eenkerkdieverrastIn de vorige blogpost noemde ik de vijf relaties die volgens Graham Tomlin aandacht moeten hebben wil een kerk smaken naar het koninkrijk. (Ik werd er overigens op geattendeerd dat het boek ‘Een kerk die prikkelt’ opnieuw is verschenen onder de titel ‘Een kerk die verrast’.)

Hieronder vervolg ik de uitwerking van de 3e tot de 5e relatie:

  • een nieuwe relatie met God – aanbidding
  • een nieuwe relatie met anderen – betrokkenheid
  • een nieuwe relatie met de schepping – compassie
  • een nieuwe relatie met onszelf – discipelschap
  • een nieuwe relatie met woorden – evangelisatie

3. (Compassie) Jezus’ koninkrijk raakt niet alleen het leven van individuen, maar gaat ook over een vernieuwde schepping, een renovatie van de geschapen orde die bij de zondeval kapot ging. Een kerk die Jezus en zijn koninkrijk wil weerspiegelen, moet daarom op een of andere manier bij het herstel van de schepping betrokken zijn.  Compassie dus met de schepping én met alle mensen die de gebrokenheid aan den lijve ervaren. Genezing en herstel, duurzaamheid en heelheid zijn belangrijke punten op de agenda van de kerk die Gods koninkrijk wil weerspiegelen.

4.  (Discipelschap) Als mensen Jezus ontmoetten, waren ze daarna nooit meer helemaal dezelfde. Jezus verandert mensen en de kerk moet een plaats zijn die mensen in staat stelt om naar Gods beeld te veranderen. De belangrijkste manier daarvoor is wellicht: prediking en onderwijs, met als dubbel doel: mensen een theologisch kader geven dat regelmatig het beeld van God, de wereld en onszelf bijstelt én mensen praktische methoden geven om de kwaliteiten van iemand te ontwikkelen zodat hij steeds meer leert leven onder Gods heerschappij. Want er is behoefte aan hulp bij het ontwikkelen van een levensstijl die in harmonie is met Gods regering.

5. (Evangelisatie) Als een kerk mensen de smaak van het koninkrijk geeft via de nu genoemde vier relaties, wordt het vervolgens ook belangrijk om mensen die daar vragen over gaan stellen een antwoord te geven. Want zo’n kerk roept vragen op. Daarom heeft elke kerk een plek nodig (een Alphacursus bijvoorbeeld) waar het christelijk geloof begrijpelijk wordt uitgelegd. Evangelisatie is daarbij niet een nieuwe poot aan het bedrijf van de kerk, maar een natuurlijke uitloper van het als kerk Gods koninkrijk present stellen.

Hoe herken je een (missionaire) kerk? Ik zet missionair tussen haakjes omdat dat woord in wezen niets toevoegt aan de kerk die in haar ween missionair is. De kerk participeert per definitie in Gods missie op aarde: het koninkrijk van de hemel in deze wereld zichtbaar en ervaarbaar maken door mensen bij Jezus te brengen.

Hoe herken je een (missionaire) kerk? Als je let op de manier waarop deze vijf sleutelrelaties aandacht krijgen! Hoe dragen

  • Aanbidding (Adoration)
  • Betrokkenheid (Belonging)
  • Compassie (Compassion)
  • Discipelschap (Discipleship)
  • Evangelisatie (Evangelism)

eraan bij dat de kerk een veelbelovend teken wordt van Gods nieuwe wereld? Dit is dus het ABCDE van (missionair) kerk zijn!