christusikoonAls ik kies voor discipelschap, wat betekent dat dan precies? In een derde en laatste blog wil ik daar iets over zeggen (lees hier Deel 1 en Deel 2).

Ik begin even met wat iemand me mailde: ‘Ik bid dat spiritualiteit en discipelschap nog wel even belangrijke thema’s mogen blijven.’ Die opmerking kun je op twee manieren interpreteren. Namelijk: dat spiritualiteit en discipelschap samen nog enige tijd belangrijk mogen blijven. Maar ik vermoed dat dit wordt bedoeld: dat we bij alle aandacht voor discipelschap de aandacht voor spiritualiteit niet vergeten.

En daar ben ik het mee eens. Hoe je het ook wendt of keert: de term discipelschap kan associaties met activisme oproepen, met in actie komen, naar buiten gericht zijn. Daarom is het tegelijk spreken over spiritualiteit van belang, omdat daardoor ook expliciet aandacht wordt gevraagd voor de binnenkant (of de bron) van discipelschap.

Voor mezelf wil ik van meetaf aan ook helder hebben wat ik zelf met discipelschap bedoel. Daarom heb ik een definitie geformuleerd (waarin de spirituele dimensie door klinkt in met name ‘geïnspireerd door Gods Woord en geleid door Gods Geest’ en in ‘groeiende Christusgelijkvormigheid’):

Discipelschap is het leerproces van Gods kinderen waarin zij,
geïnspireerd door Gods Woord en geleid door Gods Geest,
in de context van hun dagelijkse omstandigheden, activiteiten en relaties,
in groeiende Christusgelijkvormigheid gehoorzaam zijn aan Gods geboden
en ook anderen uitnodigen om Jezus te vertrouwen en te volgen.

Een wat kortere omschrijving zou zo kunnen luiden: Jezus vertrouwen en volgen in je dagelijkse leven.

Een nadere uitleg van de definitie volgt hieronder. Als ik dus het word discipelschap gebruikt, klinkt het onderstaande allemaal mee:

1 Het leerproces

Discipelschap is een leerproces dat een leven lang duurt (Gods kinderen blijven altijd lio: leerling in opleiding). Zoals bij elk leerproces vraagt het om bewustheid en intentionaliteit, zo is dat ook met het discipelschapsleerproces. Ook is het van belang om ruimte te geven aan verschillende leerstijlen. Dit leerproces kan niet zonder de leergemeenschap die de lokale geloofsgemeenschap wil zijn.

2 Gods kinderen

Discipelschap vindt plaats in het leven van mensen die Gods kinderen zijn. Het is niet zo dat we pas door een leven van discipelschap Gods kinderen worden. Dankzij het leven en sterven van Christus, door Gods genade, is ieder die gelooft in zijn ondergang en opstanding een kind van God. Dit kindschap vormt de basis voor het discipelschap: genade is er de bron van.

3 Geïnspireerd door Gods Woord

Discipelschap is zonder Gods Woord en onze actieve omgang daarmee ondenkbaar. De woorden van Jezus moeten in ons komen en in ons blijven. Het is nodig dat ons denken wordt hervormd door Gods Woord. Daarom is Bijbellezen en Bijbelstudie, gezamenlijk en individueel, een erg belangrijk element van discieplschap. Daarbij gaat het niet primair om meer kennis van de Bijbel maar om de vraag hoe we de bijbelse boodschap toepassen in ons dagelijks leven.

4 Geleid door Gods Geest

Discipelschap is een proces dat we niet in eigen kracht kunnen doen. We laten ons leiden door de heilige Geest. Die Geest is de krachtige aanwezigheid van Jezus op aarde. Hierbij speelt het gebed een cruciale rol: want God geeft zijn genade en zijn Geest aan wie hem daar van harte en zonder ophouden om bidden en voor danken.

5 In de context van dagelijkse omstandigheden, activiteiten en relaties

Discipelschap gebeurt daar waar we ons meestal bevinden: thuis, op ons werk, in onze gezinnen, in de buurt enzovoort. Discipelschap is niet een programma van de kerk maar een levensstijl. Discipelschap is: leven in Jezus’ nabijheid en tot eer van God waar je maar bent. Dat wordt dus concreet in de kerkgemeenschap (bedieningen) én in het dagelijkse leven (alles doen in Jezus’ naam).

6 Groeiende Christusgelijkvormigheid

Discipelschap draait altijd om het kennen en aanbidden van Christus. Daarbij gaat het om een groeiproces naar christelijke volwassenheid: volledig toegroeien naar Christus zodat de vrucht van de Geest zichtbaar wordt in het leven van Jezus’ leerlingen.

7 Gehoorzaam zijn

Discipelschap gaat over leven in gehoorzaamheid. Want we moeten Gods woorden niet alleen horen maar er ook naar handelen. Deze gehoorzaamheid wortelt in de overvloed van Gods koninkrijk: het gaat niet om onze gehoorzaamheid in eigen kracht maar om de liefdevolle gehoorzaamheid die gewerkt wordt door de heilige Geest van Christus.

8 Gods geboden

Discipelschap heeft alles te maken met de geboden: Jezus gebiedt ons om leerlingen te maken door hen te leren dat ze zich aan Gods geboden moeten houden. Deze geboden vinden we in de Bergrede, in de Tien Woorden van God en verder door heel de Bijbel heen. Door Jezus worden deze geboden samengevat in het Grote Gebod: God liefhebben en de naaste als onszelf.

9 Anderen uitnodigen

Discipelschap heeft altijd als doel dat ook zij die Christus nog niet kennen met hem in aanraking worden gebracht. Dit is de onmisbare evangeliserende of missionaire dimensie van discipelschap. Een discipel van Jezus heeft een sterk verlangen om ook anderen te laten proeven van Gods koninkrijk.

10 Jezus vertrouwen en volgen

Discipelschap kun je ook kort definiëren met deze woorden: Jezus vertrouwen en volgen. Vertrouwen gaat over in hem geloven, hem liefhebben en hem aanbidden. Volgen gaat over het dagelijkse leven waarin discipelen steeds in zijn nabijheid willen zijn om zijn stem te verstaan en te doen wat hij zegt.