triniteitHieronder kun je het ‘Richtsnoer voor de Lectio Divina’ van Enzo Bianchi lezen. Je vindt het terug in zijn boek ‘God ontmoeten in zijn Woord. Inleiding tot de lectio divina’. Enzo Bianchi is de stichter van een gemengde en oecumenische monastieke gemeenschap in Bose, Noord-Italië.

1. VRAAG OM DE HEILIGE GEEST. Bid, alvorens met de lezing te beginnen, de Heilige Geest die in u neerdaalt, dat Hij de ogen van uw hart opent en dat Hij u Gods gelaat onthult, niet zichtbaar maar in het licht van het geloof. Bid, in de zekerheid dat u zult worden verhoord want God schenkt de Heilige Geest altijd aan wie Hem nederig en ontvankelijk inroept. En als u wilt, bid dan als volgt:
God, Vader van het licht,
Gij hebt uw Zoon in de wereld gezonden,
het vlees geworden Woord,
om U aan ons, mensen, te openbaren.
Zend nu uw Heilige Geest over mij,
opdat ik in dit Woord, dat van U komt,
Jezus Christus mag ontmoeten,
opdat ik Hem dieper mag leren kennen,
Hem daardoor steeds intenser beminnen
en zo komen tot de zaligheid van het Rijk.
Amen.

2. NEEM DE BIJBEL EN LEES. De bijbel ligt voor u. Het is niet zo maar een boek, maar het boek dat Gods Woord bevat. Door dat boek wil God vandaag, persoonlijk tot u spreken. Lees de tekst aandachtig, rustig, meerdere malen en tracht het gelezene te beluisteren met geheel uw hart, geheel uw verstand, geheel uw wezen. Laat uw lezing plaatshebben in uitwendige en innerlijke stilte en concentratie zodat u haar werkelijk beluisterd hebt.

3. ZOEK DOOR DE OVERWEGING. Denk over de tekst na met uw verstand, dat door Gods licht is verhelderd. Gebruik eventueel bescheiden hulpmiddelen, bijbelconcordanties, commentaren uit de patristiek, de spiritualiteit of de exegese, en tracht het ‘er staat geschreven’ in zijn volle diepte en omvang te begrijpen. Laat uw verstandelijke vermogens zich buigen voor Gods wil, voor zijn boodschap. Vergeet niet dat de bijbel een uniek boek is en verklaar de Schrift dus met de Schrift; zoek steeds de gestorven en verrezen Christus, die het middelpunt is van iedere bladzijde en van de hele bijbel. De Wet, de Profeten, de Apostelen, ze spreken steeds over Hem. Herlees de tekst eventueel en zoek in u de diepe oproep van de boodschap. Herkauw de woorden in uw hart, en pas de boodschap van de tekst toe op uzelf, op uw situatie. Laat het Woord uw verwondering opwekken, laat u erdoor aantrekken. Kijk naar Christus, weerspiegel Christus in u en kijk niet te veel naar uzelf: Hij is het die u omvormt.

4. BID DE HEER DIE TOT U GESPROKEN HEEFT. Spreek, nu ge vervuld zijt van het Woord van God, tot uw Heer, of beter antwoord Hem, op de uitnodigingen, de ingevingen, de aanwijzingen, de boodschappen, de oproepen die Hij tot u gericht heeft in zijn Woord dat ge in de Heilige Geest hebt verstaan. Bid vrijmoedig, vertrouwvol, zonder ophouden en zonder af te glijden in al te menselijke woorden. Het is het moment van de lof, van de dank, van de voorbede. Houd de blik niet op uzelf gericht maar volg de Heer – aangetrokken door zijn gelaat dat Hij in Christus heeft doen kennen – in zijn voetspoor, zonder om te zien. Laat uw creatieve vermogens, uw gevoel, uw emotionaliteit, uw voorstellingsvermogen de vrije loop en stel ze – in gehoorzaamheid aan God die tot u heeft gesproken – ten dienste van het Woord.

5. SCHOUW… SCHOUW. Probeer, in verbondenheid met de Heer, alles met zijn ogen te zien: uzelf, de anderen, de gebeurtenissen, de geschiedenis, alle schepselen van de wereld. Schouwen is alles en allen zien met Gods ogen. Als ge alles met Gods ogen ziet en beoordeelt, zult ge de vrede kennen en vooral de grootmoedigheid, Gods voelen en denken in het groot. Alles is genade en alles is gericht op het verschijnen van Gods liefde… Dit is het uur van het bezoek van het Woord… onzegbaar, onuitsprekelijk, voor iedereen verschillend, maar toch ervaren… De Heer stort een zeker onvermogen in uw hart om verder na te denken, om al redenerend het Woord te overwegen, en Hij verleent u een soort van aandeel in het vuur van gemeenschap en liefde dat alles te boven gaat, het ‘gesprokene’ en de stilte…

6. BEWAAR HET WOORD IN UW HART. Bewaar het Woord dat u ontvangen hebt, in uw hart, zoals Maria, de vrouw die luisterde. Bewaar, bewaak, herinner u het ontvangen Woord. Roep het tot u terug in de loop van de dag door u de gebeden passage te herinneren of ook door alleen een vers weer in u op te roepen. Dat is het gedenken van God dat een grote eenheid kan geven aan uw dag, aan uw werk, aan uw rusten, aan uw sociale leven en aan uw eenzaam-heid. Wek dit zaad van het Woord dat in u is neergelegd, weer op, wanneer u denkt dat het ingesluimerd is en blijf waakzaam opdat het Woord u de gehele dag lang zal vergezellen.

7. VERGEET NIET DAT LUISTEREN, GEHOORZAMEN IS. Als ge het Woord werkelijk beluisterd hebt, moet ge het in praktijk brengen en in de wereld, onder de mensen, onder uw broeders in daden omzetten wat God u heeft gezegd. Luisteren is gehoorzamen; neem dus praktische beslissingen op basis van uw roeping en uw functie onder de mensen en zorg ervoor dat het Woord steeds de eerste en centrale plaats in uw leven inneemt. Zet u dus in om het Woord van God in daden om te zetten om niet te worden veroordeeld door Hem die u zal oordelen, niet over wat u ervan hebt gehoord maar over hetgeen u ervan in de praktijk hebt gebracht in geheel uw persoonlijke, sociale, maatschappelijke, politieke en kerkelijke leven. Het werk dat u wacht is geloven en door het geloof, in u de vrucht van de Geest te tonen: ‘Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid’ (Gal.5,22) En ge zult de grote vreugde van de liefde, de barmhartigheid, kennen.