Op dinsdagavond 11 mei 2021 sprak ik online via Zoom voor het Ontmoetingshuis Moderne Devotie – een Zwolse pioniersplek, over het thema Moderne Devotie en lectio divina.

In deze podcast kun je dat verhaal beluisteren. 

De citaten die ik aanhaal vind je hieronder terug.

Andere bijdragen over Moderne Devotie

Online cursus Lectio divina: Biddend Bijbellezen

Via onderstaande button kom je bij een online cursus van zes lessen over lectio divina. Mooi voor een verdiepende kennismaking met deze spirituele manier van bijbellezen!

Citaten uit de podcast

Regnum Dei intra vos est. – Het rijk van God is in uw binnenste

Twee perspectieven in de Moderne Devotie-beweging:

1 Het disciplineren van een vurig en intens innerlijk leven (met name gekenmerkt door op Christusgelijkvormigheid gerichte meditatieve omgang met de heilige Schrift)

2 Het vorm geven van een gastvrij gemeenschappelijk leven (met name gekenmerkt door een Christusgelijkvormige soberheid en solidariteit)

Hein Blommestein, Inleiding in: Mink de Vries, Mystiek aan de IJssel

“De grote kracht van deze geestelijke stroming in de middeleeuwse Nederlanden wordt gevormd doordat men zich onophoudelijk persoonlijk laat aanspreken door de Schrift. In navolging van de grote monastieke traditie, die met name zichtbaar is in het kloosterleven in Noord-Nederland, concentreert de Moderne devotie zich op de dagelijkse lezing van de Schrift (de lectio divina) en ontwerpt vormen van methodische meditatie waarmee de lezer de Schrift verinnerlijkt. De Schrift is niet zomaar een boek dat gelezen kan worden en dat ons ter beschikking staat.”

“In feite is de Schrift in haar geheel als Woord van God een verwoording van de manier waarop God en mens op elkaar betrokken zijn. Iedere bladzijde van de Bijbel confronteert ons met de aanspraak van God, die ons uitnodigt binnen te treden in ‘de verborgen omgang met God’, waarnaar wij mensen steeds op zoek zijn, maar die wij telkens proberen uit te stellen of te ontwijken. Het is onze ‘roeping’ om heel ons bestaan te gaan zien als de vrucht van Gods liefdevolle en genadige omgang met ons, en om ons over te geven aan Gods werking die ons tevoorschijn kijkt en totaal wil omvormen in zijn goddelijke leven. De lezing van de Schrift of de klassieke lectio divina is bepalend voor de geestelijke of mystieke ontwikkeling van de mens.”

De vier stappen van de lectio divina:

LEZEN (lectio) – je leest de korte bijbeltekst herhaaldelijk en zorgvuldig, op zoek naar de woorden die je op dit moment speciaal raken

MEDITEREN (meditatio): je denkt na over die woorden en verbindt ze met je leven, je ervaring, je gevoel

BIDDEN (oratio): je spreekt met God en zegt wat er in je leeft

RUSTEN (contemplatio): je bent aandachtig stil in Gods aanwezigheid.

Citaat uit Navolging II,1,1:

“Het rijk van God is in uw binnenste’ (Luc. 17:21) [Regnum Dei intra vos est], zegt de Heer. Keer met heel uw hart tot de Heer (vgl. Joël 2:12) en laat deze armzalige wereld; dan zal uw ziel rust vinden. Leer de uiterlijke dingen versmaden en u wijden aan de dingen van binnen: dan zult u het rijk van God in u zien komen. Want dat rijk van God is vrede en vreugde in de Heilige Geest (vgl. Rom. 14:17), en het wordt niet gegeven aan de onvromen. Christus zal tot u komen en zijn vertroosting schenken, wanneer u Hem in uw binnenste een waardige woning hebt bereid. Al zijn schoonheid en heerlijkheid is van binnen (vgl. Ps. 45:14), en daar vindt hij zijn welbehagen. Veelvuldig bezoekt Hij de innerlijke mens, en zoet zijn dan de gesprekken met Hem, aangenaam zijn vertroosting, overvloedig zijn vrede, bovenmate wonderlijk zijn gemeenzaamheid.”