Samen in stilte op een spirituele manier een Bijbeltekst op je in laten werken. Het bleek een heel verbindende ervaring te zijn tijdens de workshop op 25 april.

‘Ik beleefde innige verbondenheid,openhartigheid, veiligheid en verwondering samen met zielsverwanten en daarmee met onze HEER.’

Ik moest achteraf terugdenken aan een workshop die ik zelf een kleine drie jaren geleden meemaakte in een zaaltje bij de Oude Kerk in Heemstede. De workshop werd geleid door David Muyskens, gereformeerd emeritus predikant uit Amerika en verbonden met de beweging Contemplative Outreach die als doel heeft de praktijk van Lectio Divina en Centering Prayer te bevorderen. Tijdens de workshop noemde Muyskens een zestal vruchten van het (gedurende langere tijd in je leven) bezig zijn met Lectio Divina:

  1. je relatie met God verdiept zich en er is sprake van groeiende intimiteit
  2. het ervaren van wat in de reformatorische traditie de mystieke eenheid met Christus wordt genoemd
  3. het leren loslaten (‘let go, let God’)
  4. het leren waarderen van het nu, het moment zelf
  5. leren om het gewone leven vanuit een buitengewone liefde te leven (‘living ordinary life with extraordinary love’)
  6. de stilte waarin de (gezamenlijke) Lectio Divina wordt creëert gemeenschap en verbondenheid (‘silence creates community’)

Met name dat laatste gebeurde ook daadwerkelijk. Dat bleek vooral in in het gesprek dat volgde op persoonlijke Lectio Divina in de stilte. Er werden prachtige en kostbare gedachten en gevoelens en ervaringen gedeeld. We verrijkten elkaars inzicht in het gelezen Bijbelgedeelte en we proefden hoezeer we veiligheid, verbondenheid, Geestkracht, nabijheid van God en liefde hadden ervaren.

‘De workshop levert prachtige open interactie (onderling én met God) op over Gods woord. Niet veroordelend over interpretatie of kennis.’

‘De workshop heeft mij geholpen bij de verdiepte bewustwording, dat een simpele planning en het dagelijks uitvoeren daarvan, mij helpt om mezelf niet in eenzaamheid stil te laten worden, maar dat dat in de nabijheid van mijn Schepper is.’

‘Met een hart vol vrede.’ Dat klonk door in het zegenlied van Sela, en dat was wat er gebeurde toen we individueel én gezamenlijk via de Lectio Divina de sprekende en tegelijk stille aanwezigheid van de Heer zochten. Een hart vol vrede als vrucht van spiritueel Schriftlezen.