In het Nederlands Dagblad van vandaag staat een recensie van mijn hand van een boek van Arjan Markus, Heel het leven. 10 regels voor discipelschap, Boekencentrum 2012.

De Tien Geboden hebben het vandaag de dag in veel kerken niet zo gemakkelijk. Nogal wat christenen associëren de regels die het volk Israël van de HEER ontvangen heeft met een wettische God van wie veel dingen niet mogen. Het is daarom een kunst om zo over deze Tien Woorden te preken en te schrijven dat ze weer relevant worden voor eigentijdse volgelingen van Jezus.

En dat is gelukt. Arjan Markus schreef een toegankelijk boek waarin we de weerslag vinden van een prekenserie die hij over de Tien Geboden heeft gehouden. Op heel veel plaatsen in het boek wordt het zeer concreet en komt de auteur dicht op je huid. Bijvoorbeeld als je wordt uitgenodigd om de ‘goden-check’ te doen of als gevraagd wordt naar je Godsbeeld: is de HEER voor jou een Boekhouder, een Supporter, een Wegenwacht? Steeds maakt het boek duidelijk dat God zelf uit is op een duurzame relatie met zijn volk. Daarbij besteedt de auteur veel aandacht aan de oorspronkelijke context en gaat het Oude testament ruimhartig open. Dat is mooi. Maar het heeft wel als nadeel dat er soms nog maar weinig ruimte is om het gebod echt nieuwtestamentisch te laten klinken. Bijvoorbeeld aan het einde van de bespreking van het gebod over beeldendienst (tweede gebod) waarin pas op het allerlaatst duidelijk wordt dat Jezus het volmaakte beeld van God is en dat wij naar het beeld van Jezus Christus veranderen.

Ook mis ik door heel het boek heen een belangrijke notie, namelijk dat de heilige Geest er een passie voor heeft om Gods wetten in ons hart te schrijven zodat we echt van binnenuit de weg van gehoorzaamheid en discipelschap gaan. Nu scheren de praktische handreiking regelmatig tegen moralisme aan. Hoezeer Arjan Markus dat laatste overigens ook wil vermijden: ‘De Here God zit niet te wachten op nette mensen met fatsoensregeltjes. In de Tien Geboden zit Gods passie voor deze wereld en voor ons mensen.’

Desalniettemin levert Arjan Markus met dit boek een mooie bijdrage aan het kennen van Gods goede geboden. Het lezen en bespreken ervan in kringen zal, als dat gepaard gaat met gebed, zeker ook leiden tot een gepassioneerd verlangen om in het spoor van Jezus en vervuld van de Geest Gods koninkrijk op aarde zichtbaar te maken.