Hoe kunnen kerken op een goede manier aan de slag met belangrijke thema’s als duurzaamheid, fair zijn en groen zijn? Embert Messelink stelt er in zijn opiniebijdrage ‘Pastorale groene schroom’ terecht:

Voor je het weet hebben we met z’n allen een nieuwe set regels opgesteld, maar missen we nog steeds het Bijbelse zicht op Gods goede en liefdevolle bedoeling met ons leven op aarde.

Ook pleit hij ervoor dat we wellicht eerder moeten ‘spreken van verwondering, liefde en zorgzaamheid, dan van eerlijk, fair en groen.’

Groen Team

In de Fonteinkerk in Haarlem proberen we stappen te zetten als het gaat om groen kerk zijn. Er heeft zich een Groen Team gevormd en op initiatief van dit team heeft de kerkenraad een groene belofte uitgesproken:

1. Wij belijden dat Jezus Christus, als Heer van ons leven, zeggenschap heeft over hoe wij als kerk en kerkleden omgaan met de schepping en onze naasten.
2. Wij erkennen dat onze levensstijl invloed heeft op onze naasten en wij zijn bereid het beste te zoeken voor onze naasten.
3. Als kerkenraad van de Fonteinkerk spreken we uit dat we het belangrijk vinden dat we als kerkelijke geloofsgemeenschap onrecht en de negatieve gevolgen van klimaatverandering actief tegengaan én dat de leden van de Fonteinkerk worden geïnspireerd en geactiveerd tot een levensstijl waarin gerechtigheid en duurzaamheid centrale waarden zijn.

Deze week is er een open gespreksavond in de kerk. In de uitnodiging daarvoor staat onder meer:

Op donderdag 14 juni organiseren we een open avond, waarin gepraat zal worden over het onderwerp: hoe worden we een kerk van duurzame mensen? Hoe kunnen we als Fonteinkerk “groen zijn” invulling geven? Over die vragen willen we graag met u brainstormen. Het resultaat van deze avond is bepalend voor de koers die het groene team de komende periode op zal gaan. We zijn erg benieuwd naar het draagvlak en naar uw ideeën!

Groene preken

En verder is er in de prediking al regelmatig aandacht geweest voor de thema’s van duurzaamheid en gerechtigheid en zorg voor de schepping. Ik preekte er eind 2008 drie keer over aan de hand van drie trefwoorden:

1 Aanbidding | Verbinding maken met de machtige Schepper
2 Compassie | Verbinding maken met de gebroken schepping
3 Verwachting | Verbinding maken met de nieuwe hemel en aarde

De gehouden preken in audio-vorm en de preeksamenvattingen in Bronwater-vorm kun je hieronder zo downloaden (kijk ook hier):

1 AANBIDDING
Bronwater | Luisterpreek (Jesaja 45:18)
2 COMPASSIE
Bronwater | Luisterpreek (Romeinen 8:22)
3 VERWACHTING
Bronwater | Luisterpreek (Openbaring 21:5)

Zo hoop ik dat we als lokale kerk stappen kunnen blijven zetten waarbij steeds verbinding wordt gemaakt tussen aan de ene kant de concrete praktijk van fair, duurzaam en groen en aan de andere kant een Bijbelse spiritualiteit van verwondering, liefde en zorgzaamheid.