Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

Matteüs 11:29


Een nederige God. Het is bijna niet voor te stellen. Maar het is wel helemaal waar. De hoogverheven HEER heeft zichzelf klein gemaakt om ons te dienen en te redden. De onmetelijke God heeft zich naar ons toe gebogen om dichtbij ons te komen en ons aan te raken met zijn liefdevolle hand. 

God maakte zich klein. Dat zien we bij uitstek in Jezus. We zien het bijvoorbeeld als we een blik werpen in de voederbak waar de pasgeboren zoon van Maria in doeken ligt gewikkeld. We zien het ook als Jezus Jeruzalem binnengaat, waar de mensen hem toejuichen als de koning van Israël:

Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: ‘Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht, en hij zit op een ezelsveulen.’
Johannes 12:14-15

Niet hoog op een paard zit hij, ver verheven boven het volk, maar op een ezelsveulen, dichtbij de grond, dichtbij de mensen. Deze nederige houding is kenmerkend voor Gods Zoon op aarde. Hij laat zich niet voorstaan op wie hij is. Hij straalt geen trots uit. Hij heeft het niet nodig dat mensen hem bewonderen. En zo wordt in Jezus’ leven dit woord uit de Psalmen werkelijkheid:

Wie nederig zijn, zullen het land bezitten 
en gelukkig leven in overvloed en vrede.
Psalm 37:11

Als ik Jezus zo zie en aanbid in zijn nederigheid, dan groeit in mij het verlangen naar de gehoorzaamheid aan dit krachtige woord van de profeet Micha:

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. 
Micha 6:8

Als ik me door Jezus laat onderwijzen, als ik zijn Geest in mij laat werken, zodat ook ik een hart krijg dat vol is van nederigheid en zachtmoedigheid, dan klinken deze veelbelovende woorden ook in mijn leven:

Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Matteüs 5:3

Gebed

Jezus, u bent nederig, en ik verwonder me erover, want u bent God, hoogverheven boven mensen, machtiger dan alle koningen van deze wereld bij elkaar. En toch kiest u ervoor om nederig te zijn en zachtmoedig, om u klein te maken ter wille van mijn redding. Red mij van de hoogmoed, en leer me in nederigheid voor u te knielen. Amen.