Hier vind je 30 uitspraken over gebed. Je kunt ze gebruiken om erover te mediteren en zo je inzicht in en je verlangen naar gebed te vergroten.

Ik heb de citaten verzameld in het kader van de Daniel Challenge die duurt van 1 tot 30 november 2018: 30 dagen samen groeien in gebed. Onder het motto: #durftebidden.

De citaten vormen ook input voor de cursus Zin in bidden die plaatsvindt op de woensdagavond 14, 21 en 28 november 2018.

1

Door aanbidding schijnen we de wereld niet te kunnen veranderen. En toch is juist de aanbidding, het moment dat ik mezelf vergeet, ook de plek waar ik de wereld met andere ogen kan zien. – Anselm Grün

2

Het gebed is misschien wel de meest radicale daad van een mens. Ieder onderdeel van geloof en religie vindt hier zijn kern. Alle theologie vindt hier haar grond. Nergens wordt de nood van onze samenleving dieper gepeild dan in het gebed en nergens wordt meer hoop gegeven. – Jurjen Beumer

3

Het besluit om een activiteit op te schorten of in te korten ten behoeve van gebedstijd, is een daad van vrijheid, is een lange neus maken naar de ratrace van de wereld, is een daad van geloof in het komende leven en in het feit dat deze wereld voorbij gaat; maar gebed en liefde, net als het woord van God, blijven voor altijd. – Luigi Gioia

4

Echt en volledig gebed is niets anders dan liefde. – Augustinus

5

Jezus bad alsof het iets uitmaakte, alsof de tijd die Hij aan bidden besteedde ten minste zo veel betekende als de tijd die Hij aan mensen besteedde. – Philip Yancey

6

Jezus leerde zijn discipelen niet hoe ze moesten preken, maar alleen hoe ze moesten bidden. – Andrew Murray

7

De kracht van een mens is het gebed. – Dietrich Bonhoeffer

8

Gebed is het centrum van het christelijke leven. Het is het enige noodzakelijke. Het is leven met God in het hier en nu. – Henri Nouwen

9

Als je problemen te klein zijn om voor te bidden, dan zijn ze ook te klein om je er zorgen over te maken. – Corrie ten Boom

10

Het gebed dat aan alle gebeden voorafgaat, is: ‘Geef dat het de ware ik is die spreekt. Geef dat het de ware U is met wie ik spreek.’ – C.S. Lewis

11

Vrijwel alle worstelingen in mijn leven als christen draaien om dezelfde twee thema’s: waarom handelt God niet zoals wij graag zouden willen, en waarom doe ik niet wat God van mij vraagt? Het gebed is precies het punt waarop die thema’s samenvloeien. – Philip Yancey

12

Gebed is niet het middel om onze wil te verwezenlijken, maar het middel dat God gebruikt om onze wil op orde te brengen zodat we met blijdschap zijn wil ontvangen. – Ravi Zacharias

13

De bedoeling van gebed is niet dat ik God zover krijg dat hij doet wat ik vind dat gedaan moet worden, maar om me bewust te worden van wat God aan het doen is, zodat ik daarin kan participeren. – Eugene Peterson

14

Bidden is aanvaarden dat we volledig van God afhankelijk zijn in alles, en dat dat altijd zo zal blijven. – Tim Keller

15

Als het om bidden gaat, willen we geen beginners zijjn. Maar wees hiervan overtuigd: we zullen nooit iets anders zijn dan beginners, heel ons leven lang. – Thomas Merton

16

Bidden is veranderen. Dat is een grote genade. Het is geweldig dat God ons een weg baant, waardoor liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing gestalte kunnen krijgen in ons leven. – Richard Foster

17

Gebed – verborgen, vurig, gelovig gebed – ligt ten grondslag aan al onze godvruchtigheid. – William Carey

18

Bidden verwijst naar de genegenheid van een mens die God aanhangt. Bidden is een vertrouwelijke en eerbiedige dialoog met God. Bidden is een vaste ankerplaats van de verlichte geest, om daar van God te genieten zolang het hem gegeven wordt. – Willem van Saint-Thierry

19

Gebed is de gedisciplineerde weigering om te handelen voorafgaand aan Gods handelen. – Eugene Peterson

20

Je weet hoe moeilijk bidden is. Het is bij uitstek het terrein van het belangeloze, het domein van het onzichtbare, het vaak niet voelbare, het onbegrijpelijke, het onuitspreekbare, het onverwachte. Ook voor jou zal het moeilijk zijn een God te beminnen wiens gelaat je niet gezien hebt. Je gebed zal dan ook een strijd zijn tot de laatste zucht. – Pierre-Marie Delfieux

21

Wie het ononderbroken gebed heeft bereikt, heeft het toppunt van de deugden bereikt. Hij is de woning van de heilige Geest geworden. Immers de Geest houdt niet op in Hem te bidden. – Isaak de Syriër

22

Gebed is altijd reactie op God. In alle gevallen neemt God zelf het initiatief – ‘luisteren’ gaat altijd aan vragen vooraf. God komt eerst naar ons toe; zo niet dan zouden wij nooit contact zoeken met hem. – Tim Keller

23

De Heilige Geest geeft onderrichting en verlichting. Om de dagelijkse overtredingen verootmoedigt Hij. Door inwendige vertroostingen richt Hij op. Door vele gebeden verkwikt Hij. En door bitter verdriet reinigt Hij. – Thomas a Kempis

24

Voorbede is het reinigende bad waarin het individu en de geloofsgemeenschap zich iedere dag moet dompelen. – Dietrich Bonhoeffer

25

Of we het leuk vinden of niet, vragen is de regel van het Koninkrijk. – Charles Haddon Spurgeon

26

In de school van de aanbidding leert de ziel waarom zij. bij het najagen van andere zaken, altijd rusteloos is gebleven. – Douglas Steere

27

Het gebed is de enige weg waarlangs je tot echte zelfkennis komt. Het is ook de belangrijkste weg waarlangs we diepgaande verandering ervaren – het aanbrengen van een andere ordening in de dingen die we liefhebben. Door middel van gebed geeft God ons ontzettend veel van de onvoorstelbare dingen die hij voor ons in petto heeft. – Tim Keller

28

Hoe stiller we het maken, hoe beter. Zalig de zuiveren van hart, want ze zullen God zien. Zalig de armen, want hen behoort het Rijk. Zalig de zachtmoedigen, want zij beërven het land. Zalig die in rouwmoedigheid hun hart breken: zij zullen de Trooster ontvangen. Elk van die vier zaligsprekingen vindt een aparte toepassing in de wereld van het gebed. Stilte, vertrouwen, overgave, onthechting, ontvankelijkheid: dit is de bos sleutels die een mens steeds op zak moet hebben van zodra af hij of zij beweert: ‘Ik kan niet meer bidden’. – Benoît Standaert

29

Jezus bad alsof het iets uitmaakte, alsof de tijd die Hij aan bidden besteedde ten minste zo veel betekende als de tijd die Hij aan mensen besteedde. – Philip Yancey

30

Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren. In die stilte hoorde ik de stem van God. – Sören Kierkegaard