1 Reserveer tijd | 2 Maak plaats | 3 Vind rust | 4 Bid stil | 5 Lees geestelijk | 6 Memoriseer het bijbelwoord | 7 Wijd je toe

Lees meer over deze stappen


JEZUS SPREEKT JE AAN

[lees meer: Jezus kijkt, spreekt en raakt je aan]

Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn

Bijbelgedeelte: Lucas 23:33-43

Kerntekst: Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.


In de buurt van Jezus zijn, dat doet wat met je. Niemand kan als neutrale toeschouwer blijven kijken. De reacties van de mensen rondom de gekruisigde Jezus laten het zien. Jezus is hier in het midden. Hij is letterlijk in het midden omdat hij hangt aan het middelste van de drie kruisen. Hij is figuurlijk in het midden omdat hij het middelpunt is van wat er gebeurt. Jezus hangt hier zwak te zijn en tegelijk is hij toch krachtig aanwezig.

Jezus tussen de misdadigers

Jezus wordt met twee misdadigers gekruisigd. Bandieten zijn het, met heel wat op hun kerfstok. Het was al geprofeteerd: Hij is onder de misdadigers gerekend. Hij gaf zijn leven prijs aan de dood en liet zich tot de zondaars rekenen. Hij droeg de schuld van velen en nam het voor zondaars op (Jesaja 53:12). Maar in wezen paste het ook helemaal bij de missie waarmee Jezus op aarde was gekomen: Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars’ (Marcus 2:17). Ook in zijn laatste uren is Jezus heel dichtbij die zondaren: de mensen die hem niet aannemen, die hem verachten, die het leven niet leven volgens Gods goede bedoelingen.

Jezus bidt voor al deze mensen: Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Ik vind het heel bijzonder dat Jezus hier bidt, dat hij ook op dit moment vol pijn en angst het contact zoekt met zijn hemelse Vader. En Jezus brengt met dit gebed in praktijk wat hij zelf heeft geleerd: Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel (Matteüs 5:44-45). 

Jezus heeft ze lief. Ongelooflijk! Want wat gebeurt er wel niet allemaal rond dat kruis? De soldaten spelen een cabaretesk spelletje met de kleren van Jezus: ze dobbelen om die rijke koningsbuit. Het volk geamuseerd kijkt toe en lacht instemmend. Ze hebben hun zin gekregen, want hun hartenwens klinkt nog na: Kruisig hem, kruisig hem! En nu er dit schokkende schouwspel is van de gekruisigde Jezus, zijn ze er graag bij: er valt wat te beleven! Ook de leiders van het volk zijn aanwezig. Eindelijk raken ze deze tegendraadse vreemdeling kwijt, die tegenover hun zelfgebouwde koninkrijk het koninkrijk van God had geplaatst, die hen huichelaars had genoemd. Een nare man was het. Ze honen hem met helse venijnigheid. Anderen heeft hij gered; laat hij nu zichzelf redden als hij de messias van God is, zijn uitverkorene! En de soldaten gaan verder met hun cabaret aan de voet van het kruis: zou iemand die niet eens zelf wijn kan drinken een koning kunnen zijn die redding brengt? De lachsalvo’s zijn niet van de lucht. Ook een van de gekruisigde misdadigers krijgt de smaak te pakken. Hij spot lekker mee: Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!

Zie je het allemaal gebeuren? Hoor je de spot? Voel je de sfeer die daar is? Laat het op je inwerken en vraag je af: waar zou ik gestaan hebben als ik erbij was geweest? Wat zou ik hebben gedaan? Wat zou ik hebben geroepen? 

Al deze reacties laten in ieder geval ook zien dat het wat met je doet als Jezus in het midden is, en dat het ongelooflijk moeilijk is om zo’n zwakkeling, zo’n gekruisigde te aanvaarden als je messias.

De goede moordenaar

Nu komt ook de andere gekruisigde misdadiger in beeld – de goede moordenaar, zoals hij in de loop van de eeuwen is gaan heten. Hij is geraakt door alles wat er gebeurt. Maar ik denk dat hij vooral is geraakt door Jezus. Hij is heel dichtbij hem en ervaart de krachtige zachtmoedigheid die van Jezus uitgaat.

Eerst spreekt hij de andere medegekruisigde rechtstreeks aan: Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan. Daarmee belijdt hij dat hij zelf een zondaar is in de ogen van God en dat hij zijn straf heeft verdiend. Hij lijkt wel wat op de jongste zoon uit de gelijkenis van Jezus die tot inkeer komt en zegt: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden (Lucas 15:18-19).

En dan kijkt hij Jezus aan om hem aan te spreken. Hij noemt hem bij zijn: Jezus. Dat betekent: redder. Zo ziet deze goede moordenaar de man die aan het middelste kruis hangt. Daarom neemt hij die kostbare naam op de lippen: Jezus! Hij erkent hem als koning en vraagt toegang tot zijn koninkrijk: Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt

Het paradijs

Nu spreekt ook Jezus. Al het gespot en gehoon heeft hij over zich heen laten komen. Hij is niet gaan preken, hij heeft geen oproep tot bekering gedaan, hij heeft geen heilig boze reactie gegeven. Hij heeft alleen gezwegen. Maar zijn zwijgen was dus voor de ene medegekruisigde een hartelijke uitnodiging zonder woorden. Hij had aangevoeld wat Jezus op andere momenten wel met zoveel woorden had gezegd: Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven (Matteüs 11:28). En de goede moordenaar komt en zijn komen wordt direct en hartelijk beantwoord door Jezus: Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn!  Het paradijs: dat is het nieuwe en volmaakte leven, dat is de hemel, dat is het goddelijke koninkrijk, dat is de tijd en de ruimte waar alles helemaal in overeenstemming is met Gods wil, dat is de plaats waar mensen zonder zonde het ongebroken leven van de Heer mogen ervaren zodat hun bestaan er tot zijn diepste vezels van doordrongen raakt.

Maar het meest belangrijke is dit: in het paradijs ben je met Jezus: met mij zul je zijn. In de heilige aanwezigheid en de volmaakte tegenwoordigheid van Jezus is het volle en volmaakte leven waarnaar alle mensen ten diepste verlangen.

Genadig

Wat is dat toch ongelooflijk genadig van de Heer, dat we ondanks onze zonden en mislukkingen van harte welkom zijn om met hem te leven. Zo’n misdadiger aan het kruis: het is toch eigenlijk te gek voor woorden dat hij zomaar het koninkrijk mag binnengaan? Nee, niet te gek voor woorden, maar een fantastisch wonder van Gods grenzeloze genade! 

Misschien zijn er in jouw leven ook wel dingen gebeurd of spelen er nog dingen waardoor je denkt dat het paradijs voor jou wel geen optie zal zijn. Misschien heb je iemand vermoord of diep gekwetst, misschien leef je in nijd en bitterheid, misschien heb je een relatie stuk gemaakt, misschien heb je iemand misbruikt, misschien ben je Farizeeër, misschien heb je enorm veel schulden gemaakt en hangt je leven nu van leugens aan elkaar om dat maar verborgen te houden, misschien heb je een verslaving waar niemand van weet, misschien ga je gebukt onder de last van schaamte en durf je niemand meer recht in de ogen te kijken, laat staan God. En misschien had je allang besloten dat dat allemaal reden genoeg voor God is om niets meer met jou te maken te willen hebben.Luister dan toch naar de Heer die ook jou op het oog heeft, naar Jezus die ook jou persoonlijk wil aanspreken als je hem zoekt. Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn!  Dat paradijs is er volmaakt voorbij de grens van de dood. Maar ook vandaag is het er al, in gebrokenheid weliswaar, maar wel levensecht: in de nabijheid van Jezus, de gekruisigde Heer, die leeft en jou doet leven.

Bezinning

  1. Wat heeft jouw schuld te maken met het kruis van Jezus? Ken je jouw schuld? Wat doet dat met je?
  2. Gun je het de goede moordenaar dat hij zomaar het paradijs in mag gaan om met Jezus te zijn? Wat stel je je trouwens voor bij het paradijs?
  3. Wat betekent genade in jouw leven? Kun je de genade die Jezus geeft ook echt ervaren?

Gebed

Heer Jezus, genadige Zoon van God, dank u dat u aan het kruis hing en daar toonde hoe barmhartig en vergevingsgezind onze God is. Dank u dat er bij u plaats is voor zondaars en dat niemand die u oprecht zoekt wordt afgewezen. Heer, wijs ook mij niet af. Leer me uw koninkrijk van vergeving en aanvaarding ook nu al te zien en laat me verlangen naar het paradijs. Amen.