Gisteren overleed prof. J. Kamphuis. In 1987 nam hij afscheid als hoogleraar aan de Theologische Universiteit in Kampen. Ik begon daar in 1988 met mijn studie theologie, en heb dus geen colleges meer van hem gehad.

Wel herinner ik mij prof. Kamphuis als prediker. Tussen de hooguit twee handenvol preken die ik in de loop van de jaren heb onthouden omdat ze indruk maakten, zat ook een preek de hij hield in de Eudokiakerk in Kampen. De preek ging over Psalm 119. En wat ik ervan onthouden is dit: de Psalm spreekt nooit over ‘dé wet’, ‘hét woord’, ‘dé getuigenissen’, maar altijd over ‘úw wet’, ‘úw woord’, ‘úw getuigenissen’. Want die lange Psalm is één en al gebed en de dichter brengt alleen in de gebedsrelatie de weg, de regels, de richtlijnen, de geboden van God ter sprake.

Dat was destijds een eye-opener voor me, die ook bijgedragen heeft aan mijn eigen liefde voor Psalm 119, de Psalm vol van de lof op Gods wegwijzende woorden. In 1998, toen ik predikant werd in Beverwijk en Krommenie, ging mijn preek zelfs over die Psalm, speciaal vers 130:

Het openen van uw woorden verspreidt licht,
het geeft de onverstandigen inzicht.

Gisteravond pakte ik Kamphuis’ boek ‘Een eeuwig verbond’ uit de kast. En ik las weer even in het opstel ‘Leven in het verbond’. Daar kwam ik deze zinnen tegen (blz. 117-118):

Het leven in het Verbond wordt daarom gekenmerkt door de liefde tot Gods wet en onderwijzing. Je gaat in het Verbond een taal spreken, die de wereld niet kent en waar je jezelf over verbaast: “Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is mijn overdenking de ganse dag” Ps. 119, 97, “Uw woord is gelouterd, uw knecht heeft het lief”, Ps. 119, 140. De gehoorzaamheid trekt ons van onszelf los en oriënteert ons leven op het Woord dat van buiten en van boven komt, maar we handelen in et Verbond niet als automaten. De Here vraagt ons hart. Het geheim van het Verbond is dat de Geest van Jezus ons het in het concrete leven laat geven, zodat de apostel aan de gemeente kan schrijven: “Gode zij dank: gij wáárt slaven der zonde, maar gij zijt van hàrte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is”, Rom 6,17.

Zo herinner ik mij prof. J. Kamphuis als de man die, in het spoor van Psalm 119, vol was van de liefde voor Gods woord. Ps. 119, 32:

Ik zal de weg uwer geboden lopen,
want Gij verruimt mij het hart.

P.S. Ik werd erop geattendeerd dat de preek over Psalm 119 die ik mij herinner in audiovorm beschikbaar is op de website www.verzameldepreken.nl: Preek Prof. J. Kamphuis over Psalm 119:54. Thema van de preek is: Er zingt een lied in Gods wet!