Een bijzonder vorm krijgen geloofsgesprekken als ze plaats vinden tussen een pastor en een ander die met een hulpvraag komt. We kunnen dan spreken over geestelijke begeleiding. Het onderstaande artikel geeft daarover iets meer uitleg.

Geestelijke begeleiding (pdf) >

Geestelijke begeleiding

In de loop van de jaren heb ik rondom deze thematiek wat materiaal verzameld onder de noemer ‘pneumapastoraat’. Het gaat om inzichten en teksten die ik gebruik als handvatten en aanknopingspunten in geestelijke c.q. pastorale begeleiding van mensen die om hulp hebben gevraagd. Onder ‘pneumapastoraat’ versta ik die geestelijke hulp die er vanuit gaat dat onze diepste problemen erom vragen in aanraking te worden gebracht met de genade van Jezus die hij door zijn Geest (pneuma) wil laten ervaren.

Psyche en pneuma

Voor een helder inzicht in het verschil tussen een psychologische (of psychotherapeutische) benadering en een pneumapastorale benadering is het onderscheid tussen psyche en pneuma en de eigen ‘methoden’ die daarin meekomen van belang.

Pneuma en psyche (pdf) >

Wie ik ben

Een heel belangrijke vraag die aan het hulpgevende pastoraat de orde moet komen is deze: Wie ben ik eigenlijk? Wat is mijn identiteit? Wie of wat bepaalt mijn identiteit?

Mijn identiteit (pdf) >

Mijn identiteit in Christus (pdf) >

Een psychologische benadering: het G-schema

In de psychologische hulpverlening wordt veel gewerkt met het zogenaamde G-schema. Ook in pneumapastorale ontmoetingen kan dat schema goede diensten bewijzen.

Het G-schema (pdf) >

Pastoraat van Jezus’ genade

In de pastorale ontmoeting gaat het vaak over blokkades die er in een leven kunnen zijn. Deze blokkades benoem ik met de drieslag zonden, wonden, bonden. Elk daarvan heeft een eigen benadering nodig: de weg van vergeving, de weg van genezing, de weg van bevrijding.

Pastoraat van Jezus’ genade (pdf) >

Teksten om geestelijk te lezen

Op de weg van het pneumapastoraat is het geestelijk lezen van teksten van groot belang. Onder geestelijk lezen versta ik: lezen met in het hart het biddende verlangen dat de Geest van Christus het denken gaat vernieuwen en de ervaring gaat aanraken zodat er een andere en nieuwe werkelijkheid zichtbaar wordt. Daarbij gaat het om bijbelgedeelten en preken over bijbelgedeelten. Maar uiteraard kunnen ook andere teksten worden gebruikt uit de spirituele traditie van de christelijke kerk.

Preek over het huis van de angst en het huis van de liefde (pdf) >

Zes preken over ‘Genade ervaren’ (pdf) >