Bijbelmoment bij de Bergrede

Lezen

Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Matteüs 6:19-21

Overdenken

Wat bedoelt Jezus met die schatten in de hemel? Het gaat in elk geval om zaken die eeuwigheidswaarde hebben. Die niet alleen voor dit aardse leven belangrijk zijn, maar die ook betekenis hebben voor Gods nieuwe wereld. We kunnen denken aan bijvoorbeeld geloof, hoop en liefde. Of aan groei in karakter waardoor we meer op Jezus gaan lijken: vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid, vrede en vreugde. Dat is allemaal: hemelse rijkdom. Die verdwijnt nooit. Die is altijd waardevol, nu en in eeuwigheid. Zorg dus dat je hiermee bezig bent. En dat je al hier op aarde, in Gods nieuwe wereld, hemelse schatten omarmt.

Bidden

Heer Jezus, leer me steeds meer ontdekken wat echt eeuwigheidswaarde heeft en wat me rijk maakt in de hemel hier op aarde. Amen.

Reflecteren

Waar denk jij vooral aan bij die schatten in de hemel?


Citaat over de Bergrede

Er zijn aanwijzingen genoeg om te handhaven dat Jezus’ onderwijs ook geldig is voor latere tijden. De hele rede is reeds gesteld in onvoorwaardelijke toon en de formuleringen zijn zo algemeen als maar mogelijk is. Verder vinden we gedeelten van het onderwijs zoals dat in de Bergrede is gegeven ook later weer in de evangeliën: het is steeds herhaald en de mensen ingeprent. Na zijn opstanding ontbiedt Jezus zijn leerlingen op de berg waar Hij zijn geboden had gegeven en Hij draagt ze dan op om al de volken tot leerlingen te maken door ze te leren onderhouden al wat Hij zelf bevolen heeft (Matteüs 28:16-20). Blijkbaar is het aan het eind van Matteüs’ evangelie geen vraag meer wat Jezus dan wel bevolen heeft aan leerlingen: dat stond al eerder in het boek en met name in de rede op de berg. Het verbaast ons ook niet wanneer we ontdekken dat de brief van Jakobus gedrenkt is in deze bergrede en die som bijna letterlijk citeert om de gemeente op het goede spoor te houden.
J. van Bruggen


Terug naar de overzichtspagina