Vaak is het moeilijk om woorden te vinden voor je bidden. Het kan ook zonder woorden! Maar vroeg of laat komt toch weer het verlangen op om nieuwe woorden te geven aan je persoonlijke omgang met de Heer.

Hieronder tref je 33 korte gebeden aan. Ze komen uit mijn boek ‘Jezus ontdekken. Geloven in hem’.

Dag 1 Heilige Vader in de hemel, wat is het mooi om te ontdekken dat u aan uw Zoon de naam hebt gegeven die elke naam te boven gaat. Dat u blijkbaar zó trots op hem bent. Wilt u u mij leren om in die ene naam en in de vele namen de heerlijkheid te ontdekken van Jezus, uw zo geliefde Zoon. Open daarvoor door uw Geest mijn verstand en mijn hart. Uit genade. Amen.

Dag 2 Jezus Christus, u bent alles. Zo leert Gods Woord mij dat. Geef me dat ik dat steeds meer mag gaan geloven, en zien, en beleven. Zonder u ben ik de armste van alle mensen. Met u ben ik zo ongelooflijk rijk. U bent mijn schat. U bent mijn kracht. U bent mijn rust en ruimte. U bent mijn weg en mijn leven. U bent mijn alles. Amen.

Dag 3 Heer Jezus Christus, wat bent u geweldig groot en machtig mooi! Hoe kan ik ooit op u uitgekeken raken? Dank u dat u in eeuwigheid dezelfde bent en dat ik bij u, terwijl alles om me heen verandert en ikzelf ook, vastigheid mag vinden en rust en zekerheid. U bent echt een rots in de branding! Amen.

Dag 4 Hemelse Vader, in de naam van Jezus kom ik bij u en heel graag wil ik, net als u, vol bewondering en vreugde zijn voor de Zoon van uw liefde. U houdt zoveel van hem! Als u naar hem kijkt dan springt uw Vaderhart van vreugde op. Als kind van u wil ik ook steeds meer leren genieten van hem, die u voor ons allemaal gegeven hebt. Wilt u me door de heilige Geest laten groeien in de aanbidding van Jezus? Amen.

Dag 5 Vader in de hemel, in de naam van uw Zoon wil ik u eren en loven. Wat bent u groot en machtig en liefdevol. Wat is het geweldig dat u uw Zoon hebt gegeven voor mij, en dat Jezus zo vol lof is over u. Dank u voor wie u bent als Vader: voor uw zorgzaamheid, uw liefde, uw trouw, uw geduld. Dank u dat ik door het kruis van Christus uw kind mag zijn! Amen.

Dag 6 Liefdevolle en rechtvaardige Vader, ik wil u zo graag leren kennen. En nu ben ik u intens dankbaar dat u het door uw Woord vandaag zo duidelijk tegen mij zegt: dat ik u mag leren kennen in uw Zoon Jezus. Leer me om met een hart vol eerbied en bewondering naar hem te kijken, en steeds meer over u te ontdekken. En bewaar me ervoor dat ik denk u te kunnen ontmoeten buiten de Zoon van uw liefde om. Amen.

Dag 7 Vader, u bent zo geduldig, zo met ontferming bewogen, zo vol verlangen naar de thuiskomst van uw kinderen. Dank u wel dat ik dat mag geloven omdat ik het in uw Zoon mag zien. Dank u, Jezus, dat ik door geloof niet alleen uw broer en vriend mag zijn, maar me ook uw kind mag weten. Dank u dat u mij nooit verlaat. Dank u dat u mij zoekt en vindt. Amen.

Dag 8 Heilige Vader, door uw Zoon Jezus heen kom ik bij u. Wat is hij ongelooflijk belangrijk. Wat is hij onmisbaar. Ik vraag u: leert u mij steeds meer zien en beseffen dat Jezus elke minuut van de dag mijn middelaar is. Dank u, Heer Jezus, voor uw bittere dood aan het kruis waardoor u ons weer toegang gaf tot God. Dank u dat u leeft en de prachtigste weg bent naar onze Vader in de hemel. Dank u. Amen.

Dag 9 Vader, ik roep naar u. U bent mijn Papa. Ik durf het haast niet uit te spreken, zo vertrouwelijk vind ik dat. Een kwetsbaar geheim, maar ook zo kostbaar. Vergeef het me dat ik me van die rijkdom soms zo weinig bewust ben. En leer me om speciaal als het donker is in mijn leven, het zachte, warme licht van uw Abba-naam te zien schijnen en te voelen op mijn huid. Vader, u komt alle eer toe, door Jezus, in zijn Geest. Amen.

Dag 10 Vader in de hemel, door uw intens beminde Zoon, die gehoorzaam was tot in de dood, bid ik tot u. Ik wil u loven om wie u bent en om de gave van Christus. Ik wil u danken dat ik alles wat ik van u mag ontvangen, vind in hem. En u, Heer Jezus, wil ik bewonderen om uw volkomen overgave aan uw Vader. Helpt u mij door uw Geest om net zo volkomen gericht te zijn op u. Tot eer van de Vader. Amen.

Dag 11 Heilige en heerlijke God en Vader, u die stralend woont in ontoegankelijk licht, ik dank u dat u door Jezus toch toegankelijk bent. Ik dank u dat ik in uw Zoon het licht mag ontwaren dat in u en om u heen is. Ik dank u dat Christus uw beeld is, de afstraling van uw heerlijkheid, de afdruk van uw wezen. Wat heerlijk, heilige Vader, dat u licht bent en zo geweldig veel uitstraling hebt. U wil ik eren en prijzen. Glorie aan u! Glorie aan u! Amen.

Dag 12 Heer God, schepper van de hemel en de aarde, ik dank u dat u zichzelf tot op de bodem van uw hart laat kennen in Jezus, uw Zoon. Het raakt me diep dat hij uw wezen tot uitdrukking bent door uw kostbare naam Jahweh op zichzelf toe te passen. Heer Jezus Christus, u bent God, u bent de weg, de enige, u bent de waarheid, de diepste, u bent de Wijnstok, de ware. U bent die u bent, zo oneindig groot en nabij. Amen.

Dag 13 Heer Jezus Christus, u die mens werd, een gewone baby zoals we allemaal eens waren, dank u dat u zo intens het leven met ons meegeleefd hebt. Het was u niet te min om een menselijke gestalte aan te nemen terwijl u toch al van eeuwigheid God was bij de Vader. Duizend, duizendmaal dank voor uw gewoonheid die zo vol heerlijkheid was. Dank u dat u speelde, lachte, leerde praten, leerde lopen, timmerde en vrienden maakte. Dank u dat u het mensenleven kent, door en door, en dat u dus mijn leven ook kent. Amen.

Dag 14 Heer Jezus Christus, alleen bij u zijn woorden van leven. Ik belijd u dat ik zulke woorden vaak op andere plaatsen zoek. Dat ik me voor het vinden van wijsheid door zoveel andere bronnen laat inspireren. Help me om te ontdekken en toe te passen dat ik alleen in u echte wijsheid vind. Help me om te luisteren, lang en liefdevol. Breng me onder de indruk van uw gezaghebbende Woord. Heer Jezus, wat hebt u veel te zeggen! Amen.

Dag 15 Jezus Christus, u bent de ware wijnstok. Alleen in verbondenheid met u is er eeuwig leven, leven dat vrucht draagt, veel vrucht. Ik wil u vragen om mij door uw Geest gehoorzaam te maken aan uw gebod om in u te blijven. Ik belijd met schaamte dat ik vaak losraak van u om even voor mezelf te kunnen leven. Laat me dat steeds opnieuw zien, en herstel de verbondenheid door de genade van uw Geest. Amen.

Dag 16 God, heilige Vader, in onze zwakheid wil ik naar u toe komen. Ik verwonder me over wie u bent. Dat u in Jezus een zwakke God bent geworden. Dank u dat u mij kent. Heer Jezus, wat bent u bang geweest, wat hebt u gehuild. En u hebt het gedaan voor ons, u hebt het gedaan voor mij. Ik bid u: geef mij de moed om zwak te zijn, maak mij in mijn zwakheid sterk. En geef toch dat ik u mag kennen zoals u bent: eindeloos zwak en sterk tegelijk, zo groot en zo dichtbij. Ik wil mijn leven aan u geven. Vergeef mijn zonden. Genees mijn wonden. Bevrijd mij. Draag mijn zwakheid. Amen.

Dag 17 Jezus, heiland, dank u voor uw bittere en bange dood aan het kruis. Druk dat kruis als een zegel op mijn ziel, zodat ik er nooit meer los van kom. Bewaar me voor een gemakkelijke en oppervlakkige omgang met de ergernis van het kruis, en leer me om daarin al mijn heil te vinden. Dank u, Heer Jezus, dat ik u, samen met mijn broeders en zusters, mag kennen als de gekruisigde. Helpt u ons om u als gekruisigde Heer te vinden en te volgen en intens lief te hebben. Amen.

Dag 18 Jezus Christus, u die leeft en leven geeft, want u bent God, wil mijn hart openen voor de gedachte dat ik in u alles kan wat u van mij vraagt. Bewaar me ervoor om, misschien wel met heel vrome redenen, te blijven in de zonde. Want u zegt het zelf in uw Woord, dat we niet bij de zonde mogen blijven om de genade te laten toenemen. Leer mij open te staan voor uw genadekracht en leer mij om daarin een sterke christen te worden, niet in eigen kracht. Amen.

Dag 19
Heer Jezus Christus,
wat bent u groot en wat bent u klein,
wat bent u sterk en wat bent u zwak,
wat bent u wijs en wat bent u eenvoudig,
wat bent u verheven en wat bent u nederig,
wat bent u rijk en wat bent u arm,
wat bent u al mijn aanbidding waard!
Amen..

Dag 20 Heer Jezus Christus, u die schepper bent, de hemel verhaalt van uw eer en ik wil daarin meedoen: wat bent u machtig en groot en eindeloos zorgzaam. Ik prijs u vanwege uw almacht waarmee u alles in stand houdt en regeert. Leer mij om de schepping en de dagelijkse werkelijkheid van mijn leven te ontdekken als plaatsen waar ik u ontmoet. Amen.

Dag 21 Heer Jezus Christus, u komt terug, en ik probeer te beseffen hoe dat mijn leven nu al in een totaal ander daglicht plaatst. Ik bid u of u door de kracht van de Geest wilt geven dat ik voorbereid ben op uw komst, dat die grote dag me niet overvalt, maar dat ik nu al leef met u als mijn grootste schat. Geef bekering aan wie u nog niet kennen of niet meer willen kennen. Ontferm u, komende Christus, uit genade. Amen.

Dag 22 Machtige God, dank u dat u door uw Geest uw Zoon in de wereld hebt gebracht. Dank u dat ik Jezus mag kennen als de gave van de Geest aan uw kerk. Ik bid u of u ons in de waarheid wilt leiden als we nadenken over Christus en de Geest, en dat we hun onlosmakelijke verbondenheid vieren en bejubelen. Dank u, heilige Christus, dat u de Christus van de Geest bent. Dank u, heilige Geest, dat u de Geest van de Christus bent. Tot eer van u, liefdevolle Vader. Amen.

Dag 23 Heilige Geest, ook u bent al onze aanbidding waard. Dank u dat u Jezus Christus heel persoonlijk vertegenwoordigt hier op aarde. Dank u dat het uw lust en uw leven is om Jezus zichtbaar te maken voor ons en in ons. Dank u dat u net als Jezus een pleitbezorger en trooster bent. Geef dat ik mag groeien door uw Woord en werk in mij in het kennen en intens beminnen van Jezus, mijn Heer en mijn God. Amen.

Dag 24 Drie-enige God, wat vind ik het heerlijk om te weten en te ondergaan dat u wilt wonen bij de mensen. En dat u zelf alles in het werk hebt gesteld om in uw liefde de breuk, die de zonde heeft gebracht en nog steeds brengt, te herstellen door het leven en sterven van uw Zoon. Dank u, Heer Jezus, dat u tijdelijk wilde wonen aan het kruis, en dat u als de opgestane gekruisigde door uw Geest woning maakt in deze wereld en in onze harten. Vervul mij en uw gemeente en deze wereld met uw liefdevolle aanwezigheid. Amen.

Dag 25 Heilige Geest, wilt u ons de weg naar de volle waarheid wijzen. Geef dat we met heel ons hart geloven en in de praktijk brengen dat de waarheid van het Woord kostbaar is, een schat om van te genieten en zuinig op te zijn. Help ons om onze ervaringen te toetsen aan uw Woord. En geef dat we voor alles willen geloven in hem die de waarheid in eigen persoon is, Jezus Christus. Amen.

Dag 26 Heer Jezus, ik geniet ervan dat de vrucht van de Geest in uw leven zo schitterend straalde. Dank u voor wie u was op aarde. Dank u voor wie u bent in de hemel en door uw Geest in mijn hart. Leer me om in u te blijven en te ontdekken dat de vrucht van uw Geest ook in mijn leven tot bloei komt. Bewaar me ervoor dat ik daarvoor hard aan het werk ga. Leer me slechts open te zijn voor uw liefdevolle aanwezigheid in mijn leven, stralende Zoon van Gods liefde. Amen.

Dag 27 God van de vreugde, u die zich intens verheugt in uw Zoon, ik wil u vragen of u wilt geven dat de vrucht van de vreugde in mijn leven mag gaan bloeien. Dank u dat ik daarvoor niet afhankelijk ben van mijn uiterlijke levensomstandigheden, maar dat ik enkel en alleen ben aangewezen op uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wie uw blijdschap liefdevol stroomt. Heer, verblijd mij eindeloos. In uw genade. Amen.

Dag 28 Geest van Jezus Christus, u die Gods gemeente op aarde bezielt en begenadigd, leer mij om samen met mijn broers en zussen oog te hebben voor uw bedoeling met de gaven die u zo overvloedig uitdeelt. Help mij en anderen om onze gaven als blijken van genade te ontvangen en tot uw eer te gebruiken. Leer ons het genadige karakter van uw kracht en het krachtige karakter van uw genade te ontdekken en te vieren. Amen.

Dag 29 Heilige Geest van Jezus Christus, wat doet het me goed om te weten dat u zichzelf openbaart als een Geest die ook zucht. Dank u dat het lijden in deze wereld en ook de pijn in mijn leven u ter harte gaat. Dank u dat ik u niet alleen op hoogtepunten maar ook op de dieptepunten van mijn leven mag kennen en ontmoeten. Dank u voor uw woordloze zuchten voor God, wanneer mijn bidden zwijgen wordt. Amen.

Dag 30 Trouwe en machtige God, in de naam van Jezus en in de kracht van de Geest bid ik of u mij krachtig wilt maken om de geestelijke strijd aan te gaan. Ik wil Jezus volgen en besef dat ik een gekruisigde Heer volg. Bewaar me ervoor dat ik de strijd uit mijn leven uit de weg ga en dat ik mijn kruis niet op me neem. Leer me vóór alles om mijn gedachten te vullen met uw waarheid en niet met de leugens van de tegenstander. Geef me liefde voor uw Woord als het zwaard van de Geest van Christus. Amen.

Dag 31 Heer Jezus Christus, u wilt dat ik naar u kijk, en u wilt mij door uw Geest al kijkend veranderen zodat ik ga lijken op u. En dat wil ik ook: veranderen naar uw beeld. Geef toch dat u steeds meer gestalte in mij aanneemt, dat uw glorie van mijn leven afstraalt. Help me om door uw Geest af te rekenen met alles wat daarbij in de weg staat. Amen.

Dag 32 Vader in de hemel, u hebt aan ons de Zoon van uw liefde gegeven. Door uw Geest wil hij in mij wonen en mag ik in hem zijn. Ik vraag u om mij te helpen mijn ware ik alleen in Jezus, uw Zoon, te zoeken. Laat me ontdekken wat het betekent dat ik in hem een nieuwe schepping ben, een geliefd kind van u, meer dan overwinnaar. Amen.

Dag 33 Heer, ware God, geef dat ik samen met al uw kinderen mag groeien in het kennen van uw Zoon in al zijn volle heerlijkheid. En geef door uw genade dat wij daardoor in alle opzichten mogen uitgroeien tot volwassen christenen die de waarheid liefhebben en uw liefde waar maken. En die zo Christus voorstellen aan wie hem nog niet kennen. Drie-enige God, Vader, Zoon en Geest, aan u komt alle eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen.