacht gegaan naar missionaire projecten die vanuit de kerk op touw werden gezet. Inmiddels is er ook heel veel tijd en liefde geïnvesteerd in gemeentestichting en kerkplanting en het vormen van missionaire kringen. En dat is allemaal mooi en goed. Want de kerk heeft een missie: Gods evangelie bekend maken in deze wereld. En ook: deze missie heeft een kerk.

Het Missional Manifesto zegt het zo: ‘God is een zendende God, een missionaire God, die zijn volk — de kerk — geroepen heeft om missionaire vertegenwoordigers te zijn van zijn liefde en glorie. Het concept ‘missional’ is bij uitstek de belichaming van deze gedachte. Dit manifest is erop gericht de kerk te dienen door haar roeping te verduidelijken en haar te helpen om Gods zending in de wereld van vandaag theologisch te verstaan en in de praktijk te brengen.’

Er komt tegelijk ook steeds meer aandacht voor het gegeven dat de kerk niet zozeer áls kerk missionair moet zijn (dat leidt vaak tot activiteiten en projecten), maar dat in de kerk mensen samen komen die midden in het leven gestalte geven aan de missie van God. Enkele jaren geleden verscheen daarover in Nederlandse vertaling het boek ‘Total Church‘ met als hoofdtitel ‘Midden in het leven‘ (het zinnetje ‘midden in het leven’ in de afbeelding van Kerk 7.0 is dan ook een expliciete verwijzing naar dit boek).

Het Total Church gedachtegoed heeft als kern: missionair zijn is niet primair een activiteit maar een levensstijl. In het Engels wordt dat zo gezegd: het gaat om gewone mensen die gewone dingen doen met ‘gospel intentionality‘. Die uitdrukking laat zich nog niet zo gemakkelijk vertalen. Letterlijk gaat het om gewone mensen die het gewone leven leven met evangelie-intentionaliteit. Het gaat om een soort ‘onopvallende opzettelijke’ of een ‘opvallende onopzettelijkheid’ waarmee christenen in het gewone leven iets laten proven van Jezus en van wie hij is en hoe hij met mensen omgaat.

Een missionaire kerk is primair een kerk die een oefenplaats wil zijn van dat gewone leven met ‘gospel intentionality’. Want: ‘midden in het leven’ zijn we geroepen om Jezus uit te stralen, om het evangelie als goed nieuws ervaarbaar en zichtbaar te maken voor hen die Christus nog niet kennen.

In de volgende blogposts ga ik nader in op de vier termen die Larry Crabb aanreikt om in beeld te brengen wat kenmerkend is voor een kerk die echt kerk is. Zijn benadering van missie (als vierde term na theologie, vorming en gemeenschap) sluit zeer nauw aan bij het pleidooi van Total Church: ‘Spirituele missie: dat we in ons dagelijkse leven met mensen omgaan zoals Jezus dat deed.’