Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar het minste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de minste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.

Matteüs 5:17-19

Overdenken

Jezus heeft over het karakter van zijn leerlingen gesproken toen hij de weg van het geluk aanwees: nederigheid, zachtmoedigheid, gerechtigheid en zuiverheid. Hij sprak over de invloed die zijn leerlingen hebben als zout en licht voor de wereld. En nu gaat hij het hebben over de wet van Mozes. Daar spraken de schriftgeleerden en de farizeeën steeds over. En Jezus’ onderwijs riep de vraag op of hij er misschien op uit was die wet af te schaffen. Voor dat misverstand is zijn onderwijs blijkbaar vatbaar. Maar Jezus is helder: wat hij gezegd heeft over gelukkig zijn en over het zout en licht voor de wereld zijn – daarin zien we de de vervulling van de wet!

Bidden

Heer Jezus, dank u dat u de echte betekenis van de wet hebt laten zien door wie u als mens op aarde was en door uw onderwijs. Leid me door uw Geest. Amen.

Reflecteren

Waar denk jij aan bij de wet?


Citaat over de Bergrede

De verschillende onderdelen van de Bergrede zijn zeker geen aanvullende wetten om ons de grond in te boren of ons te laten zien dat we het op eigen kracht niet redden (natuurlijk redden we het niet!), maar duidelijke vergezichten op het heerlijke leven van liefde en kracht, van waarheid en genade, dat de mensen die bouwen op Jezus al op dit moment kunnen leiden in zijn koninkrijk. ‘De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen’ (Johannes 1:17). In zijn onderwijs geeft Jezus voorbeelden van de manier waarop de mensen die in zijn koninkrijk leven, zich in de dagen en uren van hun alledaagse bestaan kunnen richten op de volledige wereld van God.
Dallas Willard


Terug naar de overzichtspagina