Ik begin de laatste jaren steeds meer in te zien hoe groot de waarde is van het uit het hoofd leren van Bijbelteksten. Het ius een belangrijke manier om me Gods woorden echt eigen te maken en om praktisch te laten worden wat er staat in Kolossenzen 3 vers 16: “Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen”. Op de site van John Piper vond ik een korte tekst van zijn hand waarin hij zes redenen aangeeft waarom het memoriseren van de Bijbel volgens hem belangrijk is. Hieronder volgt de vertaling.

Het memoriseren van de Schrift
Zes redenen (John Piper)

Waarom is het memoriseren van de Schrift zo essentieel voor het christelijke leven?

1. Gelijkvormigheid aan Christus
Paulus schreef: “Wij allen die … de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd” (2 Korintiërs 3:18). Als wij veranderd willen worden naar het beeld van Christus, moeten we hem voortdurend zien. Dit gebeurt in het woord van God. “In de jaren daarna bleef de HEER in Silo verschijnen. Hij maakte zich daar aan Samuel bekend door het woord tot hem te richten” (1 Samuël 3:21). Het memoriseren van de Bijbel heeft als effect dat onze blik steeds standvastiger en helderder op Jezus blijft gericht.

2. Dagelijkse overwinning over de zonde
“Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw word. … Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen u zondigen” (Psalm 119:9,11). Paulus zei: “Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven” (Romeinen 8:13). Het enige onderdeel van de wapenrusting is “het zwaard van de Geest”, dat het woord van God is (Efeziërs 6:17). Als zonde ons lichaam tot zondige daden verleidt, moeten we ons uit de Schrift een Christusopenbarend woord te binnen brengen en zo de verleiding weerstaan met de superieure waarde en schoonheid van Christus die te boven gaat wat de zonde biedt.

3. Dagelijke overwinning over Satan
Toen Jezus in de woestijn verzocht werd door Satan, citeerde hij de Schrift uit zijn geheugen en joeg de Satan op de vlucht (Matteüs 4:1-11).

4. Troost en bemoediging voor mensen die je liefhebt
De gelegenheden waarin mensen je nodig hebben om hen te troosten en te bemoedigen, vallen niet altijd samen met de momenten waarop je de Bijbel bij de hand hebt. En dat niet alleen, Gods eigen woord heeft, spontaan gesproken vanuit je hart, ongebruikelijke kracht. “Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal” (Spreuken 25:11). Dat is een prachtige manier om te zeggen: als een hart dat vol is van Gods liefde kan putten uit een verstand dat vol is van Gods woord, stromen er op het juiste moment zegeningen uit de mond.

5. Het evangelie communiceren aan niet-glovigen
Gelegenheden om over het evangelie te spreken komen wanneer we geen Bijbel bij de hand hebben. Verzen die rechtstreeks uit de Bijbel komen hebben hun eigen indringende kracht. En als ze uit ons hart komen evenals vanuit het Boek, is dat een getuigenis dat ze kostbaar genoeg zijn om ze te. We zouden allemaal in staat moeten zijn om het evangelie samen te vatten onder vier hoofdthema’s: (1) Gods heiligheid, wet, glorie; 2) de zonde, rebellie, ongehoorzaamheid van de mens; 3) de dood van Christus voor zondaars; 4) de vrije genadegave van leven door het geloof. Leer bij elk van deze thema’s een of twee Bijbelverzen en wees te allen tijde bereid om ze te delen.

6. Gemeenschap met God in het genieten van zijn persoon en zijn wegen
De weg waarlangs we in verbondenheid met God leven is die van het mediteren over zijn eigenschappen en het tot uitdrukking brengen van onze dank, bewondering en liefde, en die van het zoeken van zijn hulp om het leven te leven dat de waarde van de eigenschappen weerspiegelt. Daarom helpt het opslaan van teksten over God in onze gedachten ons om met hem om te gaan zoals hij werkelijk is. Stel je voor dat je in staat bent om deze woorden gedurende de dag te binnen te brengen:

Liefdevol en genadig is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Niet eindeloos blijft hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.

Hij straft ons niet naar onze zonden,
hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.

Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.
Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.
Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn,
hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.

Ik gebruikte het woord ‘genieten’ doelbewust toen ik schreef: ‘Gemeenschap met God in het genieten van zijn persoon en zijn wegen’. De meesten van ons zijn emotioneel gezien kreupel – in wezen zijn we het allemaal. Wij ervaren God naar de volheid van ons emotionele potentieel. Hoe gaat dat veranderen? Eén manier is het memoriseren van emotionele uitdrukkingen uit de Bijbel en om ze uit te spreken naar de Heer en naar elkaar totdat ze een deel worden van wie we zijn. In Psalm 103 vers 1 zeggen we bijvoorbeeld: ‘Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam.’ Voor veel mensen is dat geen natuurlijke uitdrukking. Maar als we deze en andere emotionele uitdrukkingen uit de Bijbel memoriseren, ze vaak uitspreken en God vragen om de emotie werkelijkheid te maken in ons hart, dan kunnen we daadwerkelijk groeien in die emotie en expressie. Het zal een deel worden van wie we zijn. We worden in emotioneel opzicht minder kreupel en zullen meer in staat zijn om God de lof en de dank te geven die hem toekomt.

Er zijn nog andere redenen om de Schrift te memoriseren. Ik hoop dat je zijn de praktijk zult vinden.

Why Memorize Scripture