1 Reserveer tijd | 2 Maak plaats | 3 Vind rust | 4 Bid stil | 5 Lees geestelijk | 6 Memoriseer het bijbelwoord | 7 Wijd je toe

Lees meer over deze stappen


JEZUS SPREEKT JE AAN

[lees meer: Jezus kijkt, spreekt en raakt je aan]

Zij horen het woord en aanvaarden het

Bijbelgedeelte: Marcus 4:1-20

Kerntekst: Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht.


De gelijkenis van de zaaier is een van de bekendste verhalen die Jezus heeft verteld. Lange tijd heb ik gedacht dat het een gelijkenis was die ging over evangeliseren: wij moeten zaaien en het resultaat aan God overlaten. Dat is ook helemaal waar. Maar daarmee kun je deze gelijkenis ook wat op afstand houden. En dat is niet de bedoeling: Jezus spreekt met het verhaal over de zaaier van het woord jou en mij persoonlijk aan. Hoe landen de woorden van de Heer in jouw leven?

Het woord van het koninkrijk

Het is de eerste gelijkenis die Jezus vertelt: echt een basisverhaal dus over het woord van God en de werking ervan in ons leven. Het is goed om je weer te realiseren wat dat woord nu eigenlijk is. Het is niet zozeer informatie waar we naar kunnen luisteren en waar we het al dan niet mee eens kunnen zijn. Het woord is de krachtige en levensveranderende boodschap van het koninkrijk dat in Jezus op aarde komt. Het woord is dat Jezus in eigen persoon naar je toekomt en je aankijkt en aanspreekt en aanraakt. 

Jezus gebruikt nu het beeld van het zaaien om de werkelijkheid van het woord dat verkondigd wordt beter te leren kennen. Dat het woord hoorbaar wordt staat buiten kijf. De zaaier zaait het woord. Jezus is bezig, altijd door, om het woord van het koninkrijk tot klinken te brengen in mensenlevens. Maar de spannende vraag is nu: landt dat woord in die mensenlevens? Want dat is niet vanzelfsprekend. Als een zaadje gezaaid wordt is het niet vanzelfsprekend dat het ook wortel schiet, gaat groeien en bloeien en zelfs vrucht dragen. Er kan van alles mis gaan.

Van dat beeld van die zaadjes in de gelijkenis vind ik trouwens ook mooi om dit vast te houden: elk afzonderlijk woord dat Jezus spreekt, elke uitspraak, wil in ons gezaaid worden om vrucht te gaan dragen. Het gaat er niet zozeer om dat we het woord in zijn totaliteit aanvaarden, de Bijbel van kaft tot kaft om zo te zeggen (hoewel ook dat belangrijk is), maar dat elk door de Heer gesproken woord ruimte krijgt om als een zaadje in ons leven geplant te worden, daar wortel te schieten en er ook vrucht te dragen.

Drie situaties

Jezus Christus zaait dus het woord van het koninkrijk. Ook in jouw leven. Hij is daar op dit moment mee bezig. En daarom is ook op dit moment voor jou de vraag belangrijk: waar komt het gezaaide woord terecht? Je kunt er niet automatisch van uitgaan dat het met jou wel goed zit, dat het woord bij jou vanzelf in goede aarde valt. Overweeg daarom voor jezelf of je misschien ook in je eigen leven herkent wat er gebeurt in de eerste drie situaties die Jezus schetst.

De eerste situatie: je hoort het woord van het koninkrijk wel maar de Satan is er direct bij om het van je weg te nemen. Je geeft de Satan ruimte om het woord van je te stelen zodat het niet in je bezit komt. Herken je dat? Paulus waarschuwt ons een keer met deze woorden: Geef de duivel geen kans (Efeziërs 4:27). Let erop hoe reëel de aanwezigheid van de Satan is voor Jezus, blijkbaar juist ook als het woord van het koninkrijk gezaaid wordt!

De tweede situatie: je hoort het woord van het koninkrijk wel en neemt het zelfs met vreugde aan, maar het blijft aan de oppervlakte steken. Het woord wortelt niet, komt niet echt binnen in je hart. Het blijft informatie waar je wel blij mee bent, maar het verandert je leven niet omdat je aan de oppervlakte blijft steken. Sterker nog: zodra er rondom dat woord weerstand komt in je omgeving, laat je het erbij zitten. Het is aan jou niet langer besteed.

De derde situatie: je hoort het woord van het koninkrijk wel maar er zijn zoveel andere dingen die je bezighouden, dat je er niet echt aandacht aan kunt besteden. Je hebt je zorgen, je hebt je werk, je hebt geen tijd, je hart gaat uit naar je huis of je vakantie en als je eerlijk bent vind je een goed inkomen toch ook wel heel erg belangrijk. En zo raakt het woord van Gods koninkrijk bedolven onder de zorgen en ambities van het koninkrijk dat je zelf aan het bouwen bent.

Zo kan het gaan met het woord van het koninkrijk van God dat in jouw leven wordt gezaaid door Jezus. Herken je er iets van?

Horen, aanvaarden, vrucht dragen

Maar er is ook de goede grond. Jezus is heel realistisch over de moeilijkheden die er zijn in mensenlevens als het gaat om het binnendringen van het evangelie van het koninkrijk, maar hij zegt niet dat het onmogelijk is. Het woord kan landen, er bestaat goede grond. Het is de grond die door zijn Geest is omgeploegd zodat het ontvankelijk is geworden voor de boodschap van het koninkrijk van God op aarde zoals in de hemel.

Jezus geeft in de gelijkenis heel helder aan wat er gebeurt met het gezaaide woord als het in goede aarde valt. Er zijn drie fases en ik nodig je uit om ze alle drie goed tot je door te laten dringen. Want zó wil de Geest van onze Heer blijkbaar werken met het woord dat gezaaid wordt.

De eerste fase: horen. Hier begint het. De woorden moeten gehoord worden met je oren. Het gaat er om dat je er met een eerlijk en open hart naar luistert, zodat de woorden kunnen binnendringen. Sta werkelijk open voor de zinnen, de gedachten de woorden, de boodschap waarmee Jezus je liefdevol en krachtig tegemoet treedt.

De tweede fase: aanvaarden. De woorden moeten tijd en gelegenheid krijgen om te wortelen. Het is niet voldoende om ze een keer gehoord te hebben en het is ook niet genoeg als je er een discussie over kunt voeren of als je je er een mening over hebt gevormd. Het moet dieper gaan en langer duren. Koester de woorden, ga ermee om alsof ze steeds weer nieuw voor je zijn, laat ze telkens weer doordringen tot je hart, leer van binnenuit te begrijpen wat er gezegd wordt. Zo gaan de woorden wortelen in je hart en in je leven: je aanvaardt wat Jezus zegt als krachtige en levensvernieuwende woorden die de nieuwe werkelijkheid van het koninkrijk van God zichtbaar en ervaarbaar maken in je dagelijkse leven.

De derde fase: vrucht dragen. Hier gaat het Jezus uiteindelijk om. Woorden die geen levensveranderende werking hebben, zijn door jou ten diepste niet gehoord en niet aanvaard. Alleen langs de weg van luisteren en koesteren worden de gezaaide woorden tot bronnen van nieuw leven. En de opbrengst is niet zuinig want de vruchten groeien in het koninkrijk van overvloed: dertigvoudig, zestigvoudig en zelfs honderdvoudig. 

Wat die vrucht is? Het overvloedige leven van Jezus Christus die de zaaier is: zijn daadkracht, zijn barmhartigheid, zijn liefde, zijn kracht, zijn zachtmoedigheid, zijn bewogenheid, zijn zelfverloochening, zijn verlangen om nog meer mensen te bereiken met het woord van het koninkrijk.

Bezinning

  1. Sta voor jezelf een tijdje stil bij de eerste drie situaties waarin het woord wordt gezaaid. Wat is herkenbaar?
  2. Op welke manier ben jij bezig om de woorden van het koninkrijk die Jezus spreekt (door de Schriften en de verkondiging heen en ook in woorden die medechristenen spreken) werkelijk te koesteren en te aanvaarden? Hoeveel tijd trek je daarvoor uit?
  3. Welke vruchten zijn er in jouw leven zichtbaar als resultaat van het gezaaide woord?

Gebed

Heer Jezus, u die de zaaier van het woord bent, leer mij om werkelijk met alles wat in mij is te luisteren als u spreekt. Help me om uw woorden te koesteren en vast te houden zodat ze wortel schieten in mijn hart en in mijn leven. En wilt u zelf degene zijn die er door uw Geest voor zorgt dat de woorden vrucht dragen, veel vrucht, tot eer van de Vader. Amen.