Recensie van: Nikolaas Sintobin, ‘Vertrouw op je gevoel. Keuzes leren maken met Ignatius van Loyola’

Wat is Gods plan met jouw leven? Het stellen van die vraag kan enorme impact hebben op je hebben. Ik zie mensen die oprecht verlangen naar een duidelijk antwoord. Ik kom ook mensen tegen die vastlopen in die vraag. Want hoe weet je nu wat Gods plan is? Hoe laat hij dat aan je zien? En stel dat je het toch niet goed hebt gehoord?

Maandagavond 3 mei is er om 20.00 uur een webinar waarin ik met Nikolaas Sintobin in gesprek ga over zijn boek. De titel van het webinar is: ‘Bidden met heel je gevoel’. LEES MEER

Gods plan

Als ik in gesprek ben met mensen die worstelen met deze vraag, zeg ik meestal: God heeft voor ons allemaal hetzelfde plan! Je kunt erover lezen in Romeinen 8:29: “Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters.” Dat is Gods plan met je leven: dat je het evenbeeld wordt van zijn Zoon, dat je gelijkvormig wordt aan Christus.

Anderen zijn sterk bezig met de vraag: Hoe kan ik Gods stem verstaan in mijn leven? Daar worden soms mooie ervaringen over doorgegeven. En toch denkt een deel van mij dan altijd: ‘Hoe weet jij zo goed dat dat Gods stem was die je hoorde,  en dat het niet je eigen stem was?’

Gods stem

Gods plan voor jouw leven en Gods stem in jouw leven – ik merk dat ik dat zelf vaak te groots vind, misschien wel vooral omdat het er vaak op lijkt dat er geen goede verbinding is tussen wat van God is en wat onszelf is. Dat loopt dan door elkaar en wordt niet goed van elkaar onderscheiden. Misschien vind ik het ook wel een lastige thematiek omdat het nogal eens verheven spreken over Gods plan en Gods stem te weinig waarde hecht aan verlangens die je zelf hebt ontvangen en je eigen innerlijke stem die misschien wel heel betrouwbare dingen zegt, omdat het jouw door God gegeven stem is.

Waar ik dus wel eens een wat sceptische houding bij mezelf waarneem als ik veel hoor over ‘Gods plan voor mijn leven’ en ‘Gods stem in mijn leven’, merk ik dat ik me helemaal thuis voel bij de eenvoudige, persoonlijke, oprechte en realistische benadering die ik bij Nikolaas Sintobin tegenkom in zijn nieuwe boek over onderscheiden. Hij blijft dicht bij huis, dichtbij zichzelf, dichtbij mij als lezer met een heel gezonde aardse benadering rond het maken van kleine en grote keuzes in je leven. 

Onderscheiden

Op een zeer toegankelijke manier beschrijft Nikolaas Sintobin de thematiek die ook wel ‘onderscheiding der geesten’ wordt genoemd, maar hij hoedt zich voor moeilijke uitdrukkingen die het onderwerp ook weer op afstand kunnen zetten. In alles voert de menselijke maat de boventoon. En juist dat helpt mij als lezer om dichterbij God te komen en te ontdekken hoe hij betrokken is op mijn leven waarin ik uiteindelijk zelf steeds keuzes heb te maken.

Sintobin leert me daarbij te luisteren naar zowel mijn gevoel als naar mijn verstand. Op geen enkele manier worden die twee tegen elkaar uitgespeeld. Zelf vind ik dat mooi bij elkaar komen in het begrip intuïtie: dat heeft alles met gevoel te maken, maar het is een gevoel dat om zo te zeggen geïnformeerd is door het verstand. Wel steekt Sintobin – in navolging van Ignatius van Loyola – in bij het gevoel, want daar zijn we dichterbij onszelf en bij ons eigen hart dan in ons verstand.

Weg van gebed

Als jij betrouwbare hulp wilt ontvangen als je worstelt met keuzes in je leven, en je weet niet goed hoe je dat aan moet pakken, lees dan dit boek. Het wijst je een prachtige weg van gebed, een weg van samen met God keuzes maken in je leven, een weg van God vinden in alle dingen.

Onderstaande zeven citaten heb ik uit het boek geselecteerd om je iets van de sfeer en de inhoud te laten proeven. Ik hoop dat ze stuk voor stuk een aanbeveling zijn om het boek te kopen en er tijd mee door te brengen en de boodschap ervan te integreren in je dagelijkse leven waar je geroepen bent om lief te hebben zoals Jezus.

Zeven citaten

1 “Christenen geloven dat het aandachtig lezen in het boek van je diepste gevoelens duidelijker kan maken waartoe God je uitnodigt. Ook de Bijbel kan hierbij waardevolle inzichten bieden. Maar de taal die God vandaag spreekt, is die van de ervaring van de mens.” (15)

2 “Mensen vinden het normaal dat hun verstand getraind wordt door jarenlange studie. Hetzelfde is nodig voor het gevoelsleven. Niet alleen in de kindertijd. Het is een leven lang nodig. Zeker als we ons hart een betrouwbare richtingwijzer willen laten zijn voor wat belangrijk is.” (22)

3 “Voor christenen betekent dit in het bijzonder de oren te luisteren te leggen bij Jezus. Hij is de leermeester bij uitstek van de liefde en dus van een authentiek (gevoels)leven. Die voeding en inspiratie heb je niet eenmalig nodig, maar voortdurend. Regelmatig bidden en je dagelijkse leven laten bezielen door het voorbeeld van Jezus, maken dat je diepste zelf, je innerlijkheid, gekneed, opengetrokken en verrijkt wordt door zijn evangelie.” (24)

4 “De mens die zijn plaats heeft gevonden in het leven en die doet waar hij voor is gemaakt, zal steeds op de een of de andere manier vreugde ervaren. Christenen geloven dat de mens gemaakt is om te leven in vreugde. Een van de uitdagingen van de onderscheiding is om steeds weer in contact te komen en te blijven met die inwendige vreugde.” (33)

5 “De digitale cultuur heeft ons vertrouwd gemaakt met onmiddellijkheid. Er bestaat echter geen algoritme voor onderscheiding. Onderscheiding moet indalen. De ervaringen, perspectieven, mogelijkheden moeten in de week worden gelegd. Luisteren naar Gods Geest is, net als de hele menselijke werkelijkheid, onderworpen aan de wet der traagheid.” (52-53)

6 “Onderscheiding vraagt veeleer om in contact te komen met gevoelens die zich ontwikkelen op een dieper niveau van je ervaring: het niveau van de affectieve bedding of onderstroom van het leven, ook wel innerlijkheid genoemd. Daar vind je de gevoelens die niet om de haverklap veranderen. Ze zijn veel minder vatbaar voor manipulatie, duren langer, hangen niet af van je hormonen of van het weer en zeggen iets over wat echt belangrijk is voor jou. Doorgaans zijn ze niet erg heftig. Daarom zijn ze vaak ook niet zo opvallend.” (57)

7 “Het is niet waar dat je door droefheid en ontgoocheling noodzakelijkerwijs in een negatieve spiraal terechtkomt. Het meteen aandachtig terugblikken op wat er zich precies afspeelt in je hart, kan helpen zo snel mogelijk sporen te ontwaren van nieuw vertrouwen en nieuwe hoop.” (120)

https://www.levenindekerk.nl/webinar-bidden-met-heel-je-gevoel/