1. Worden als een kind

Op zondag 17 september ging de preek over Matteüs 18:1-5: ‘Worden als een kind’. Hieronder kun je de preek terugkijken:

Lees de preek

2. Bekeer u!

In de eerste preek over ‘De verborgen boodschap van Jezus’ van zondag 3 september zie ik onder meer:

“Er is een tijd geweest, eeuwen geleden, dat de mensen van toen eigenlijk allemaal worstelden met deze vraag: ‘Hoe krijg ik een genadige God?’ Hoe kan ik ondanks mijn zonden toch door God worden aangenomen? Dat waren toen relevante en herkenbare vragen. En het antwoord dat klonk, was balsem voor de ziel, goed nieuws: jij wordt gered van je zonden als je gelooft in het offer van Jezus aan het kruis.

Hoe krijg ik een genadige God? Het is mijn indruk dat dat niet meer de vraag van mensen van vandaag is. Het is mijn indruk dat een verhaal waarin zonde en genade de centrale woorden zijn niet meer als relevant wordt ervaren. We leven nu in een tijd waarin christenen en alle mensen van goede wil vooral deze vragen stellen: Waar gaat het met deze wereld naartoe? Hoe kunnen wij betekenis geven aan ons leven? Waar vinden we geluk? Is er meer? En als er meer is, wat is dat dan?

Het is mijn overtuiging dat we in een wereld waarin dit soort vragen worden gesteld, nieuwe centrale woorden nodig hebben om het goede nieuws van God te delen. Dat is mijn eigen zoektocht. Maar als ik me niet vergis, sta ik daarin niet alleen.”

Ik formuleer het nu iets explicieter (en op de eerste onderwijsavond van woensdag 20 september zal ik er uitgebreider op ingaan): ik denk dat het belangrijk is om het evangelie niet zozeer in termen van zonde-en-genade te vertellen, maar in termen van koninkrijk-en-bekering. En ik baseer dat dus op de basistekst voor deze cursus, deze uitspraak van Jezus in Marcus 1:15: Het koninkrijk van God is nabij. Bekeer u!

  • Herken jij dat het evangelie meestal verteld wordt in termen van zonde-en-genade (Wij zijn zondige mensen, maar gelukkig is er de genade van Jezus Christus door het kruis)?
  • Sta je er open voor om het evangelie te leren verwoorden in termen van koninkrijk-en-bekering? Of voel je bezwaren daartegen?

3. ‘Oproep tot omkeer’

Mijn gedachte dat het belangrijk si om te spreken over koninkrijk-en-bekering is sterk geïnspireerd door een boek dat in het voorjaar van 2023 verscheen van de hand van Wim Dekker: ‘Oproep tot omkeer. Over bekering en bestaansverheldering’. In dat boek constateert hij dat het woord ‘bekering’ niet populair is in de kerk. De oproep om je te bekeren kan als dwingend en bedreigend worden ervaren. Maar dat de zaak die aangeduid wordt met bekering (in de titel ook al vertaald naar ‘omkeer’) is van groot belang voor het christelijke geloof. Want, zegt Dekker:

“Het christelijk geloof is een bekeringsreligie, en die bekering is heel hard nodig. Met dit antwoord blijven we heel dicht bij de grondlijnen van de Bijbelse getuigenissen. Dat niet alleen, ik zou het nog wel sterker willen zeggen: de Bijbelse grondlijn, dat het gaat om onze bekering tot God en tot de dienst aan de gerechtigheid, komt ons vandaag actueler voor dan ooit. De Bijbel laat ons niet in de steek nu we vandaag vol vragen zitten over hoe het verder moet met de kerk en met de wereld en wat de zin is van ons eigen leven. De zin van ons leven is dat we in dienstbaarheid aan de gerechtigheid onze bestemming gaan
vinden” (blz. 165).

Naar aanleiding van de verschijning van Dekkers boek schreef ik een blog waarin ik me van harte aansluit bij die focus op bekering, maar waarbij ik ook aangeef dat die bekering (metanoia) altijd direct verbonden moet worden en blijven met het koninkrijk (basileia). Je kunt de (lange) blog lezen via onderstaande link:

Er moet iets met een mens gebeuren! Over bekering en het koninkrijk (n.a.v. ‘Oproep tot omkeer’ van Wim Dekker)

4. Citaat

Mocht je geen ruimte hebben om de bovenstaande blogpost helemaal te lezen, wil ik je in elk geval dit citaat uit die blogpost aanreiken:

“Het christelijk geloof is allereerst een verlossingsreligie: ‘Het koninkrijk van God is nabij’. Die verlossing komt geheel en al van de andere kant: niet wij komen met een koninkrijk (ja, dat ook wel, ons eigen egocentrische en narcistische koninkrijk, maar dat is nu precies het probleem), maar God komt naar mensen toe met verlossing in de vorm van een koninkrijk van licht en liefde, genade en gerechtigheid, vreugde en vrede.

En vervolgens is het christelijk geloof ook een bekeringsreligie te noemen: ‘Kom tot in keer en geloof dit goede nieuws’. Het koninkrijk is niet alleen maar een bestaande realiteit buiten ons: het koninkrijk vraagt om participatie. Zo heeft God dat bedoelt. Mensen die zich bekeren gaan participeren in Gods koninkrijk op aarde zoals in de hemel.”

5. Verlangen naar verandering

Een aansprekend en liefdevol lied om te luisteren als je je verlangen naar verandering en vernieuwing wilt voeden:

Heer, wij komen met lege handen
vol verlangen naar meer van U.
Laat Uw vuur in ons midden branden.
Leid ons naar U, kom nu.

Hier ben ik Heer.
Hier, in Uw aanwezigheid
vind ik vrede, rust en vrijheid.
Jezus, ik dorst.
Mijn verlangen gaat uit naar U,
Jezus, naar U alleen.


Heer, wij bidden met open handen
om vervulling en nieuwe kracht.
Raak ons aan, breng herstel, verander.
Kom en vernieuw ons hart.

  • Welke zin spreekt je vooral aan?