floorIn mijn (hernieuwde) ontdekkingstocht rond de persoon en het werk van de heilieg Geest speelt ook een boek van dr. L. Floor een belangrijke rol. Dit boek: De doop met de heilige Geest. Ik heb het al jaren in de kast staan maar had het nog nooit gelezen. Toen ik et boek uit de kast pakt, werd ik getroffen door een aanbeveling op de achterzijde van het boek van de Zwolse predikant ds. A. van der Veer:

Er is een boek (naast de bijbel) dat ik in mijn leven evrscheidene keren gelezen heb en dat van beslissende betekenis is geweest voor mijn geloof. Dat was het boek van Dr. Floor, De doop met de Heilige Geest.

En het is een fantastisch boek waarin Floor op heel kundige, betrokken en nauwgezette manier  luistert nar al die passages in het Nieuwe Testament die betrekking hebben op de doop met de heilige Geest (waaronder ook passages die gaan over vervuling met de Geest, verzegeling met de Geest, zalving met de Geest, ontvangen van de Geest enzovoort).

Een van de eerste dingen die me opviel in het boek, was de aandacht voor het koninkrij van God. op sommige momenten vroeg ik me zelfs even af: Zou Tom Wright zijn geïnspireerd door het boek van Floor (wat me niet erg waarschijnlijk lijkt)? In elk geval is dit een boek uit de gereformeerde traditie dat ons echt verder helpt in onze bijbelse bezinning op het koninkrijk van God en de heilige Geest.

Ik heb van het boek in elk geval al dit geleerd: Jezus is op aarde gekomen om… ons te dopen met de heilige Geest! Lees maar even mee (blz. 12):

Hier komt het grote doel van Christus’ werk aan het licht. Hij is geboren, heeft geleden, is gekruisigd, is opgewekt en naar de hemel gevaren om met de heilige Geest te kunnen dopen. Zijn geboorte, zijn leven en werk, zijn kruis en opstanding, het is alles gericht op dit heerlijke werk: de doop met de heilige Geest.

En lees deze citaten eens als het gaat om de onlosmakelije verbinding tussen het koninkrijk van God en de (doop met) de heilige Geest (blz. 24, 28 en 29):

Jezus, de ware Messias, brengt het koninkrijk van God nabij en Hij doet dit als de Doper met de Heilige Geest. De doop met de Heilige Geest is dus eigenlijk niets anders dan de komst van het kninkrijk van God. De doop met de Heilige Geest is niet de vrucht van de ingang in het koninkrijk van God. het is de poort tot het ingaan in het koninkrijk van God. Alleen door de doop in of met de Geest kunnen we het koninkrijk van God binnengaan.

Jezus doopte met de Heilige Geest. Dit betekent: Hij vestigt het koninkrijk van God op aarde. Hij brengt mensen tot gehoorzame erkenning van de heerschappij van God. Hij brengt mensen weer in een intieme, persoonlijke perhouding tot God, hun Schepper.

Met de doop van Jezus toen Hij de Heilige Geest ontving, is het koninkrijk van God op een bijzondere wijze op aarde gekomen. De doop van Jezus in de Jordaan is daarom de grote datum in de komst van het koninkrijk van God. Dit is het begin op aarde van het Godsrijk waarvan geen einde zal zijn.

De komst van het koninkrijk van God op aarde bestaat dus in de komst van de Heilige Geest, eerst op Christus bij zijn doop en dan op zijn gemeente bij Pinksteren.

De citaten zijn een aanbeveling om het boek te gaan (her)lezen. Ook op het punt van de betrokkenheid van de Geest en Christus op elkaar. Want op dit punt lijkt er in (gereformeerde) kerken veelal de neiging te zijn om aandacht voor het werk van de Geest in een concurrentieverhouding te plaatsen met aandacht voor het werk van Christus, wat vervolgens ten koste gaat van aandacht vor het werk van de Geest. Lees nog even mee (blz. 38,39):

Jezus is de vrucht van de Geest en de Geest is de vrucht van Jezus.

De geweldige concentratie van de Geest op Christus is bedoeld om vanuit Christus te kunnen doorwerken in de wereld.

Voor de eigen geloofszekerheid is het nodig om over de relatie van de Geest en Christus helderheid te krijgen. Men kan niet dan tot grote schade van het geloofsleven van de gemeente zwijgen over het werk van de Geest.