De Synode van de PKN aanvaardde gisteren een beroepscode voor predikanten. Een voorstel om daar een paragraaf aan toe te voegen over het gebruik van social media haalde het niet. Is dat een gemiste kans? Of is een beroepscode social media voor predikanten helemaal niet nodig? Volgens het krantenverslag werd het volgende opgemerkt:

Enkele “twitterende synodeleden dienden vrijdag een voorstel in om ook iets vast te leggen in de code over de omgang van predikanten en kerkelijk werkers op sociale media als Twitter, Facebook en LinkedIn. ‘Predikanten moeten zich op sociale media niet ongepast en ongefundeerd uitlaten over anderen’.”

Heb je echter een beroepscode nodig om dat soort basale bijbelse waarden vast te leggen? Ik ben erg vóór bezinning rond het gebruik van social media door predikanten, maar dan heel gewoon in bezinnende stukken op blogs en andere plaatsen (zoals al heel veel gebeurt, bijvoorbeeld op www.socialmissie.nl). De suggestie die uitgaat van een beroepscode is dat het bescherming biedt en mensen aanspreekbaar maakt. Maar creëren we daarmee niet een onterecht gevoel van het hebben van controle?

Mocht er toch een beroepscode komen (die ik dan buitengewoon geïnteresseerd als input in een altijd doorgaande reflectie rond dit thema op me in zal laten werken), laat die code dan niet primair juridisch en gedragsbepalend van aard zijn, maar veel liever spiritueel van toonzetting. Begin zo’n code met het citeren van enkele Bijbelgedeelten die richtinggevend zijn voor elke christen die zich beweegt in de social media. Ik denk aan Filippenzen 4:8-9:

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.

Een beroepscode rond social media voor predikanten kan niet veel meer inhouden dan het plaatsen van enkele concretiserende voetnoten bij deze bijbelse aanwijzing.

En als de aangehaalde passage uit de Filippenzenbrief nog niet voldoende aanreikt, kan ook gedacht worden aan 1 Korintiërs 13:4-8a, omdat de liefde toch voor iedere christen (en dus ook elke predikant) de diepste drijfveer is in alles wat zij/hij doet en zegt, ook in de social media:

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan.

Social media zijn niet meer dan een nieuwe plek waar christenen (ook de predikanten en kerkelijk werkers onder hen) een christelijke levensstijl laten zien, een plek waar je (met vallen en opstaan) Jezus volgt en misschien zelfs op hem lijkt.