De Mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood, maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt.

Lucas 9:22

Het leven van Jezus op aarde stond vanaf het begin in het teken van het lijden. Hij had de heerlijkheid van de hemel achter zich gelaten om de vernedering te ervaren van het onbemind en onbegrepen zijn, van het als volmaakt mens verkeren tussen zondaren, van de vijandschap die heel persoonlijk tegen hem gericht was. Veel moest hij lijden, zei hij zelf. Speciaal van de zijde van de leiders van het volk, die toch beter konden weten, schriftgeleerd als ze waren. Vanaf het begin is er de schaduw van het kruis.

Dat hoorde er ook echt helemaal bij. Het overkwam Jezus niet alleen, het was ook daadwerkelijk voorzegd. Het hoorde bij het plan van de drie-enige God dat de levensweg van Jezus op aarde een lijdensweg zou worden. Jesaja had het al eeuwen geleden onder woorden gebracht, pijnlijk precies:

Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet 
en deed zijn mond niet open. 
Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, 
als een ooi die stil is bij haar scheerders 
deed hij zijn mond niet open.
Jesaja 53:7

Ook in de Psalmen stond het allemaal al opgetekend, en Jezus zong ze mee en zag ze in eigen leven in vervulling gaan:

Maar ik ben een worm en geen mens, 
door iedereen versmaad, bij het volk veracht. 
Allen die mij zien, bespotten mij, 
ze schudden meewarig het hoofd: 
‘Wend je tot de HEER! Laat hij je verlossen, 
laat hij je bevrijden, hij houdt toch van je?’ 
Psalm 22:7-9

Tegelijk is het goed om te zien hoezeer dit lijden dat Jezus plaatsvervangend voor ons heeft geleden, zodat wij de straf niet hoefden te ondergaan, het lijden was waaruit ook iets nieuws kan opbloeien. Het was de weg naar de heerlijkheid:

Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?
Lucas 24:26

Zo wil de lijdensweg van Jezus, zichtbaar in zijn wonden waarin ik troost vind, zich ook aftekenen in mijn leven, omdat de weg van Jezus’ volgelingen lijkt op die van hun Heer:

Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.
Johannes 12:24

Gebed

Jezus, u hebt geleden. Heel uw leven stond in het teken van het kruis waaraan u stierf om onze straf te dragen. U bent veracht en verlaten, mishandeld en bespot. Eerbiedig eer ik u erom. Leer me om troost te vinden in uw wonden en om me door u gekend te weten als ik zelf een lijdensweg heb te gaan. Amen.