Leven in de Geest van Jezus. Dat is voor mij een korte en krachtige omschrijving van wat ik versta onder spiritualiteit. Spiriteel leven heeft dus alles met de Geest te maken, de heilige Geest die in ons woont. En het heeft dus ook alles met Jezus te maken omdat de essentie van het werk van de Geest is: Jezus laten zien, Jezus verheerlijken, Jezus groot maken in mensenlevens. Zo zou ik spiritualiteit ook willen omschrijven met een uitspraak van Johannes de Doper over Jezus: ‘Hij moet groter worden, ik kleiner’ (Johannes 3:30). Waar dat gebeurt is de Geest aan het werk! Rond de thematiek van de spiritualiteit heb ik in de loop van de jaren verscheidene bijdragen geschreven. Hieronder tref je ze aan.

Artikelen over spiritualiteit

Een geur van Christus: identiteit gereformeerd onderwijs

Hoe kunnen we opnieuw invulling gaan geven aan het denken over de identiteit van het gereformeerde onderwijs? Met die vraag heb ik me vanaf november 2004 tot begin 2007 bezig gehouden. Dat heeft geresulteerd in een artikel over dit thema, een aantal powerpointpresentaties en enkele handouts voor worshops. Hieronder kun je ze downloaden. Ik hoop dat het een blijvende bijdrage mag zijn aan de bezinning op de identiteit van gereformeerd en ander christelijk onderwijs en de rol die spiritualiteit daarin speelt.

Pneumapastoraat

Een bijzonder vorm krijgen geloofsgesprekken als ze plaats vinden tussen een pastor en een ander die met een hulpvraag komt. We kunnen dan spreken over geestelijke begeleiding. Het onderstaande artikel geeft daarover iets meer uitleg. In de loop van de jaren heb ik rondom deze thematiek wat materiaal verzameld onder de noemer ‘pneumapastoraat’. Het gaat om inzichten en teksten die ik gebruik als handvatten en aanknopingspunten in geestelijke c.q. pastorale begeleiding van mensen die om hulp hebben gevraagd. Onder ‘pneumapastoraat’ versta ik die geestelijke hulp die er vanuit gaat dat onze diepste problemen erom vragen in aanraking te worden gebracht met de genade van Jezus die hij door zijn Geest (pneuma) wil laten ervaren. Voor een helder inzicht in het verschil tussen een psychologische (of psychotherapeutische) benadering en een pneumapastorale benadering is het onderscheid tussen psyche en pneuma en de eigen ‘methoden’ die daarin meekomen van belang. Hieronder vind je enkele artikelen en handreikingen rond deze thematiek.

Meditaties Christus Centraal