1 Matteüs 7:1-12

Deze week staat Matteüs 7:1-12 centraal, beginnend met de oproep om niet te oordelen en eindigend met de zogenaamde Gulden Regel. Lees het gedeelte hier:

“Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal over jou geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.
Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze met hun poten vertrappen, en zich dan omkeren en jullie verscheuren.
Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om vis vraagt? Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan niet het goede geven aan wie Hem daarom vragen!
Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.”

2 Webinar

Het webinar van deze week vond plaats op dinsdag 7 mei om 19.30 uur. Helaas brak het webinar na drie kwartier door een onbekende technische storing af. Verderop op deze pagina tref je nog twee korte video’s aan die we opnamen na het afbreken van het webinar.

Beluister het webinar in podcastvorm:

Deze vragen zijn het webinar aan de orde geweest:

 1. Bestaat het slot van de Bergrede uit losse lessen of zit er samenhang in?
 2. Wie is er in de Bergrede aan het woord? Wat is de centrale boodschap?
 3. Wat betekent het woord ‘oordelen’ in 7:1-2?
 4. Wat bedoelt Jezus met het beeld van de splinter en de balk (7:3-5)?
 5. Wat is de samenhang van het vers over het heilige en de parels (7:6)met het voorgaande over oordelen?
 6. Als we oordelen, door wie worden we dan geoordeeld? Door God of door de ander?
 7. De woorden over de splinter en de balk staan in het kader van elkaar helpen. Hoe voorkomt dat het veroordelen van elkaar?
 8. De verzen 7:7-11 lijken alleen over bidden te gaan, maar volgens Dallas Willard gaan ze allereerst over het elkaar vragen. Hoe zit dat?
 9. Wat is het verbindende tussen vragen, zoeken, kloppen?
 10. Welke rol speelt de heilige Geest in het vragen?
 11. Wat is de betekenis van de Gouden Regel (7:12)?
 12. Welke plaats heeft de Gouden Regel in het totaal onderwijs van Jezus?

3 Preek: ‘Elk oordeel heeft zijn nadeel’

In januari 2017 hield Jos Douma een preek over Jezus’ oproep om niet te oorden. Je kunt de preek hier lezen en hieronder beluisteren:

4 Preek: ‘De Gouden Visie van Jezus’

Op 15 mei 2022 hield Jos Douma een preek over de Gouden Regel van Jezus uit Matteüs 7:12. Hieronder kun je de preek terugkijken en terugluisteren:

5 Video: Bas van der Graaf over #durftevragen

6 Video: Jos Douma over De Gouden Regel van Jezus

7 Preek: ‘Een gemeenschap die niet oordeelt’

Bas van der Graaf hield onlangs een preek over ‘niet oordelen’: “Niet oordelen. Het is een van de grootste mantra’s in onze westerse wereld. En Jezus sluit erbij aan, zo lijkt het. Maar hij bedt het thema wel anders in dan wij denken.”

Luister de preek hier:

Download het bijbehorende studiemateriaal