Bij de preken in de morgendiensten in de Fonteinkerk in Haarlem (waar ik van 2003 tot 2013 predikant was), maakte ik (bijna) altijd een preeksamenvatting met de naam ‘Bronwater’. Hieronder vind je ze allemaal. Ze kunnen dienst doen om nog eens terug te lezen als je een preek gehoord hebt. Ze zijn vaak ook geschikt als materiaal voor een gesprek in een bijbelstudiegroep.

Afscheidspreek (10 februari 2013)
Laat de Geest u vervullen!

Christusgelijkvormigheid voor beginners (januari 2013)
1 Conformeer je aan het imago van Christus
2 Beoefen geestelijke disciplines
3 Omarm beproevingen
Download de Gouden Driehoek van Christusgelijkvormigheid (afbeelding in powerpointdia)

#OverHoop (Advent 2012)
(1) #OverHoop – Ruth 1
(2) #OverHoop – Ruth 2
(-) #OverHoop – Er is een tijd om te rouwen…
(4) #OverHoop – Ruth 4

Gods Geest in jouw leven (oktober-november 2012)
(1) De Geest krijgen (inleiding)
(2) Delen in overvloed (Jesaja 58:1-10)
(3) Schep een zuiver hart in mij (Psalm 51:12-14)
(4) Meer Geest in de gemeente! (1 Korintiërs 12:7)
(5) Ben jij uit de Geest geboren? (Johannes 3:5-6)
(6) Gods Geest geneest (Romeinen 8:26)

De HEER is mijn herder. Een pastorale gemeente (september 2012)
(1) De HEER is mijn herder (Psalm 23:1-3)
(2) Ik heb goed nieuws voor je (Johannes 10:1-21)
(3) Pastor zijn kan iedereen (Kolossenzen 3:16)
(4) Schapen zonder herder (Matteüs 9:36)

Mens zoekt God (juli 2012)
(1) De spiritualiteit van Psalm 84
(2) De spiritualiteit van Psalm 19
(3) De spiritualiteit van Psalm 67

Engelen bestaan wel (mei 2012)
(1) Ik heb een engel gezien
(2) Een hemel vol engelen
(3) Mijn beschermengel

Verrast door Jezus. Het Marcusevangelie (januari tot april 2012) [meer info]
Deze Bronwaters vind je op een aparte pagina.

Winnen met gevouwen handen (gebedsweek 2012)
Bidden is pure winst (gebedshandreiking)

Kerst: Hoe zal ik u ontvangen? (2011)
Hoe zal ik u ontvangen? (Matteüs 2:11)

Gods vreemdelingenbeleid (december 2011)
(1) Vreemdelingen liefhebben (Leviticus 19:33-34)
(2) Als vreemdeling te gast bij God (Psalm 39:13)
(3) Ver van huis zijn (1 Petrus 2:11-12)
(4) Geen plaats voor jou (Lucas 2:7)

Gastvrijheid: ruimte scheppen voor de ander (oktober tot november 2011)
(1) Een gastvrije God (Genesis 18:1-8)
(2) Eten met Jezus (Jesaja 25:6-9 en Lucas 5:27-3)
(3) Ruimte scheppen voor de armen (2 Korintiërs 9:6-15)
(4) Engelen als gasten? (Hebreeën 13:2)
(5) Wees gastvrij ( Romeinen 12:13):
(6) Oordeel niet (Matteüs 7:1)
Inspiratiekaart Gastvrijheid (pdf)

Je bent een mooi mens. Hoe God je karakter vormt (mei tot september 2011)
Bij de prekenserie over ‘Je bent een mooi mens’ heb ik geen Bronwaters gemaakt.
Wel zijn er gesprekshandreikingen beschikbaar.

Christus alleen – de gekruisigde (2011)
Christus alleen – de gekruisigde (1 Korintiërs 2:2)

Logo van het christelijk geloof (oktober 2010 tot februari 2011)
1. Het water is diep. De doop van Johannes (Marcus 1:4-8)
2. In jou vind ik vreugde! De doop van Jezus (Marcus 1:9-11)
3. De zonde is verleden tijd. Avondmaal als doopvernieuwing (Romeinen 6:1-6)
4. Genieten van genade! Gods goedheid in de doop (Titus 2:11 en 3:5-6)
5. God is liefde! De doop als Gods liefdesverklaring (1 Johannes 4:10&18)
6. Een goed begin. De doop als deur naar het goede leven (Psalm 34:9a en 1 Petrus 2:3)
7. Gods radicale commitment. Verbond en doop (Genesis 15)
8. Hij is de Heer van mijn leven. Dopen in de naam van Jezus Christus (Matteüs 28:19)
9. Je hoort er helemaal bij! Allen gedoopt in één Geest (Efeziërs 12:13)

Rivieren van levend water (2010)
Michazondag: Hartstocht voor gerechtigheid. Droom – durf – daad (Amos 5:24)
Laat het water stromen. De belofte van overvloeiend geestelijk leven (Johannes 7:38)
Wonen in een loofhut. Vreugdevolle herinneringen aan de toekomst (Leviticus 23:39-43)

Worden als de vader (2010)
Worden als de vader. De gelijkenis van de verkwistende God (Lucas 15:11-32)

Missionair door de Geest (2010)
(1) Echte verbondenheid (Handelingen 2:42)
(2) Woorden, werken, wonderen (Handelingen 3:6)
(3) Gebed en vrijmoedigheid (Handelingen 4:31)

Een heel nieuw leven (2010)
Zitten, wandelen, standhouden (Efeze-brief)
Leven met een stempel (Efeziërs 4:25-32)
Ga in je kracht staan! (Efeziërs 6:10-11)
In hemelse sferen (Efeziërs 6:12-13)
Gods firewall (Efeziërs 6:14-17)
Ik wil komen met mijn Geest (Efeziërs 5:18)

Jezus: gekruisigd en opgestaan (2010)
De steen is weg, het graf is leeg (Lucas 24:1-12)
De laatste adem (Lucas 23:46-49)

Romeinen 8 (2010)
De Geest helpt ons in onze zwakheid (Romeinen 8:26-27)
De Geest brengt leven en vrede (Romeinen 8:1-6)

Leren bidden (2010)
Helpt bidden wel?
HEER, hier bevind ik mij (Relationeel bidden 1)
HEER, ik wil u kennen zoals u bent (Relationeel bidden 2)
HEER, ik wil graag heilig zijn (Relationeel bidden 3)
HEER, u bent mijn alles (Relationeel bidden 4)

Alles is voor hem geschapen: Christus en klimaat (6 december 2009)
Alles is voor hem geschapen
Kolossenzen 1:15-17
CO2PENHAGEN
Bijlage met informatie en praktische tips

Paulus aan de Efeziërs (2009)
De apostel die het licht zag
Efeziërs 1:1
Ware luxe komt van boven
Efeziërs 1:3-14
Goed licht, beter zicht
Efeziërs 1:17-19
U was dood, u bent levend
Efeziërs 2:1-10
Christus is onze vrede
Efeziërs 2:14-18
Oei, ik groei (niet)
Efeziërs 4:15

Bidden is het beste begin (2009) [meer info]
Bid onophoudelijk
1 Tessalonicenzen 5:17
Het gebed dat Jezus ons geleerd heeft (1)
Matteüs 6:9-10
Het gebed dat Jezus ons geleerd heeft (2)
Matteüs 6:11-13
De Schijf van 5 voor een gezond gebedsleven

Ontmoetingen met David (2009)
(1) De HEER kijkt naar je hart
1 Samuël 16:1-13
(2) Hoe groot is jouw God?
1 Samuël 17
(3) Vrienden voor het leven
1 Samuël 18

Want van u is het koninkrijk (2009) [meer info]
De koning te rijk met de Heer van je leven
Filippenzen 2:9-11
(1) De ontdekking van de hemel: Hier beneden is het ook
Handelingen 1:1-14
(2) De ontdekking van de hemel: Dienen is hemels
Handelingen 1:15-26
(3) De ontdekking van de hemel: De hemel op aarde
Handelingen 2:1-13
De leraar en zijn leerlingen
Matteüs 28:16-20
Jezus en de economische crisis
Matteüs 19:13-30
Jezus en de armoede in de wereld
Matteüs 25:31-46
(1) Geheimen van het koninkrijk: De schat in de akker
Matteüs 13:44
(2) Geheimen van het koninkrijk: Een zaadje van de mosterdplant
Matteüs 13:31-32
(3) Geheimen van het koninkrijk: Uitzien naar de Zoon
Matteüs 25:1-13
(4) Geheimen van het koninkrijk: Woekeren met woorden
Matteüs 25:14-30
(1) Psalmen van de koning: Ikzelf heb mijn koning gezalfd
Psalm 2
(2) Psalmen van de koning: U bent de mooiste van alle mensen
Psalm 45
(3) Psalmen van de koning: Leve de koning!
Psalm 72

De kerk op groen: verbinding maken met de schepping (2008) (1) Aanbidding van de machtige Schepper
Jesaja 45:18
(2) Compassie met de gebroken schepping
Romeinen 8:22
(3) Verwachting van de nieuwe aarde
Openbaring 21:5

Mijn identiteit: verbinding maken met jezelf (2008) [meer info]
(1) Design your own life?
2 Korintiërs 5:17
(2) Mijn betere ik
Romeinen 7:21

Yes, het is weer maandag! (2008) [meer info]
(1) Jullie zijn het brood dat leven geeft
Johannes 6:58
(2) Tien handreikingen voor een missionaire levensstijl
Efeziërs 6:7

Verbinding maken in je huwelijk (2008) [meer info]
(1) Mannen komen van God en vrouwen ook
Genesis 1:27
(2) Géén helper die bij hem past?
Genesis 2:20
(3) Dit mysterie is groot
Efeziërs 5:21-33
(4) Laat zijn mond mij kussen
Hooglied 1:2

Verbinding maken (2008) [meer info]
Verbinding maken
1 Johannes 1:3

Het stralende gelaat van de Heer (2008)
Het stralende gelaat van de Heer
Numeri 6:25-26

Wees Wijs met de Wijsheid (2008)
Gezocht: leerlingen! Over de glorie van Christus als leraar
Matteüs 5:1-2
Wees Wijs met woorden
Twaalf Spreuken
Wees Wijs met de Wijsheid
Spreuken 9:10

Verlangen naar verandering!? (2008) [meer info]
Verlangen naar verandering!? De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3 vers 18 (1)
Ooh, wat mooi!
Verlangen naar verandering!? De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3 vers 18 (2)
Kijk, kijk!
Verlangen naar verandering!? De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3 vers 18 (3)
Een ware metamorfose!

Offers brengen (2008) [meer info]
Ik heb alles voor je over! Offers brengen (1)
Leviticus 1
Bijbels culinair & The Peacemaker. Offers brengen (2 en 3)
Leviticus 2 en 3
Het herstel. Offers brengen (4)
Leviticus 4

3:16 Het bekendste Bijbelvers (2008) [meer info]
God heeft gegeven!
Johannes 3:16 (1)
Wij leven!
Johannes 3:16 (2)

Verzoening! Leven met Christus in het midden (2008) [meer info]
Verzoening! (1) Laat u met God verzoenen
2 Korintiërs 5:20b
Verzoening! (3) Eerherstel voor Gods woede
2 Samuël 6:7
Verzoening! (4) Jezus, denk aan mij
Lucas 23:32-43

Hoe gaat het met je ziel? (2008) [meer info]
Mijn ziel gekweld door zorgen
Psalm 13
Daarom juicht mijn ziel
Psalm 16

Nationale Bijbelzondag 2007: ‘Thuiskomen’ [meer info]
Ik ben een vreemdeling
Hebreeën 11:13

God is liefde (2007) [meer info]
God is liefde 1: Wie niet liefheeft kent God niet
(1 Johannes 4:8)
God is liefde 2: Drie-enige gemeenschap
(2 Korintiërs 13:13)
God is liefde 3: Jij bent mijn geliefde
(Marcus 1:11)
God is liefde 4: Alles wat van mij is, is van jou
(Lucas 15:31)
God is liefde 5: De HEER! De HEER!
(Exodus 34:5-7)
God is liefde 6: Lengte, breedte, hoogte, diepte
(Efeziërs 3:18-19a)
God is liefde 7: Een verterend vuur
(Hebreeën 12:29)
God is liefde 8: Dien elkaar in liefde
(Galaten 5:13-14)

Onze ziekten en Gods genezing (2007) [meer info]
Onze ziekten en Gods genezing 1: Vertrouwd met ziekte
(Jesaja 53:3)
Onze ziekten en Gods genezing 2: Gebed en zalving voor zieken
(Jakobus 5:13-16)

Hij zegent je (2007) [meer info]
Hij zegent je 1: Gezegend met Gods naam
(Numeri 6:22-27)
Hij zegent je 2: Geen vloek maar zegen
(Numeri 22:12b)
Hij zegent je 3: Je zult een bron van zegen zijn
(Genesis 12:2b)
Hij zegent je 4: Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent
(Genesis 32:27b)
Hij zegent je 5: Ieder een eigen zegen
(Genesis 49:1-28)
Hij zegent je 6: Zegen de HEER!
(Psalm 134)
Hij zegent je 7: Zegen wie jullie vervloeken
(Lucas 6:28)

Geloven met Petrus (2007) [meer info]
Geloven met Petrus 1: Verrijk uw geloof!
(2 Petrus 1:5)
Geloven met Petrus 2: Lopen over water
(Matteüs 14:22-33)
Geloven met Petrus 3: Verlangen naar zijn woord
(1 Petrus 2:2-3)
Geloven met Petrus 4: Zeventig maal zeven maal
(Matteüs 18:21-22)
Geloven met Petrus 5: Geloven in het publieke domein
(1 Petrus 2:12)
Geloven met Petrus 6: Jezus’ glorie zien
(Matteüs 17:1-8)
Geloven met Petrus 8: Vol verwondering geloven
(Lucas 24:12)
Geloven met Petrus 9: Heb je mij lief?
(Johannes 21:15-17)

Biddend onderweg: pelgrimspsalmen (2007)
Mijn hulp is van U, Heer!
(Psalm 121)
Als pelgrims onderweg
(Psalmen 120-134)

Genade Ervaren (2006) [meer info]
Genade Ervaren 1 + 2
(Psalm 51:9; 2 Korintiës 12:9-10; Romeinen 6:14; Galaten 5:4)
Genade Ervaren 3: vergeving van zonden
(Psalm 32)
Genade Ervaren 4: genezing van wonden
(Psalm 147)
Genade Ervaren 5: bevrijding van bonden
(Psalm 107:13-16)
Genade Ervaren 6: overvloedige genade
(Johannes 1:16)

Micha: Honger naar gerechtigheid (2006) [meer info]
Honger naar gerechtigheid
(Matteüs 5:6)

Verbonden met de Vader (2006) [meer info]
Rusten aan het hart van de Vader
(Johannes 1:18)

Hij is God! (2006)
Hij is God! (1) Hij schept
(Jesaja 45:18)
Hij is God! (2) Hij is uniek
(Jesaja 45:22)
Hij is God! (3) Hij spreekt
(Jesaja 45:19)
Hij is God! (4) Hij redt
(Jesaja 45:21)

De God van Jozua (2006)
De God van Jozua (1): Laat je door niets ontmoedigen
(Jozua 1:9)
De God van Jozua (2): Iedereen moet weten dat Hij machtig is!
(Jozua 4:24)
De God van Jozua (3): Trek zeven maal om de stad!
(Jozua 6:4-5)
De God van Jozua (4): Wij zullen de Heer dienen!
(Jozua 24:15)

Gods koninkrijk volgens Micha (2006)
Gods koninkrijk volgens Micha (1)
(Micha 3:4)
Gods koninkrijk volgens Micha (2)
(Micha 5:1-4a)
Gods koninkrijk volgens Micha (3)
(Micha 6:8)

Jezus spreekt ons aan. Uitspraken van Jezus in Marcus (2006)
Jezus spreekt ons aan (1): Het koninkrijk is nabij
(Marcus 1:15)
Jezus spreekt ons aan (2): Kom, volg mij!
(Marcus 1:17a)
Jezus spreekt ons aan (3): Gezonde mensen hebben geen dokter nodig
(Marcus 2:17)
Jezus spreekt ons aan (4): De zaaier zaait het woord
(Marcus 4:14)
Jezus spreekt ons aan (5): Jullie zijn mijn moeder, mijn broers en zussen
(Marcus 3:34-35)
Jezus spreekt ons aan (6): Als jullie ergens niet welkom zijn
(Marcus 6:11)
Jezus spreekt ons aan (7): Judas zoals ik hem niet kende
(Marcus 14:21)
Jezus spreekt ons aan (8): Petrus en Jezus’ isolement
(Marcus 14:30)
Jezus spreekt ons aan (9): Voor of tegen Jezus
(Marcus 14:30)
Jezus spreekt ons aan (10): Hij heeft uitstraling!
(Johannes 8:12)
Jezus spreekt ons aan (11): Word als een kind!
(Marcus 10:15)
Jezus spreekt ons aan (12): Bid vol geloofsvertrouwen!
(Marcus 11:24)

Bidden met de Psalmen (2006)
Bidden met de Psalmen (1)
(Psalm 4)
Bidden met de Psalmen (2)
(Psalm 57)
Bidden met de Psalmen (3)
(Psalm 84)
Bidden met de Psalmen (4)
(Psalm 130)

Hart voor de stad (2005)
Hart voor de stad (1): Babel
(Genesis 11:1-9)
Hart voor de stad (2): Nineve
(Jona 3 en 4)
Hart voor de stad (3): Samaria
(Handelingen 8:4-8)
Hart voor de stad (4): Jeruzalem
(Openbaring 21:2a)
Hart voor de stad (5): Betlehem
(Matteüs 2:6)

Laat de Geest je vervullen
(Efeziërs 5:18b)

Durf een Daniël te zijn (2005)
Durf een Daniël te zijn 1
(Daniël 1)
Durf een Daniël te zijn 2
(Daniël 2:44)
Durf een Daniël te zijn 3
(Daniël 6)

Doelgericht leven (2005)
Doelgericht leven is leven tot eer van God
(Romeinen 11:36)
1. God eren door Hem in Christus te aanbidden
(Johannes 4:23-24)
2. God eren door in Christus verbonden met elkaar te leven
(Psalm 133)
3. God eren door te groeien in gelijkvormigheid aan Christus
(Romeinen 8:29)
4. God eren door de gaven van Christus’ Geest te gebruiken
(1 Petrus 2:5)
5. God eren door Christus voor te stellen aan de mensen
(Kolossenzen 4:2-6)
Doelgericht leven is Christocentrisch leven
(1 Petrus 3:15a)

Een leven dat telt (2005)
Een leven dat telt I
(Lucas 15:3-7)
Een leven dat telt II
(Jesaja 42:3)
Een leven dat telt III
(Efeziërs 4:16b)
Een leven dat telt IV
(Psalm 92:15)
Een leven dat telt V
(Efeziërs 1:18-19)

Leven in verbondenheid: De taal van Gods liefde (2005)
Verbondenheid X: De taal van Gods liefde III
(1 Johannes 4:7)
Verbondenheid IX: De taal van Gods liefde II
(1 Johannes 4:7)
Verbondenheid VIII: De taal van Gods liefde I
(1 Johannes 4:7)

Leven in verbondenheid (2005) Verbondenheid VII: Strijden om elkaars ziel
(Galaten 4:19)
Verbondenheid VI: Verkeerd verbonden…
(2 Korintiërs 11:3)
Verbondenheid V: Alleen zijn doe je samen
(Genesis 2:18a)
Verbondenheid IV: Verbondenheid in het huwelijk
(Efeziërs 5:31-32)
Verbondenheid III Houd Mij niet vast
(Johannes 20:17)
Verbondenheid II: De zegen van het nieuwe verbond
(Lucas 22:20)
Verbondenheid I: Bron van verbondenheid: de Drie-enige God
(2 Korintiërs 13:13)

De diaconale gemeente (2005)
De diaconale gemeente III: Gerechtigheid
(Matteüs 5:6)
De diaconale gemeente II: Barmhartigheid
(Lucas 10:37)
De diaconale gemeente I: Dienstbaarheid
(Marcus 10:45)

Bidden met de Psalmen (2005)
Bidden met de Psalmen IV
(Psalm 57)
Bidden met de Psalmen III
(Psalm 119)
Bidden met de Psalmen II
(Psalm 26)
Bidden met de Psalmen I
(Psalm 5)

Kerst, Oud en Nieuw: Jezus kennen (2004)
Jezus: Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst
(Jesaja 9:5b)
Jezus: Wonderbare Raadsman
(Jesaja 9:5a)

Advent: Verlangen naar Verlossing (2004)
Een nieuwe werkelijkheid (vierde Advent)
(Jesaja 61:1-3)
Als je dorst hebt, kom! (derde Advent)
(Jesaja 55:1)
Gods verborgenheid (tweede Advent)
(Jesaja 45:15)
Troost, troost mijn volk (eerste Advent)
(Jesaja 40:1-2)

Serie over ‘Gemeenschap’ (2004)
Gaven te over (onderscheiding van geesten)
(1 Korintiërs 12)
Overgave
(Johannes 12:24)
Over gaven
(1 Korintiërs 12:1-7)
Zo nemen wij de kinderen mee
(Deuteronomium 6:4-9)
Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen
(Hebreeën 10:24-25)
Samen kerk van Christus zijn
(Efeziërs 2:19)
Genade en gemeenschap
(2 Korintiërs 13:13)

‘Losse’ Bronwaters (2004)
Vrijheid van meningsuiting?
(Spreuken 15:1)
De Schrift Alleen
(2 Timoteüs 3:14-17)
Genade uitdelen
(1 Petrus 4:10)
Een vader had twee zonen
(Lucas 15:11-32)
Drie-enige verbondenheid
(Zondag 8)

Wezenzondag en Pinksteren (2004)
Hij laat ons niet alleen
(Johannes 14:18)
Hij doopt ons met zijn Geest
(Johannes 1:33b)

Onze identiteit in Christus (2004)
Wie wij zijn in Christus (3)
(Filippenzen 4:13)
Wie wij zijn in Christus (2)
(Romeinen 8:1)
Wie wij zijn in Christus (1)
(2 Korintiërs 5:17)

Jezus kennen als gekruisigde Heer (2004)
Een zwak moment (televisiedienst)
(Marcus 14:32-42)
Wij volgen een gekruisigde Heer!
(Matteüs 16:24-25)

Gods Geest werkt: vrijheid en blijheid (2004)
Waar de Geest van de Here is, is vrijheid
(2 Korintiërs 3:17)
Jezus’ blijdschap in ons
(Johannes 15:11)

Genade geneest (2004)
Ik, de Here, ben uw Heelmeester
(Exodus 15:26)
Door zijn striemen is ons genezing geworden
(Jesaja 53:5)

Geestelijke oefeningen (2004)
Gaan voor Go(u)d
(1 Timoteüs 4:7b)
Bidden in de Geest
(Judas: 20)
Biddend bijbellezen
(Psalm 1)

Kerst (2003)
De herders en de hoorders: verwondering over Jezus
(Lucas 2:17-18)

Advent: Mensen rondom Jezus (2003)
Zacharias
(Lucas 1:20)
Elisabeth
(Lucas 1:24-25)
Johannes
(Lucas 1:15-17)
Maria
(Lucas 1:28.38)

De profeet Amos (2003)
Wonden, door een Vriend geslagen
(Amos 3:2)
Laat liever het recht stromen als water…
(Amos 5:24)
Verlangen naar meer van Gods genade
(Amos 9:11-15)

De heerlijkheid van God (2003)
Doe ons toch uw heerlijkheid zien!
(Exodus 33:18)
De heerlijkheid van Christus in de hemel: Leeuw en Lam
(Openbaring 5:5-6)
Als U mij aanraakt, Heer
(Ezechiël 1:28b)
Jezus’ ultieme verlangen
(Johannes 17:24)
Jezus’ glorie weerspiegelen
(2 Korintiërs 3:18)

Veertigdagen, Pasen en Pinksteren (2003)
Toppunt van liefde: elkaar de voeten wassen (Tijd voor Pasen)
(Johannes 13:12-15)
Niemand heeft grotere liefde…
(Genesis 15:7-21)
Ik zie, ik zie, wat gij ook ziet… (Pinksteren)
(Handelingen 2:33)
En hun ogen werden geopend… (Pasen)
(Lukas 24:13-35)

Losse Bronwaters (2003)
Geloven met heel je gevoel
(Marcus 12:30)
Maakt al de volken tot mijn discipelen
(Matteüs 28:18-20)
I have a dream!
(Ezechiël 37:1-14)
Eén en dezelfde Geest!
(1kor12,11)
Lief heb ik Hem want Hij hoort naar mijn stem
(Psalm 116:1-2)
Elkaar in eerbetoon ten voorbeeld
(Romeinen 12:10b)
Schep in mij een rein hart, o God
(Psalm 51)
Huwelijk en echtscheiding in het licht van de navolging van Christus
(Efeziërs 5:1-2)
Ik zal mijn overtredingen belijden
(Psalm 32:5b)
Christus de Wijnstok, wij de ranken
(Johannes 15:5)
Geen andere goden voor mijn aangezicht
(eerste gebod)
Geen beelden van God!?
(tweede gebod)