Een van de meest kenmerkende aspecten van geloven in Christus, is dat het gepaard gaat met grote vreugde.

Ik begrijp best dat je bij die zin even de wenkbrauwen fronst. Want is dat wel waar? Is een christen altijd blij? Moet een christen altijd blij zijn? De praktijk laat nogal eens zien dat gelovigen weinig blijdschap ervaren in hun leven met God. In de kerk wordt er ook regelmatig gewaarschuwd tegen oppervlakkige blijdschap. En velen hebben het moeilijk met deze oproep in de bijbel: ‘Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd’ (Filippenzen 4:4)! Wordt hier niet het onmogelijke gevraagd?

Even afgezien van de praktijk, in de Bijbel behoort de vreugde toch echt tot het abc van het geloof. Wie in een concordantie eens na zou gaan hoe vaak er in Gods Woord gesproken wordt over blijdschap, vreugde, zich verheugen, jubelen, juichen en vrolijkheid (om niet meer te noemen), zal verbaasd staan te kijken!

Een vaak gehoorde opmerking in dit verband is deze: ‘Er staat in de Bijbel wel dat Jezus huilde, maar nergens dat hij lachte!’ Dat zal waar zijn. Maar ben je bij je Bijbelstudie wel eens tegen de volgende tekst aangelopen? ‘Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild’’ (Lucas 10:21). Ik kan me voorstellen dat je bij die tekst vooral zult gaan nadenken over het gegeven dat Gods wijsheid aan kínderen is geopenbaard. Maar heel bijzonder is hier toch ook dat apart wordt genoemd dat Jezus juichte. Hij juichte van blijdchap! En nog wel vervuld van de heilige Geest! Zo heeft de juichende vreugde ook in het leven van Jezus wel degelijk een plek.

Dat blijkt helemaal uit wat hij zelf ergens anders zegt. Zijn onderwijs over de wijnstok en de ranken en de liefde van de Vader en de Zoon rondt Jezus namelijk zo af: ‘Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn’ (Johannes 15:11). Dat is dus wat Jezus wil: dat de vreugde die in hem is in ons komt, zodat we zelfs overstromen van vreugde.

Waarom is er vreugde in Jezus? Omdat hij zich door zijn Vader geliefd weet: de liefde van de Vader is in hem, en hij blijft in de liefde van de Vader (Johannes 15:9). En dat is voor Jezus een onmetelijk bron van blijdschap. Hij weet dat zijn Vader zich onuitsprekelijk in hem verheugt (Matteüs 17:5). Deze door Jezus ervaren diepe vreugde wil hij doorgeven aan zijn leerlingen, zodat ze er vol van worden.

Heel belangrijk is het nu om te zien dat het gaat om een vreugde die niet afhankelijk is van onze levensomstandigheden. Want als je kijkt naar de dingen die er gebeuren in je leven, dan is er vaak geen reden tot blijdschap. Er is zoveel verdriet, teleurstelling, pijn en eenzaamheid. Maar het gaat er ook niet om dat we blij zijn over de dingen die ons overkomen, maar dat we te midden van alles wat mooi en moeilijk is onze vreugde zoeken en vinden in Jezus alleen.

Daarom zegt Paulus ook zo nadrukkelijk: ‘Laat de Héér uw vreugde blijven’ (Filippenzen 4:4). Het gaat om vreugde in Christus. Het gaat om de hemelse blijdschap in de Heer. Het gaat om de heilige vrolijkheid in onze Heiland. Geen blijdschap zonder meer, maar blijdschap in de Heer.

Naast Paulus spreekt ook Petrus over die vreugde: ‘U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde’ (1 Petrus 1:8). Woorden schieten tekort om de glorievolle blijdschap te beschrijven die een mens ten deel valt in de verbondenheid met Jezus Christus.

Nu valt ook op zijn plek dat in de nadere omschrijving van de vrucht van de Geest, de vrucht van de liefde, de vreugde als eerste wordt genoemd! ‘De vrucht van de Geest is liefde: vreugde…’ (Galaten 5:22). Blij zijn is voor christenen niet een oppervlakkig en eventueel misbaar randverschijnsel. Het hoort helemaal bij de kern van de geloofsverbondenheid met Gods Zoon. 

Maar vergeet niet dat het een vrucht is. En vruchten maak je niet, vruchten groeien. Onze blijdschap in de Heer zal groeien naar de mate waarin we in een levende en levendige verbondenheid met hem onze weg gaan.

Om te doen

Als je een feest hebt te vieren omdat er een blijde gebeurtenis is, probeer de vreugde die je dan ervaart eens vast te houden als een beeld van de blijdschap die Jezus wil geven. En vergis je niet: de blijdschap die in Jezus is en die in jou mag komen en overstromen, is veel intenser en heeft geen houdbaarheidsdatum.

Om te leren

Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.

Johannes 15:11

Om te bidden

God van de vreugde, u die zich intens verheugt in uw Zoon, ik wil u vragen of u wilt geven dat de vrucht van de vreugde in mijn leven mag gaan bloeien. Dank u dat ik daarvoor niet afhankelijk ben van mijn uiterlijke levensomstandigheden, maar dat ik enkel en alleen ben aangewezen op uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wie uw blijdschap liefdevol stroomt. Heer, verblijd mij eindeloos. In uw genade. Amen.