Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige.

1 Johannes 2:1


Ons diepste probleem is dat ons leven niet meer beantwoordt aan wat God ermee bedoelde. En dat is zonde. Want dan gebeurt dit niet meer: hem alle eer geven, hem liefhebben met alles wat in ons is en zo ook onze naasten geven wat hun toekomt. Dat door God bedoeld leven is uitgetekend in Gods wet: tien woorden die de weg naar het leven wijzen en die de ruimte aftekenen waar mensen echt tot bloei kunnen komen. Maar het is geen mens ooit nog gelukt om dit leven volmaakt gestalte te geven. 

Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één.
Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.
Romeinen 3:10,23

Maar gelukkig is er meer te vertellen! Want het evangelie is niet dat wij allemaal zondig zijn, maar dat Jezus rechtvaardig is en dat zijn rechtvaardigheid de onze wordt als we hem in geloof aannemen als onze Heer en verlosser.

Want Jezus heeft niet gezondigd, Jezus is wel tot bloei gekomen in die door Gods wet afgetekende ruimte, Jezus is wel die weg naar het leven gegaan. Zelf brengt hij het zo onder woorden:

Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.
Matteüs 5:17,19

Jezus heeft ze onderhouden en aan anderen geleerd. Daarom staat hij hoog in aanzien. Niemand staat hoger in aanzien in het koninkrijk van de hemel dan hij, want hij is dé rechtvaardige!

Het is de wonderlijke ruil die plaats vond aan het kruis, een ruil die mijn leven weer zinvol maakt, omdat Jezus daar mijn onrechtvaardigheid op zich nam en ervoor koos om zijn rechtvaardigheid aan mij te schenken.

Iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.
Romeinen 3:24

En ik kan mijn geluk niet op! Want als ik Jezus ken als de rechtvaardige, en als ik hem aanneem als mijn Heer, dan word ik door God als rechtvaardige aangenomen door dat Jezus in mij leeft:

Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. 
Romeinen 8:10

Gebed

Jezus, u bent rechtvaardig. Wat ik uit mezelf nooit kan zijn, dat bent u voor mij. Ik aanbid u omdat u de weg van de wet bent gegaan, omdat u het ware leven hebt voorgedaan, omdat u uw rechtvaardigheid tot de mijne maakt. Dank u, Heer Jezus, dank u dat mijn zonden worden weggewassen door uw rechtvaardigheid. Amen.